Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27R/1/2022

PPSK invest družstvo

 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 178 z roku 2022 dňa 16.9.2022
 • Spisová značka - súd 27R/1/2022
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 27R/1/2022 S1633
Text

Správca dlžníka PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 476 246 (ďalej len "Dlžník") v reštrukturalizačnom konaní, sp. zn. 27R/1/2022 týmto v súlade s ustanovením § 128 ods. 5 ZKR zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru, v nasledovnom rozsahu:

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dlžníka PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 476 246, reg. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Dr, vložka č.: 783/B

Spisová značka súdneho spisu: 27R/1/2022

Miesto konania: sídlo správcu - Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava 811 02

Dátum konania: 12.09.2022

Začiatok zasadnutia: 10:00

Prítomní:

 • JUDr. Peter Vrábel - správca, v zastúpení Mgr.Michaela Čižmár- Fatura
 • LM properties s. r. o. v zastúpení Mgr.Jozef Varga
 • Bc. Danielia Sezen
 • Advokátska kancelária Prachová & Partners, s. r. o.
 • Radoslav Čurlej, PPSK invest družstvo

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1.   Rozhodovanie o schválení­ alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu podľa § 144 ZKR
2.   Rôzne.

Na úvod predsedajúci správca a predseda veriteľského výboru konštatujú, že boli splnené všetky zákonné podmienky na zasadnutia veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s jeho zvolaním na uvedený termín a potvrdili svoju účasť. Predsedajúci správca a predseda veriteľského výboru zároveň konštatujú, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru. 

K bodu 1 - Rozhodovanie o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu podľa § 144 ZKR

Predseda VV dal veriteľskému výboru hlasovať o návrhu uznesenia č. 1 v znení:,,Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka PPSK invest, družstvo schvaľuje a odporúča účastníkom plánu hlasovať za jeho prijatie. Veriteľský výbor žiada správcu JUDr. Peter Vrábela o zvolanie schvaľovacej schôdze." 

Hlasovanie: 
Za: 3 hlasy 
Zdržal sa: 0 hlasov 
Proti: 0 hlasov 

Keďže za návrh uznesenia č. 1 hlasovali všetci členovia veriteľského výboru predseda VV deklaruje, že veriteľským výborom bolo prijaté nasledujúce 


                                                                   UZNESENIE č. 1: 


„Veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka PPSK invest, družstvo schvaľuje a odporúča účastníkom plánu hlasovať za jeho prijatie. 

Veriteľský výbor žiada správcu JUDr. Peter Vrábela o zvolanie schvaľovacej schôdze." 

 

K bodu 2 - Rôzne.

Žiadny z členov sa neprihlásil o slovo, nato správca poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť. 

 

Zápisnica skončená o 10:30.

 

V Bratislave, 12.09.2022

LM properties s. r. o.

v.z. Jozef Varga