Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INEX spoločnosť s ručením obmedzeným

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
348 296 € 441 686 € 417 853 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
348 296€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
440 465€ 417 781€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 221€ 72€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
327 332 € 433 518 € 407 087 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
198 837€ 294 026€ 302 176€
11
C.
Služby
81 475€ 99 443€ 74 980€
12
D.
Osobné náklady
22 717€ 20 151€ 14 787€
13
E.
Dane a poplatky
5 321€ 4 283€ 3 923€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 578€ 15 615€ 11 221€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 404€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
20 964 € 8 168 € 10 766 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
67 984 € 46 996 € 40 625 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 852 € 4 531 € 3 692 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 852€ 4 531€ 3 692€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 852 € -4 531 € -3 692 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
16 112 € 3 637 € 7 074 €
36
P.
Daň z príjmov
3 485€ 873€ 1 485€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
12 627 € 2 764 € 5 589 €