Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/8/2012

HOME STUDIO, a. s.

 • Úpadca HOME STUDIO, a. s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105    Bratislava
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 144 z roku 2012 dňa 27.7.2012
 • Spisová značka - súd 6K/8/2012
 • Spisová značka - správca 6K/8/2012 S353
Text

JUDr. Peter Petrán, správca úpadcu HOME STUDIO, a. s., Bajkalská 29, 821 05 Bratislava, IČO: 36 783 200 v zmysle ustanovení § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu sa dá nahliadnuť v kancelárii správcu na Odborárskom námestí 3 v Bratislave, a to každý pracovný deň v čase od 9.oo h do 15.oo h.

Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné nahlásiť vopred telefonicky na č. 0905 511157 alebo e-mailom na adrese petran@akpetran.eu