Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
113 233 € 136 111 € 105 874 € 105 454 € 88 097 € 42 425 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
41 567 € 77 237 € 40 609 € 39 979 € 36 718 € 1 562 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
41 567 € 77 237 € 40 609 € 39 979 € 36 718 € 1 562 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 567€ 77 237€ 40 609€ 39 979€ 36 718€ 1 562€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
71 666 € 58 874 € 65 265 € 65 475 € 51 379 € 40 863 €
015
B.I.
Zásoby
26 958€ 10 320€ 12 292€ 36 525€ 34 345€ 7 248€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
38 316 € 47 552 € 46 590 € 27 641 € 16 373 € 32 526 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
36 848€ 45 287€ 46 590€ 27 641€ 16 373€ 32 526€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 468€ 2 265€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
6 392 € 1 002 € 6 383 € 1 309 € 661 € 1 089 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
6 392€ 1 002€ 6 383€ 1 309€ 661€ 1 089€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
113 233 € 136 111 € 105 874 € 105 454 € 88 097 € 42 425 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
19 327 € 24 047 € 11 319 € 8 331 € 8 179 € 6 574 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
952€ 316€ 167€ 159€ 79€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
18 094€ 6 003€ 3 164€ 3 021€ 1 495€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-4 719 € 12 728 € 2 988 € 151 € 1 605 € 1 574 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
93 906 € 112 064 € 94 555 € 97 123 € 79 918 € 35 851 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
37 478€ 57 756€ 19 278€ 19 283€ 26 150€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
45 495 € 33 283 € 52 331 € 45 203 € 51 768 € 35 351 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
13 540€ 8 922€ 11 504€ 9 042€ 10 686€ 1 846€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 152€ 242€ 5 943€ 5 844€ 5 844€ 5 743€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
11 352€ 4 225€ 9 247€ -1 374€ 2 096€ 1 081€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
19 451€ 19 894€ 25 637€ 31 691€ 33 142€ 26 681€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
141€ 29€ 36€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 792€ 17 996€ 19 910€ 29 637€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 2 000€ 500€