Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27R/1/2022

PPSK invest družstvo

 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 87 z roku 2022 dňa 6.5.2022
 • Spisová značka - súd 27R/1/2022
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 27R/1/2022 S1633
Text

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27R/1/2022-156 zo dňa 01.04.2022, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 69/2022 zo dňa 08.04.2022, značka záznamu: K020921, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka – PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 00 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 476 246 (ďalej len „dlžník“) a bol som ustanovený do funkcie správcu.

JUDr. Peter Vrábel, správca dlžníka týmto v zmysle § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), zvolávam schôdzu veriteľov na deň 28.06.2022 so začiatkom o 9:00 hod (prezentácia veriteľov sa uskutoční od 8:50 hod) v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, 2. poschodie.

Program schôdze:

1. Otvorenie

2. Zistenie stanovísk prihlásených veriteľov

3. Informácia o doterajšom vývoji reštrukturalizácie, podanie informácií zo strany správcu

4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZKR

5. Priestor na otázky účastníkov schôdze

6. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť na schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.

V Bratislave, 3.5.2022

JUDr. Peter Vrábel, správca