Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27R/1/2022

PPSK invest družstvo

 • Úpadca PPSK invest družstvo
  IČO: 50476246
  Odborárska 13089/50
  83102  Bratislava - mestská časť Nové Mesto
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 230 z roku 2022 dňa 1.12.2022
 • Spisová značka - súd 27R/1/2022
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 27R/1/2022 S1768
Text

Oznámenie o zavedení dozornej správy


INSOLVENCY GROUP, k.s., konkurzný a reštrukturalizačný správca, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, značka správcu S1768, týmto v zmysle ustanovenia § 163 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného plánu družstva PPSK invest družstvo, so sídlom Odborárska 50, 831 02 Bratislava, IČO: 50 476 246, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Dr, vl. č. 783/B, (dalej len „Osoba podliehajúca dozornej správe"), ktorý bol potvrdený Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 27R/1/2022 zo dňa 28.10.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 217/2022 dňa 11.11.2022, sa nad Osobou podliehajúcou dozornej správe zavádza dozorná správa.


Dozorný správca: INSOLVENCY GROUP, k.s., konkurzný a reštrukturalizačný správca, so sídlom kancelárie na adrese Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou správcu S1768 (ďalej len „Dozorný správca").


Podľa ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia reštrukturalizačného plánu Osoby podliehajúcej dozornej správe zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu na majetok Osoby podliehajúcej dozornej správe.


Právne úkony podliehajúce súhlasu Dozorného správcu:

Právnymi úkonmi Osoby podliehajúcej dozornej správe, ktoré podľa záväznej časti jej reštrukturalizačného plánu majú počas dozornej správy podliehať súhlasu Dozorného správcu sú:

 • Založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
 • Zmena právnej formy, zlúčenie, splynutie a rozdelenie Dlžníka;
 • Nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;
 • Prevod, prenájom alebo akékoľvek zaťaženie majetku (vecným bremenom, zriadením záložného práva alebo inou ťarchou) vo vlastníctve Dlžníka, s výnimkou právnych úkonov v rámci bežnej obchodnej činnosti dlžníka alebo úkonov, ktorých hodnota nepresiahne sumu 50 000 EUR;
 • Uzatvorenie akejkoľvek nájomnej zmluvy či zmluvy, ktorej predmetom má byť finančný leasing, v rámci ktorého má Dlžník vystupovať ako leasingový nájomca, s výnimkou právnych úkonov v rámci bežnej obchodnej činnosti dlžníka alebo úkonov, ktorých hodnota súhrnne za celé obdobie trvania nepresiahne sumu 50 000 EUR;
 • Uzatvorenie akejkoľvek zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov;
 • Vykonanie právneho úkonu, ktorým dlžník nadobudne majetok, s výnimkou právneho úkonu v rámci bežnej obchodnej činnosti Dlžníka alebo úkonu, ktorého hodnota nepresiahne sumu 50 000 EUR;
 • Zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
 • Vykonanie akéhokoľvek zvýhodňujúceho právneho úkonu a/alebo právneho úkonu bez primeraného protiplnenia, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe dlžník poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
 • Urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
 • Uzavretie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie dlžníka po dobu dlhšiu ako tri mesiace a/alebo záväzok dlžníka strpieť určitú činnosť trvajúcu po dobu dlhšiu ako tri mesiace a/alebo záväzok dlžníka zdržať sa určitej činnosti trvajúcej po dobu dlhšiu ako tri mesiace, ibaže by hodnota predmetu plnenia takejto zmluvy alebo dohody počítaná na jeden rok zmluvného obdobia nepresiahla 50 000,- EUR;
 • Uzatvorenie zmluvy, ktorou sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 50 000 EUR;
 • Akékoľvek peňažné plnenie zo strany Dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 50 000 EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov Dlžníka schválených Dozorným správcom;
 • Akékoľvek plnenie Dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií, to neplatí pre plnenia predpokladané záväznou časťou plánu;
 • Vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu Dlžníka voči osobe spriaznenej s Dlžníkom;
 • Právny úkon, ktorého účinkom je vznik, zmena alebo zánik pracovnoprávneho vzťahu (trvalého pracovného pomeru);
 • Uznanie Správcom popretých pohľadávok v konaní podľa ust. § 124 ods. 7 ZKR.

Ak nie je uvedené inak, tak v prípadoch, kde do úvahy pripadá uplatnenie DPH, platí, že sumy sú uvedené bez DPH.

POUČENIE: Ak Osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu Dozorného správcu právny úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením reštrukturalizačného plánu Osoby podliehajúcej dozornej správy bol na majetok Osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

V Bratislave, dňa 25.11.2022

INSOLVENCY GROUP, k.s., správca