Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
136 111 € 105 874 € 105 454 € 88 097 € 42 425 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
77 237 € 40 609 € 39 979 € 36 718 € 1 562 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
77 237 € 40 609 € 39 979 € 36 718 € 1 562 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 237€ 40 609€ 39 979€ 36 718€ 1 562€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
58 874 € 65 265 € 65 475 € 51 379 € 40 863 €
015
B.I.
Zásoby
10 320€ 12 292€ 36 525€ 34 345€ 7 248€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
47 552 € 46 590 € 27 641 € 16 373 € 32 526 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
45 287€ 46 590€ 27 641€ 16 373€ 32 526€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 265€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 002 € 6 383 € 1 309 € 661 € 1 089 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 002€ 6 383€ 1 309€ 661€ 1 089€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
136 111 € 105 874 € 105 454 € 88 097 € 42 425 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
24 047 € 11 319 € 8 331 € 8 179 € 6 574 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
316€ 167€ 159€ 79€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
6 003€ 3 164€ 3 021€ 1 495€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
12 728 € 2 988 € 151 € 1 605 € 1 574 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
112 064 € 94 555 € 97 123 € 79 918 € 35 851 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
57 756€ 19 278€ 19 283€ 26 150€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
33 283 € 52 331 € 45 203 € 51 768 € 35 351 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
8 922€ 11 504€ 9 042€ 10 686€ 1 846€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
242€ 5 943€ 5 844€ 5 844€ 5 743€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 225€ 9 247€ -1 374€ 2 096€ 1 081€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
19 894€ 25 637€ 31 691€ 33 142€ 26 681€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
29€ 36€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
17 996€ 19 910€ 29 637€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 000€ 3 000€ 3 000€ 2 000€ 500€