Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/8/2012

HOME STUDIO, a. s.

 • Úpadca HOME STUDIO, a. s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  85105   Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 204 z roku 2012 dňa 22.10.2012
 • Spisová značka - súd 6K/8/2012
 • Spisová značka - správca 6K/8/2012 S353
Text

Dátum konania: 12.10.2012

Miesto konania: malá zasadačka KOZ, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava

Doba konania: 11.oo h – 11.30 h

Program:

1. Voľba predsedu veriteľského výboru

2. Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu na speňažovanie majetku úpadcu

3. Záver

Prvé zasadnutie veriteľského výboru sa uskutočnilo bezprostredne po skončení schôdze veriteľov. Zvolávateľ - správca úpadcu JUDr. P. Petrán konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášania schopný v zmysle § 38 ods. 2 ZKR:

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., Galvaniho 17/C Bratislava, zast. Mgr. Ľudmila Spůrová

FR SR, Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, zast. JUDr. Jarmila Šimončičová

KPP SK s.r.o., Galvaniho 7 Bratislava, zast. JUDr. Beáta Šukalová

DANERING, spol. s r.o., Kračanská cesta 46, Dunajská Streda, zast. JUDr. Miroslav Pekár

PROREAL-Ka, s.r.o., Estónska 1 Bratislava, zast. Ing. Tomáš Klčo

 

Ad 1./ Voľba predsedu veriteľského výboru

Veriteľský výbor uskutočnil voľbu svojho predsedu. Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľa s najväčším počtom hlasov: WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., Galvaniho 17/C, 820 09 Bratislava, IČO: 35 796 570.

Hlasovanie:

Za: 5 hlasov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

 

Uznesenie č. 1:

Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., Galvaniho 17/C, 820 09 Bratislava, IČO: 35 796 570.

 

Ad 2./ Uloženie pokynu správcovi ako postupovať pri speňažovaní majetku všeobecnej podstaty

Správca v súlade s ust. § 84 ZKR požiadal veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu ako postupovať pri speňažovaní majetku všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol zverejnený dňa 5. 10. 2012 v Obchodnom vestníku č. 193/2012 - hnuteľné veci spolu v súpisovej hodnote 11 096,- € a neuhradené pohľadávky úpadcu v súpisovej hodnote 637 532,39 €.

Správca navrhol speňažiť hnuteľné veci ako súbor majetku vo verejnom ponukovom konaní za  súpisovú hodnotu. Pri speňažovaní pohľadávok úpadcu najskôr písomne vyzvať známych dlžníkov úpadcu na úhradu resp. na predloženie písomných odôvodnených námietok. Právne dôvodné pohľadávky, ktoré nebudú uhradené v správcom určenej lehote, uplatniť proti dlžníkom na príslušnom súde a následne ich speňažiť vo verejnom ponukovom konaní ako súbor pohľadávok.

 

Uznesenie č. 2:

Veriteľský výbor ukladá správcovi speňažiť hnuteľné veci podľa ust. § 91 ods. 1 ZKR ako súbor hnuteľného majetku vo verejnom ponukovom konaní v súlade s prijatým uznesením č. 4.

Uznesenie č. 3:

Veriteľský výbor ukladá správcovi speňažiť pohľadávky úpadcu podľa ust. § 91 ods. 1 ZKR tak, aby najskôr správca vyzval dlžníkov k úhrade týchto pohľadávok na účet úpadcu. Právne dôvodné pohľadávky, ktoré nebudú uhradené na účet úpadcu v lehote 15 dní od doručenia výzvy, uplatniť žalobou na príslušnom súde a následne speňažiť vo verejnom ponukovom konaní ako súbor pohľadávok v súlade s prijatým uznesením č. 4.

Uznesenie č. 4:

Predaj súboru hnuteľných vecí, ako aj predaj súboru pohľadávok, ktorý budú tvoriť všetky neuhradené peňažné pohľadávky zapísané v súpise majetku všeobecnej podstaty, uskutoční správca vo verejnom ponukovom konaní zverejnenom v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu uchádzať o kúpu uvedených súborov ako celkov.

Podmienky ponukového konania a presnú špecifikáciu speňažovaného majetku oznámi správca záujemcom písomne za nenávratný účastnícky poplatok 20,- Eur. Zaplatenie poplatku je podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní. Súbory majetku správca predá záujemcovi, ktorý v určenej lehote ponúkne najvyššiu sumu. V prvom kole sa predaj uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, v druhom kole sa predaj uskutoční za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu bez obmedzenia. Pri splnení všetkých podmienok môže správca predať súbor majetku záujemcovi, ktorý je veriteľom prihlásenej pohľadávky alebo osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky. Ponuka vyhodnotená správcom ako úspešná podlieha schváleniu veriteľského výboru. Veriteľský výbor si vyhradzuje právo neudeliť úspešnej ponuke svoj súhlas s tým, že správca ponukové konanie zruší. V prípade, že správca zaradí do všeobecnej podstaty nové hnuteľné veci alebo pohľadávky, vzťahuje sa uvedený spôsob speňažovania aj na tento novo zaradený majetok, bez povinnosti správcu požiadať veriteľský výbor o udelenie nového pokynu na jeho speňaženie.

 

Ad 3./ Záver

Na zasadnutí veriteľského výboru neboli predložené na prerokovanie žiadne iné návrhy ani vyhlásenia. Námietky proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom neboli uplatnené. Po prerokovaní schváleného programu bolo zasadnutie veriteľského výboru ukončené.

Zápisnicu o priebehu zasadnutia veriteľského výboru vyhotovil a podpísal jeho predseda WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., zast. Mgr. Ľudmila Spůrová.

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.

zast. Mgr. Ľudmila Spůrová

predseda veriteľského výboru