Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27R/1/2022

PPSK invest družstvo

 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 100 z roku 2022 dňa 25.5.2022
 • Spisová značka - súd 27R/1/2022
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 27R/1/2022 S1633
Text

Oznámenie o ZMENE TERMÍNU konania schôdze veriteľov

JUDr. Peter Vrábel, správca dlžníka, PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 00 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 476 246 (ďalej len „dlžník“) a týmto v zmysle § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), oznamujem, že pôvodný termín schôdze veriteľov sa mení z 28.06.2022 na nový termín, a to 23.06.2022 so začiatkom o 9:00 hod (prezentácia veriteľov sa uskutoční od 8:50 hod) v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, 2. poschodie.

Program schôdze ostáva nezmenený.

1. Otvorenie

2. Zistenie stanovísk prihlásených veriteľov

3. Informácia o doterajšom vývoji reštrukturalizácie, podanie informácií zo strany správcu

4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZKR

5. Priestor na otázky účastníkov schôdze

6. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť na schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.

V Bratislave, 20.5.2022

JUDr. Peter Vrábel, správca