Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/8/2012

HOME STUDIO, a.s.

 • Úpadca HOME STUDIO, a.s.
  IČO: 36783200
  Bajkalská 29
  82105  Bratislava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 14 z roku 2013 dňa 21.1.2013
 • Spisová značka - súd 6K/8/2012
 • Spisová značka - správca 6K/8/2012 S353
Text

SR - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava

Súpisová zložka majetku: peňažná pohľadávka

Dôvod: nespotrebovaný preddavok na odmenu predbežného správcu

Celková suma / súpisová hodnota majetku: 847,36 €