Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare s.r.o.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
380 638 € 246 365 € 6 578 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
99 556 € 59 409 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
99 556 € 59 409 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
6 965 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
92 591 € 59 409 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
281 082 € 186 956 € 6 578 €
015
B.I.
Zásoby
2 139 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
2 840 € 11 050 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
269 463 € 171 376 € 733 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
263 994 € 140 800 € 733 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
928 € 29 812 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 541 € 764 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
8 779 € 2 391 € 5 845 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
8 779 € 2 391 € 5 845 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
380 638 € 246 365 € 6 578 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
228 848 € 29 113 € 6 089 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000 € 5 000 € 5 000 €
029
A.II.
Kapitálové fondy
90 530 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
24 114 € 1 089 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
109 204 € 23 024 € 1 089 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
151 790 € 217 252 € 489 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
59 629 € 33 789 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
91 524 € 183 463 € 489 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
27 904 € 98 979 € 199 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 643 € 1 246 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 144 € 380 € 290 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
60 833 € 82 858 €
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
637 €