Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/5/2004

Západoslovenské tehelne , š.p. v likvidácii

 • Úpadca Západoslovenské tehelne , š.p. v likvidácii
  IČO: 00015326
  Moyzesova 2
  902 01  Pezinok
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 51 z roku 2015 dňa 16.3.2015
 • Spisová značka - súd 4K/5/2004
 • Spisová značka - správca S400 4K/5/2004
Text

JUDr. Martina Mrázová - SKP ZT š.p. v likvidácii, Moyzesova 2, Pezinok, sídlo SKP Šoltésovej 20, 811 08 BA, č.k. 4K 5/2004 ponúka v V. kole – nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok, s výnimkou parc.č. 1694/1 o výmere 90 m2, evidované na LV č. 10591,  za týchto podmienok:

 

 1. záujemca sa môže oboznámiť s obsahom majetku, ohodnotením u správcu, Šoltésovej 20, 811 08 BA, alebo e-mailom na adrese: martina@mrazova.sk,
 2. záujemca predloží návrh kúpnej ceny správcovi na horeuvedenej adrese, doporučenou zásielkou alebo  osobne, uzávierka je 30.03.2015 do 10:00 hod.,
 3. záujemca je povinný uhradiť zábezpeku na účet správy majetku č. účtu : 4001152207/3100, vedený v SBERBANK SLOVENSKO a.s., BA, otváranie obálok sa uskutoční na KS v BA dňa 31.03.2015 o 10:00 hod., kupujúcim sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania v súlade s plánom speňaženia,
 4. správca vyhodnotí ponukové kolo v lehote do 5 dní od otvárania obálok.