Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/8/2012

HOME STUDIO, a.s.

 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 169 z roku 2012 dňa 3.9.2012
 • Spisová značka - súd 6K/8/2012
 • Spisová značka - správca 6K/8/2012 S353
Text

Správca v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že bankový účet, na ktorý popierajúci veriteľ môže zaplatiť kauciu 350 € za každú popretú pohľadávku uplatnenú samostatnou prihláškou, je vedený vo VÚB, a. s., číslo účtu: 2416268157/0200 (IBAN: SK24 0200 0000 0024 1626 8157). Ako variabilný symbol sa uvádza číslo popretej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Bratislave 27. 8. 2012

JUDr. Peter Petrán, správca