Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/8/2012

HOME STUDIO, a.s.

 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 12 z roku 2013 dňa 17.1.2013
 • Spisová značka - súd 6K/8/2012
 • Spisová značka - správca 6K/8/2012 S353
Text

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – Druhé kolo

Správca úpadcu HOME STUDIO, a. s. v konkurze, v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zverejneným v OV č. 204/2012 dňa 22.10.2012, vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania na predkladanie ponúk na prevod súboru hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol publikovaný v OV č. 193/2012 dňa 05.10.2012. V prvom kole verejného ponukového konania, ktoré bolo zverejnené v OV č. 244/2012 dňa 18.12.2012, nezložil žiadny záujemca v lehote nenávratný účastnícky poplatok a z tohto dôvodu sa toto kolo považuje za neúspešné.

Záujemcovia sa môžu uchádzať len o kúpu súboru hnuteľného majetku ako celku. Podmienky ponukového konania a presnú špecifikáciu speňažovaného majetku oznámi správca záujemcom písomne do piatich dní na základe žiadosti a zaplatení nenávratného účastníckeho poplatku 20 EUR.  Žiadosť je potrebné doručiť a poplatok zaplatiť najneskôr v lehote 15 dní od zverejnenia výzvy na verejné ponukové konanie v Obchodnom vestníku. Nezaplatenie poplatku vylučuje záujemcu z účasti v ponukovom konaní.  Účastník verejného ponukového konania má po preukázaní úhrady právo sa zúčastniť obhliadky hnuteľných vecí, ktorá sa na základe záujmu uskutoční v 16. až 20. deň od zverejnenia tejto výzvy. Súbory hnuteľného majetku správca predá záujemcovi, ktorý v lehote 30 dní od zverejnenia tejto výzvy (lehota na predkladanie ponúk) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu bez obmedzenia. Pri splnení všetkých podmienok môže správca predať súbor majetku záujemcovi, ktorý je veriteľom prihlásenej pohľadávky alebo osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky.

Ponuka vyhodnotená správcom ako úspešná podlieha schváleniu veriteľského výboru v lehote 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Veriteľský výbor si vyhradzuje právo neudeliť úspešnej ponuke svoj súhlas s tým, že správca ponukové konanie zruší.

Žiadosti o presnú špecifikáciu a ponuky sa zasielajú na adresu kancelárie správcu JUDr. Peter Petrán, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava s označením „6K/8/2012 – VPK 2.kolo – neotvárať“. Nenávratný účastnícky poplatok je potrebné zložiť na účet č. 2416268157/0200 vedený vo VÚB, a.s., VS: 0206082012.

Otváranie ponúk uskutoční správca v priestoroch svojej kancelárie za účasti členov veriteľského výboru najneskôr do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, o čom sa vyhotoví úradný záznam. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.

O výsledku ponukového konania správca informuje prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom vestníku, úspešného uchádzača aj písomne na adresu určenú na doručovanie písomností.

V Bratislave 8. 1. 2013

JUDr. Peter Petrán, správca