Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.02.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 861 880 € 12 842 145 € 11 344 822 € 9 210 926 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
72 300 € 0 € 2 224 348 € 2 289 921 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 167 600 € 212 931 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 167 600€ 212 931€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
72 300 € 2 056 748 € 2 076 990 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
239 759€ 263 077€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
72 300€ 1 816 989€ 1 813 913€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 784 337 € 11 090 585 € 9 113 757 € 6 911 364 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
6 277 966 € 8 539 185 € 6 709 006 € 4 975 633 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
6 277 966€ 8 539 185€ 6 709 006€ 4 975 633€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
238 567 € 199 073 € 685 705 € 97 826 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
238 567€ 199 073€ 685 705€ 97 826€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 265 682 € 2 352 327 € 1 719 046 € 1 837 905 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 265 682€ 1 001 656€ 1 716 970€ 1 836 265€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 350 563€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
108€ 2 076€ 1 640€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 122 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 122€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
5 243 € 1 751 560 € 6 717 € 9 641 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
6 717€ 9 641€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
576€ 1 751 560€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 667€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 861 880 € 12 842 145 € 11 344 822 € 9 210 926 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 583 392 € 4 845 747 € 4 061 967 € 1 653 653 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
150 000 € 150 000 € 150 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
150 000€ 150 000€ 150 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
895 747 € 611 968 € 3 653 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
895 747€ 611 968€ 3 653€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
3 037 645 € 2 583 779 € 2 408 314 € 153 653 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 944 343 € 7 010 066 € 7 282 855 € 7 557 273 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
20 460 € 27 910 € 2 191 045 € 365 399 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
41 054€ 18 695€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
20 460€ 27 910€ 2 149 991€ 346 704€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
4 340 € 729 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 340€ 729€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 442 816 € 4 075 154 € 4 270 021 € 3 808 768 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 393 859€ 4 075 154€ 2 915 474€ 2 574 308€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
800 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
56 001€ 58 048€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
37 724€ 38 098€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 048 957€ 1 260 822€ 338 314€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
817 449€ 3 382 377€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 481 067 € 2 907 002 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 481 067€ 2 907 002€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
334 145 € 986 332 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
334 145€ 986 332€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé