Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/8/2012

HOME STUDIO, a.s.

 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105  Bratislava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 162 z roku 2012 dňa 22.8.2012
 • Spisová značka - súd 6K/8/2012
 • Spisová značka - správca 6K/8/2012 S353
Text

JUDr. Peter Petrán, správca konkurznej podstaty úpadcu HOME STUDIO, a. s., IČO: 36 783 200, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať 12. 10. 2012 o 10.oo h v budove Konfederácie odborových zväzov SR, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava (malá zasadačka na VI. poschodí). Pri prezentácii (9.45 h – 10.oo h) predložia veritelia – fyzické osoby doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie resp. poverenie na zastupovanie a doklad totožnosti.

Program schôdze:

1. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

2. Voľba veriteľského výboru

3. Rozhodovanie o výmene správcu (§ 36 ZKR)

 

V Bratislave 17. 08. 2012

JUDr. Peter Petrán, správca