Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 834883

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 834883
 • Vydaný 16.10.2017
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 202 z roku 2017 23.10.2017
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Druh
Oznam
Oznam

P R E D V O L A N I E

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 1K/21/2017

vo veci

navrhovateľa - veriteľa: Československé úvěrní družstvo, so sídlom Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 64 946 851, podnikajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 750

proti

dlžníkovi: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 29.11.2017 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.

Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“)].

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.

Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh účastníka konania odročené len vtedy, ak sa účastník konania alebo jeho zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od účastníka konania možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedel alebo mohol dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol predpokladať. Ak súd zistí, že účastníkom konania uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí účastníka konania, ktorý odročenie navrhol. Účastník konania, ktorý navrhuje odročenie pojednávania, je povinný uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ho možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jeho návrhu na odročenie pojednávania (§ 183 CSP).

Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených účastníkom konania a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť

včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Okresný súd Prešov

V Prešove 16.10.2017

JUDr. Štefan Tomašovský

s u d c a

spisová značka: 1K/21/2017

U P O V E D O M E N I E

o určení termínu pojednávania vo veci

navrhovateľa - veriteľa: Československé úvěrní družstvo, so sídlom Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 64 946 851, podnikajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 750

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 29.11.2017 o 10:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.: 18.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726

a to

veriteľ č. 1: Československé úvěrní družstvo, so sídlom Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 64 946 851, podnikajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 750

veriteľ č. 2 Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1

veriteľ č. 3: Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:

Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!

Okresný súd Prešov

V Prešove 16.10.2017

JUDr. Štefan Tomašovský

s u d c a

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/21/2017
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Eva Lešková