Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RAJO a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
76 437 205 € 79 076 328 € 82 408 777 € 82 290 916 € 77 455 798 € 77 985 425 € 80 606 242 € 79 497 365 € 77 994 780 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
52 734 934 € 52 821 647 € 52 757 988 € 50 416 944 € 47 213 140 € 47 143 428 € 46 964 686 € 43 402 827 € 41 043 194 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
221 058 € 379 117 € 588 865 € 551 952 € 644 436 € 318 077 € 451 038 € 625 922 € 859 332 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
199 519€ 346 764€ 483 150€ 544 174€ 626 148€ 308 803€ 451 038€ 621 698€ 848 945€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 224€ 8 832€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
21 539€ 32 353€ 105 715€ 7 778€ 18 288€ 9 274€ 1 555€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
51 602 702 € 51 531 356 € 51 257 949 € 48 331 544 € 45 475 221 € 45 766 869 € 45 455 166 € 41 717 427 € 39 124 384 €
012
A.II.1
Pozemky
1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€ 1 783 778€
013
A.II.2
Stavby
19 937 690€ 19 610 342€ 20 112 725€ 18 886 771€ 19 076 452€ 18 539 399€ 17 813 006€ 17 489 142€ 17 033 478€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 494 190€ 23 300 331€ 24 815 472€ 23 812 165€ 21 630 502€ 21 259 753€ 23 147 129€ 19 102 385€ 18 472 362€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
660 848€ 585 490€ 458 964€ 431 920€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 070 284€ 6 637 070€ 2 869 317€ 3 803 826€ 2 911 769€ 2 838 691€ 1 382 985€ 2 883 158€ 905 236€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 316 760€ 199 835€ 1 676 657€ 45 004€ 72 720€ 684 400€ 742 778€ 497 610€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
911 174 € 911 174 € 911 174 € 1 533 448 € 1 093 483 € 1 058 482 € 1 058 482 € 1 059 478 € 1 059 478 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
321 504€ 321 504€ 315 300€ 937 574€ 1 087 279€ 1 058 482€ 1 058 482€ 1 058 482€ 1 058 482€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
589 670€ 589 670€ 589 670€ 589 670€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
6 204€ 6 204€ 6 204€ 996€ 996€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
23 622 883 € 26 176 841 € 29 443 343 € 31 562 116 € 30 168 239 € 30 758 491 € 33 418 811 € 36 046 787 € 36 904 362 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
8 350 766 € 10 498 444 € 10 605 913 € 11 448 228 € 10 175 749 € 11 492 483 € 12 485 102 € 13 849 244 € 13 997 292 €
032
B.I.1
Materiál
4 942 287€ 5 401 357€ 5 721 201€ 4 988 097€ 6 006 778€ 6 143 088€ 5 817 663€ 7 781 702€ 7 811 697€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
98 883€ 84 012€ 85 498€ 139 874€ 134 773€ 83 540€ 151 883€ 123 210€ 192 850€
034
B.I.3
Výrobky
2 600 778€ 3 726 497€ 3 999 166€ 5 080 066€ 3 386 361€ 4 417 147€ 6 106 249€ 5 131 635€ 4 674 783€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
708 818€ 1 185 930€ 800 048€ 1 240 191€ 633 901€ 848 708€ 409 307€ 812 697€ 1 317 962€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
100 648€ 13 936€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
15 145 808 € 15 594 599 € 18 541 798 € 19 508 784 € 19 636 345 € 17 405 226 € 19 039 248 € 20 738 808 € 22 730 483 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
14 918 751€ 15 240 380€ 18 200 203€ 19 122 677€ 19 188 682€ 17 192 473€ 18 780 772€ 20 492 200€ 22 563 059€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
218 903€ 341 822€ 316 529€ 360 608€ 423 298€ 183 179€ 163 286€ 120 614€ 112 376€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 154€ 12 397€ 25 066€ 25 499€ 24 365€ 29 574€ 95 190€ 125 994€ 55 048€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
126 309 € 83 798 € 295 632 € 605 104 € 356 145 € 1 860 782 € 1 894 461 € 1 458 735 € 176 587 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 514€ 8 436€ 9 081€ 12 120€ 4 536€ 9 235€ 10 210€ 12 979€ 14 904€
057
B.IV.2
Účty v bankách
118 795€ 75 362€ 286 551€ 592 984€ 351 609€ 1 851 547€ 1 884 251€ 1 445 756€ 161 683€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
79 388 € 77 840 € 207 446 € 311 856 € 74 419 € 83 506 € 222 745 € 47 751 € 47 224 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
79 388€ 77 840€ 207 446€ 311 856€ 74 419€ 83 506€ 222 745€ 47 751€ 31 631€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 593€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
76 437 205 € 79 076 328 € 82 408 777 € 82 290 916 € 77 455 798 € 77 985 425 € 80 606 242 € 79 497 365 € 77 994 780 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
37 647 243 € 31 377 287 € 27 661 920 € 27 897 238 € 26 566 995 € 25 249 488 € 24 204 299 € 23 291 375 € 23 519 370 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 € 30 748 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€ 30 748 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
81 636 € 81 636 € 81 636 € 81 636 € 81 636 € 81 636 € 81 636 € 37 713 € 37 713 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€ 81 636€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-43 923€ -43 923€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 208 273 € 836 736 € 1 072 053 € 939 029 € 807 278 € 702 759 € 615 859 € 615 859 € 583 233 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 190 682€ 819 145€ 1 054 462€ 921 438€ 789 687€ 685 168€ 598 268€ 598 268€ 565 642€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€ 17 591€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-660 621 € -4 004 452 € -4 004 452 € -5 201 672 € -6 387 426 € -7 328 100 € -8 110 197 € -8 022 289 € -8 175 832 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 465 759€ 8 121 928€ 8 121 928€ 6 924 708€ 5 738 954€ 4 798 280€ 4 016 183€ 4 016 183€ 3 862 640€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 126 380€ -12 038 472€ -12 038 472€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
6 269 955 € 3 715 367 € -235 317 € 1 330 245 € 1 317 507 € 1 045 193 € 869 001 € -87 908 € 326 256 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
38 789 962 € 47 699 041 € 54 739 314 € 54 379 448 € 50 825 015 € 52 619 484 € 56 215 879 € 55 945 693 € 54 133 919 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
11 091 069 € 8 355 696 € 6 374 008 € 3 681 121 € 3 662 666 € 2 706 390 € 1 130 124 € 901 456 € 607 283 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
264 995€ 270 500€ 261 751€ 215 291€ 202 052€ 169 668€ 149 877€ 132 975€ 114 250€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 185 338€ 1 371 400€ 1 361 933€ 1 206 038€ 1 161 839€ 946 623€ 765 897€ 560 131€ 403 933€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
8 640 736€ 6 713 796€ 4 750 324€ 2 259 792€ 2 298 775€ 1 590 099€ 214 350€ 208 350€ 89 100€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 746 259 € 9 318 661 € 19 869 380 € 19 096 229 € 8 809 928 € 29 046 615 € 31 399 527 € 1 114 255 € 607 591 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 380 670€ 7 244 977€ 17 423 817€ 17 303 564€ 7 299 026€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
27 810 106€ 30 321 060€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
39 363€ 18 365€ 41 998€ 42 878€ 39 572€ 26 437€ 33 939€ 34 068€ 33 785€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 749 787€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 326 226€ 2 055 319€ 2 403 565€ 1 471 330€ 1 210 072€ 1 044 528€ 1 080 187€ 573 806€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
22 487 092 € 26 438 958 € 27 309 047 € 29 313 385 € 29 586 614 € 20 779 351 € 23 686 228 € 32 340 851 € 39 279 455 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
17 900 117€ 13 831 207€ 19 778 638€ 23 068 974€ 18 489 174€ 18 873 843€ 22 374 671€ 20 481 687€ 17 380 933€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 276 914€ 1 359 022€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 410 573€ 10 108 441€ 6 000 000€ 5 000 000€ 10 000 000€ 8 310 824€ 19 319 207€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
647 398€ 686 977€ 580 307€ 552 724€ 476 938€ 436 066€ 459 422€ 423 517€ 492 270€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
430 161€ 422 327€ 382 856€ 362 035€ 300 326€ 283 524€ 292 473€ 277 902€ 242 996€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 097 565€ 1 390 006€ 566 560€ 328 214€ 320 176€ 1 185 691€ 559 385€ 525 807€ 429 399€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 278€ 686€ 1 438€ 227€ 277€ 44 200€ 55 628€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 465 542 € 3 585 726 € 1 186 879 € 2 288 713 € 8 765 807 € 87 128 € 21 589 131 € 13 639 590 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 465 542€ 3 585 726€ 1 186 879€ 2 288 713€ 8 765 807€ 87 128€ 21 589 131€ 13 639 590€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
7 543 € 14 230 € 63 788 € 116 453 € 186 064 € 260 297 € 341 491 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 543€ 14 230€ 12 090€ 1 005€ 6 866€ 17 349€ 34 793€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
115 448€ 179 198€ 179 198€ 242 948€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
51 698€ 63 750€ 63 750€