Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 950465

ARMALES, a.s.

 • Konanie č. 950465
 • Vydaný 7.8.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 155 z roku 2019 13.8.2019
 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  06761   Stakčín
Druh
Oznam
Oznam

O z n a m

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415 o návrhu J.H.J Development, s.r.o., so sídlom Hlavná 81, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 080 524 na vstup do konkurzného konania úpadcu uznesením 1K/21/2017-277 zo dňa 16.05.2019 pripustil vstup J.H.J Development, s.r.o., so sídlom Hlavná 81, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 080 524 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, namiesto veriteľa lime finance, a.s., so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 50 377 159 ( pôvodný veriteľ Československé úvěrní družstvo, so sídlom Gočárova třída 312/52, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 64 946 851, podnikajúci na území Slovenskej republiky prostredníctvom Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko, so sídlom Metodova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 36 866 750) v celkovom rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 214.751,54 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.06.2019

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 1K/21/2017
 • ICS 8117221218
 • Vydal JUDr. Štefan Tomašovský
 • Vydal FN sudca