Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 941469

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 941469
 • Vydaný 6.6.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 113 z roku 2019 13.6.2019
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, o paušálnej odmene správcu do konania prvej schôdze veriteľov, takto

Rozhodnutie

Priznáva správcovi - Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 3.960,- EUR.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/21/2017
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca