Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Psychiatrická liečebňa Sučany

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 203 216€ 2 822 739€ 2 940 895€ 2 860 990€ 2 768 605€ 2 637 971€ 2 567 345€ 2 071 338€ 2 013 585€ 2 059 110€ 2 159 606€ 2 172 997€ 2 252 065€ 2 035 966€ 2 002 338€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 182 645€ 1 167 327€ 1 232 970€ 1 278 657€ 1 310 011€ 1 364 529€ 1 445 605€ 974 964€ 991 657€ 1 089 957€ 1 246 989€ 1 379 143€ 1 499 487€ 1 410 936€ 1 490 964€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
12 372€ 20 622€ 28 872€ 3 508€ 7 348€ 0€ 0€ 2 308€ 5 687€ 6 140€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
12 372€ 20 622€ 28 872€ 3 508€ 7 348€ 0€ 0€ 2 308€ 5 687€ 6 140€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 170 273€ 1 146 705€ 1 204 098€ 1 278 657€ 1 306 503€ 1 357 180€ 1 445 605€ 974 964€ 991 657€ 1 089 957€ 1 246 989€ 1 379 143€ 1 497 179€ 1 405 249€ 1 484 824€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
57 009€ 57 009€ 57 009€ 57 009€ 57 009€ 57 009€ 57 009€ 75 549€ 75 549€ 75 549€ 75 549€ 78 730€ 78 927€ 86 098€ 86 167€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 3 940€ 4 086€ 4 086€ 4 086€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
889 484€ 963 960€ 1 008 867€ 1 101 903€ 1 189 544€ 1 272 518€ 1 362 581€ 841 240€ 878 107€ 960 954€ 1 095 228€ 1 204 908€ 1 328 497€ 1 227 664€ 1 354 643€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
157 874€ 104 508€ 133 083€ 115 805€ 56 010€ 22 240€ 16 030€ 7 781€ 17 198€ 25 399€ 41 345€ 61 648€ 83 994€ 24 656€ 36 273€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
54 447€ 12 100€ 1 473€ 6 045€ 10 617€ 15 189€ 19 761€ 24 333€ 0€ 0€ 0€ 3 654€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 4 086€ 4 086€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
7 520€ 5 188€ 1 200€ 35 837€ 1 674€ 4 355€ 6 447€ 29 770€ 1 674€ 62 745€ 0€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 013 702€ 1 648 348€ 1 704 035€ 1 577 212€ 1 453 986€ 1 269 057€ 1 118 038€ 1 092 181€ 1 018 588€ 964 249€ 909 469€ 791 312€ 750 995€ 624 917€ 511 374€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
71 634€ 56 913€ 72 086€ 33 862€ 30 800€ 18 961€ 29 766€ 25 090€ 25 250€ 24 322€ 26 163€ 21 554€ 22 150€ 23 142€ 25 026€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
71 634€ 56 913€ 72 086€ 33 862€ 30 800€ 18 961€ 29 766€ 25 090€ 25 250€ 24 322€ 26 163€ 21 554€ 22 150€ 23 142€ 25 026€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
750 364€ 637 908€ 597 235€ 321 635€ 315 971€ 495 083€ 468 488€ 416 783€ 398 464€ 377 002€ 380 562€ 366 683€ 399 840€ 332 435€ 372 638€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
743 571€ 636 798€ 596 158€ 320 672€ 315 109€ 495 083€ 467 475€ 415 750€ 397 411€ 375 849€ 380 562€ 366 683€ 399 840€ 332 435€ 372 623€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 15€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 076€ 963€ 862€ 1 013€ 1 033€ 1 053€ 1 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
6 793€ 1 110€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 191 705€ 953 527€ 1 034 714€ 1 221 715€ 1 107 216€ 755 013€ 619 784€ 650 308€ 594 874€ 562 925€ 502 744€ 403 075€ 329 005€ 269 340€ 113 710€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 659€ 3 640€ 3 031€ 2 791€ 2 595€ 2 794€ 2 095€ 2 277€ 1 081€ 1 742€ 1 896€ 1 576€ 1 603€ 398€ 7€
087
2.
Ceniny (213)
100€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 188 046€ 949 887€ 1 031 683€ 1 218 923€ 1 104 621€ 752 219€ 617 688€ 648 031€ 593 793€ 561 183€ 500 748€ 401 499€ 327 402€ 268 941€ 113 704€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 869€ 7 064€ 3 890€ 5 121€ 4 608€ 4 385€ 3 701€ 4 193€ 3 340€ 4 903€ 3 149€ 2 542€ 1 582€ 113€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 869€ 7 064€ 3 890€ 5 121€ 4 608€ 4 385€ 3 701€ 4 193€ 3 340€ 4 903€ 3 149€ 2 542€ 1 582€ 113€ 0€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 203 216€ 2 822 739€ 2 940 895€ 2 860 990€ 2 768 605€ 2 637 971€ 2 567 345€ 2 071 338€ 2 013 585€ 2 059 110€ 2 159 606€ 2 172 997€ 2 252 065€ 2 035 966€ 2 002 338€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 629 528€ 1 608 290€ 1 587 027€ 1 567 019€ 1 516 936€ 1 415 847€ 1 325 453€ 1 257 579€ 1 228 613€ 1 232 119€ 1 232 121€ 1 232 845€ 1 246 438€ 1 218 472€ 1 125 397€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
151 173€ 101 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
151 173€ 101 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 629 528€ 1 608 290€ 1 435 855€ 1 465 930€ 1 516 936€ 1 415 847€ 1 325 453€ 1 257 579€ 1 228 613€ 1 232 119€ 1 232 121€ 1 232 845€ 1 246 438€ 1 218 472€ 1 125 397€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 608 290€ 1 587 027€ 1 415 847€ 1 415 847€ 1 415 847€ 1 316 161€ 1 239 039€ 1 228 613€ 1 228 119€ 1 231 975€ 1 229 664€ 1 246 239€ 1 211 302€ 1 125 408€ 997 248€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
21 238€ 21 263€ 20 008€ 50 083€ 101 090€ 99 685€ 86 414€ 28 966€ 495€ 143€ 2 458€ -13 394€ 35 136€ 93 064€ 128 149€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 543 649€ 1 188 101€ 1 319 429€ 1 287 208€ 1 245 617€ 1 212 446€ 1 228 874€ 798 071€ 772 949€ 814 048€ 919 904€ 933 806€ 995 621€ 810 743€ 872 376€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
261 000€ 85 500€ 154 000€ 79 000€ 87 600€ 31 900€ 1 087€ 1 389€ 631€ 262€ 0€ 0€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
261 000€ 85 500€ 154 000€ 79 000€ 87 600€ 31 900€ 1 087€ 1 389€ 631€ 262€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
414 134€ 460 849€ 507 564€ 554 304€ 601 044€ 647 784€ 694 524€ 335 483€ 366 815€ 429 479€ 492 143€ 554 807€ 617 471€ 680 135€ 742 799€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
414 134€ 460 849€ 507 564€ 554 304€ 601 044€ 647 784€ 694 524€ 335 483€ 366 815€ 429 479€ 492 143€ 554 807€ 617 471€ 680 135€ 742 799€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
305 683€ 287 313€ 365 162€ 326 489€ 288 340€ 308 134€ 278 551€ 239 692€ 215 221€ 209 046€ 247 321€ 231 429€ 216 464€ 3 004€ 5 223€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
3 434€ 3 167€ 3 377€ 2 687€ 2 809€ 2 885€ 587€ 2 218€ 2 014€ 3 109€ 2 252€ 2 206€ 1 410€ 3 004€ 5 223€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
302 249€ 284 146€ 361 785€ 323 803€ 285 531€ 305 249€ 277 964€ 237 474€ 213 207€ 205 937€ 245 069€ 229 223€ 215 054€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
562 833€ 354 439€ 292 703€ 327 415€ 268 633€ 224 628€ 255 798€ 222 896€ 190 913€ 174 437€ 179 052€ 146 939€ 161 425€ 127 605€ 124 354€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
122 787€ 34 059€ 26 181€ 86 043€ 58 159€ 34 036€ 77 888€ 36 289€ 27 233€ 21 510€ 23 953€ 16 800€ 42 599€ 16 640€ 16 383€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
242 934€ 175 380€ 146 477€ 131 928€ 116 064€ 105 730€ 85 039€ 105 403€ 91 488€ 88 864€ 90 418€ 69 407€ 66 220€ 66 803€ 65 290€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
99 970€ 116 094€ 97 208€ 87 377€ 76 848€ 68 375€ 74 948€ 66 078€ 59 667€ 53 492€ 53 299€ 49 970€ 44 439€ 37 893€ 36 596€
166
15.
Daň z príjmov (341)
662€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
97 142€ 28 905€ 22 837€ 22 066€ 17 562€ 15 604€ 17 924€ 15 125€ 12 525€ 10 572€ 11 382€ 10 763€ 8 166€ 6 269€ 6 085€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
30 039€ 26 349€ 34 439€ 6 763€ 6 052€ 9 679€ 13 018€ 15 688€ 12 023€ 12 943€ 7 580€ 6 347€ 10 006€ 6 750€ 4 566€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
30 039€ 26 349€ 34 439€ 6 763€ 6 052€ 9 679€ 13 018€ 15 688€ 12 023€ 12 943€ 7 580€ 6 347€ 10 006€ 6 750€ 4 566€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€