Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare s.r.o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
388 523 € 380 638 € 246 365 € 6 578 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
127 408 € 99 556 € 59 409 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
127 408 € 99 556 € 59 409 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
6 965€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
127 408€ 92 591€ 59 409€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
261 115 € 281 082 € 186 956 € 6 578 €
015
B.I.
Zásoby
2 139€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
5 175€ 2 840€ 11 050€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
240 421 € 269 463 € 171 376 € 733 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
238 066€ 263 994€ 140 800€ 733€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 293€ 928€ 29 812€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
62€ 4 541€ 764€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
15 519 € 8 779 € 2 391 € 5 845 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
15 519€ 8 779€ 2 391€ 5 845€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
388 523 € 380 638 € 246 365 € 6 578 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
230 433 € 228 848 € 29 113 € 6 089 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
90 530€ 90 530€
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
133 318€ 24 114€ 1 089€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
1 585 € 109 204 € 23 024 € 1 089 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
158 090 € 151 790 € 217 252 € 489 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
97 954€ 59 629€ 33 789€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
60 136 € 91 524 € 183 463 € 489 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
40 238€ 27 904€ 98 979€ 199€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
35€ 1 643€ 1 246€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 342€ 1 144€ 380€ 290€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
18 521€ 60 833€ 82 858€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
637€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci