Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TESCO STORES SR, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.03.2022
28.02.2023
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 043 345 000 € 1 003 961 000 € 927 047 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
648 725 000 € 689 072 000 € 801 230 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
52 000 € 116 000 € 164 000 €
005
A.I.2
Software
28 000€ 42 000€ 55 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
24 000€ 74 000€ 109 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
633 098 000 € 671 131 000 € 784 917 000 €
012
A.II.1
Pozemky
133 955 000€ 150 082 000€ 178 515 000€
013
A.II.2
Stavby
293 490 000€ 337 353 000€ 427 276 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 619 000€ 62 903 000€ 66 263 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
124 790 000€ 113 416 000€ 109 760 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 244 000€ 7 377 000€ 3 103 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
15 575 000 € 17 825 000 € 16 149 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
15 575 000€ 17 825 000€ 16 149 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
221 140 000 € 195 532 000 € 125 817 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
64 818 000 € 54 032 000 € 54 943 000 €
039
B.I.5
Tovar
64 818 000€ 54 032 000€ 54 943 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
123 177 000 € 119 521 000 € 36 102 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
25 123 000 € 21 150 000 € 22 596 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
92 757 000€ 96 097 000€ 10 253 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 251 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
295 000€ 803 000€ 389 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 002 000€ 1 471 000€ 2 613 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
33 145 000 € 21 979 000 € 34 772 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 115 000€ 16 132 000€ 15 274 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
20 030 000€ 5 847 000€ 19 498 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
173 480 000 € 119 357 000 € 0 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 043 345 000 € 1 003 961 000 € 927 047 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
615 369 000 € 623 756 000 € 585 879 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
469 960 000 € 469 960 000 € 469 960 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
469 960 000€ 469 960 000€ 469 960 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
69 452 000 € 61 966 000 € 57 064 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
69 452 000€ 61 966 000€ 57 064 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
75 957 000 € 91 830 000 € 58 855 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
75 957 000€ 91 830 000€ 58 855 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
427 976 000 € 380 205 000 € 341 168 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
198 700 000 € 181 677 000 € 176 213 000 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
151 038 000€ 132 674 000€ 130 975 000€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
47 662 000€ 49 003 000€ 45 238 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 194 000 € 6 129 000 € 2 472 000 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 194 000€ 6 129 000€ 2 472 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
216 146 000 € 185 989 000 € 155 939 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
95 145 000 € 68 807 000 € 64 257 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 715 000€ 2 960 000€ 4 230 000€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
89 430 000€ 65 847 000€ 60 027 000€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
11 270 000€ 8 238 000€ 7 956 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 503 000€ 7 072 000€ 6 705 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
8 669 000€ 8 795 000€ 0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
299 000€ 0€ 30 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
93 260 000€ 93 077 000€ 76 991 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 936 000 € 6 410 000 € 6 544 000 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 936 000€ 6 410 000€ 6 544 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery