Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 860 344€ 555 786€ 592 019€ 1 959 327€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 881 834 € 788 073 € 842 516 € 1 959 376 € 1 535 251 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 448 309€ 436 966€ 375 213€ 861 954€ 583 843€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
947 083€
05
III.
Tržby z predaja služieb
412 035€ 118 820€ 216 806€ 1 097 372€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 490€ 232 287€ 250 497€ 50€ 4 325€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 736 405 € 797 238 € 918 693 € 1 641 687 € 1 369 998 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
377 092€ 149 734€ 128 838€ 300 848€ 225 896€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
253 037€ 74 523€ 137 194€ 204 837€ 134 147€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
605 563€ 245 936€ 327 028€ 721 674€ 729 864€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
436 184 € 299 601 € 294 502 € 350 880 € 219 486 €
16
E.1.
Mzdové náklady
313 810€ 220 428€ 219 725€ 257 101€ 160 878€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
110 383€ 77 582€ 72 895€ 87 337€ 54 755€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 991€ 1 591€ 1 882€ 6 442€ 3 853€
20
F.
Dane a poplatky
27 206€ 9 237€ 23 683€ 47 908€ 47 245€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 928€ 14 352€ 1 117€ 11 109€ 11 128€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 928€ 14 352€ 1 117€ 11 109€ 11 128€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 769€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 649€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 977€ 3 855€ 6 331€ 4 431€ 2 232€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
145 429 € -9 165 € -76 177 € 317 689 € 165 253 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
624 652 € 85 593 € -1 041 € 731 967 € 441 019 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
154 € 147 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
154 € 147 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
147€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
154€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
43 504 € 15 736 € 11 675 € 19 306 € 12 735 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
24 754 € 8 947 € 3 187 € 56 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
24 754€ 8 947€ 3 187€ 56€
52
O.
Kurzové straty
25€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 750€ 6 789€ 8 488€ 19 225€ 12 735€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-43 504 € -15 736 € -11 675 € -19 152 € -12 588 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
101 925 € -24 901 € -87 852 € 298 537 € 152 665 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 455 € 53 404 € 24 493 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 455€ 53 404€ 24 493€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
91 470 € -24 901 € -87 852 € 245 133 € 128 172 €