Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27R/1/2022

PPSK invest družstvo

 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  831 02  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 72 z roku 2022 dňa 13.4.2022
 • Spisová značka - súd 27R/1/2022
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 27R/1/2022 S1633
Text

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27R/1/2022-156 zo dňa 01.04.2022, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 69/2022 zo dňa 08.04.2022, značka záznamu: K020921, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka – PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 00 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 476 246 (ďalej len „dlžník“) a bol som ustanovený do funkcie správcu.

JUDr. Peter Vrábel, správca dlžníka - PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 00 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 476 246, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujem účastníkom reštrukturalizačného konania, že do správcovského spisu - zn. 27R/1/2022 S1633 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava v pracovných dňoch - v pondelok až v piatok, vždy v čase od 09.00 hod do 12.00 hod a od 13.00 hod do 16.00 hod.

Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu prosíme vopred podať písomne na vyššie uvedenú adresu správcu, mailom na adresu: peter.vrabel@legate.sk alebo telefonicky na tel. čísle - 02/ 62 52 75 61.

V Bratislave, 08.04.2022

JUDr. Peter Vrábel, správca