Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/73/2009

BARTOLOMEI FINANCE, a.s. v konkurze

 • Úpadca BARTOLOMEI FINANCE, a.s. v konkurze
  IČO: 35791641
  Kutlíkova 17
  85250  Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 141 z roku 2014 dňa 24.7.2014
 • Spisová značka - súd 2K/73/2009
 • Spisová značka - správca 2K/73/2009 S353
Text

Zápisnica z 8. zasadnutia veriteľského výboru

Čas konania: 18. 7. 2014 od 10.oo h do 11.30 h

Miesto konania: kancelária správcu konkurznej podstaty, Odborárske nám. 3 Bratislava

Program: 

1. Správa o aktuálnom stave konkurzu

2. Návrh na vylúčenie pohľadávky proti A. Bartolomeiovi zo súpisu všeobecnej podstaty

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal JUDr. Peter Petrán, SKP úpadcu BARTOLOMEI FINANCE, a.s. v konkurze, e-mailom odoslaným dňa 15. 7. 2014 na adresy členov veriteľského výboru, ktoré uviedli na komunikáciu so správcom.

Prítomní členovia veriteľského výboru:

Horváth Július Ing., Svetlá 10, Bratislava, predseda

Tausberik Ján Ing., Mrazová 10, Bratislava

Hadnaď Július, Smetanova 31, Šaľa

BFX SERVICE s. r. o., Kutlíkova 17, Bratislava, konateľ Ing. Andrei Bartolomei (menovaný ako fyzická osoba je zároveň jediným dlžníkom úpadcu)

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášania schopný v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

 

Ad 1./

Správca informoval veriteľský výbor o aktuálnom stave konkurzu a súvisiacich súdnych konaní.

Okresný súd Bratislava V v trestnej veci proti Ing. A.B. rozsudkom č. k. 1T 131/12 zo dňa 16. 6. 2014 uznal obžalovaného za vinného zo spáchania trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona (účinného do 31. 12. 2005), za čo ho odsúdil k trestu odňatia slobody na 8 rokov. Predmetný rozsudok doteraz nenadobudol právoplatnosť.

Jediným speňažiteľným majetkom zahrnutým do súpisu všeobecnej podstaty je pohľadávka 9 450 000 € voči dlžníkovi Ing. A. Bartolomeiovi na základe kúpnej zmluvy o prevode cenných papierov zo dňa 1. 1. 2010, uzatvorenej medzi úpadcom ako predávajúcim a dlžníkom ako kupujúcim. Dlžník tento svoj dlh voči úpadcovi uznal čo do dôvodu aj výšky vo forme notárskej zápisnice spísanej dňa 5.3.2013, v ktorej sa zároveň zaviazal, že celý dlh uhradí do 30. 4. 2013 a súhlasil s jej vykonateľnosťou a s exekúciou.

Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 30.10.2013 akceptoval ďalší termín na dobrovoľné zaplatenie dlhu do 30.11.2013, avšak ani tento termín dlžník nedodržal. Správca preto v zmysle uznesenia veriteľského výboru dňa 3.12.2013 doručil exekútorovi JUDr. Jozefovi Ivančíkovi návrh na vykonanie exekúcie proti povinnému. Exekútor bezodkladne po vydaní poverenia Okresným súdom Bratislava I vydal upovedomenie o vykonaní exekúcie EX 96/2013 zo dňa 2.4.2014 doručené správcovi dňa 5. 4. 2014, avšak dlžník ho prevzal osobne až dňa 18.7.2014, pred zasadnutím veriteľského výboru. A. Bartolomei ubezpečoval veriteľský výbor, že má dostatok peňažných prostriedkov uložených na účte nekonkretizovanej tretej osoby v zahraničnej banke a už len technické problémy bránia, aby mu boli poukázané na Slovensko. Dlžník tvrdil, že tieto peňažné prostriedky prevedie najneskôr do 30.9.2014 na účet úpadcu a tým vyrovná celý svoj dlh voči úpadcovi. Dlžník toto svoje tvrdenie nedoložil žiadnym hodnoverným dôkazom.

Správca informoval veriteľský výbor o oznámení exekútora zo dňa 20. 6. 2014 o stave zisťovania majetku povinného v exekučnom konaní EX 96/2013. Z oznámenia vyplýva, že povinný A. Bartolomei v súčasnosti nie je vlastníkom nehnuteľnosti, vlastní motorové vozidlo Škoda rok výroby 1991 zablokované súdnymi exekútormi od roku 2010. Povinný sa v mieste svojho trvalého bydliska nezdržiava, nie je možné mu doručovať zásielky, nie je vedený v živnostenskom registri ako podnikateľ. V zdravotnej poisťovni je vedený ako individuálny platiteľ poistného, preddavky na ZP neodvádza. Boli vydané príkazy na začatie exekúcie odpísaním z účtu do všetkých bánk pôsobiacich na území SR.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený pred vyše 4 rokmi (1. 4. 2010) a odvtedy si dlžník sám určil najmenej desať termínov na uhradenie svojho dlhu, avšak žiadny z týchto termínov nedodržal. Podľa názoru správcu konkurz nemožno donekonečna predlžovať len z dôvodu, že v dôsledku nereálnych sľubov dlžníka veritelia naďalej žijú v nádeji, že budú v rámci konkurzu uspokojení, pričom majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

Vzhľadom na uvedené, pohľadávku proti A. Bartolomeiovi v súpisovej hodnote 9 450 000 € správca považuje za nespeňažiteľnú a požiadal veriteľský výbor, aby v zmysle § 81 ods. 1 ZKR odsúhlasil vylúčenie pohľadávky voči dlžníkovi A. Bartolomeiovi zo súpisu všeobecnej podstaty, resp. o uloženie záväzného pokynu, ako má správca ďalej postupovať pri speňažovaní predmetnej pohľadávky.

Uznesenie č. 1

Veriteľský výbor akceptuje posledný termín na úhradu dlhu dlžníkom A. Bartolomeiom v lehote do 30.9.2014 a ukladá správcovi sledovať priebeh exekúcie č. k. EX/96/2013 na majetok povinného. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty vyžiadať od exekútora písomnú správu o priebehu exekúcie, na základe ktorej veriteľský výbor rozhodne o vylúčení pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty.

Hlasovanie: Počet hlasov za: 4           Počet hlasov proti: 0  Zdržalo sa: 0

 

Po tomto neboli predložené na prerokovanie žiadne iné návrhy ani vyhlásenia. Námietky proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom neboli uplatnené. Po prerokovaní programu predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave 18. 7. 2014

Ing. Július Horváth, predseda veriteľského výboru v.r.