Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27R/1/2022

PPSK invest družstvo

 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 180 z roku 2022 dňa 20.9.2022
 • Spisová značka - súd 27R/1/2022
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 27R/1/2022 S1633
Text

Oznámenie o zvolaní schvaľovacej schôdze:

JUDr. Peter Vrábel, správca dlžníka, PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 13089/50, 831 00 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 476 246 (ďalej len „dlžník“) týmto v zmysle § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvolávam schvaľovaciu schôdzu veriteľov na deň 04.10.2022 so začiatkom o 10.00 hod (prezentácia veriteľov sa uskutoční od 09:30 hod) v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, 2. poschodie.

Program schvaľovacej schôdze:

1. Otvorenie

2. Rozprava podľa §147 ods. 1 ZKR

3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu

4. Záver

Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Účastníci plánu sa musia pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti, ich štatutárni zástupcovia sa preukazujú dokladom totožnosti a ich splnomocnení zástupcovia dokladom totožnosti a písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu.

Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 12.09.2022 prijal uznesenie, ktorým veriteľský výbor záverečný návrh reštrukturalizačného plánu, predložený veriteľskému výboru predkladateľom plánu v zákonnej lehote, dňa 06.09.2022, schválil bez výhrad pomerom hlasov 3:0 a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení za jeho prijatie hlasovali. Zároveň veriteľský výbor požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa ust. § 146 ods. 1 ZKR dňa 12.09.2022.

Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8/A, Bratislava, 2. poschodie v pracovných dňoch v čase 09:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00, a to až po doručení žiadosti o oboznámenie sa s obsahom plánu - doručenej písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na: peter.vrabel@legate.sk.

Zároveň si správca dovoľuje účastníkov plánu upozorniť na to, že reštrukturalizačný plán bude účastníkovi na základe písomnej žiadosti sprístupnený o 2 prac. dni odo dňa doručenia žiadosti, a to buď elektronicky (na požiadanie je možnosť zaslať plán aj e-mailom, resp. do elektronickej schránky účastníka plánu) alebo v kancelárii správcu.

V Bratislave, 14.9.2022

JUDr. Peter Vrábel, správca