Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železnice Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 801 496 000 € 3 724 003 000 € 3 717 193 000 € 3 609 643 000 € 3 485 817 000 € 3 516 381 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 616 043 000 € 3 555 937 000 € 3 536 532 000 € 3 465 732 000 € 3 390 028 000 € 3 319 938 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 159 000 € 22 364 000 € 29 453 000 € 17 735 000 € 16 335 000 € 10 321 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
005
A.I.2
Software
7 519 000€ 11 114 000€ 13 588 000€ 13 858 000€ 10 331 000€ 7 566 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
5 581 000€ 9 297 000€ 12 844 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 058 000€ 1 952 000€ 3 020 000€ 3 876 000€ 6 003 000€ 2 754 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 565 346 000 € 3 494 860 000 € 3 467 980 000 € 3 409 350 000 € 3 338 604 000 € 3 270 738 000 €
012
A.II.1
Pozemky
540 433 000€ 536 055 000€ 530 790 000€ 524 932 000€
013
A.II.2
Stavby
2 352 234 000€ 2 264 641 000€ 2 217 561 000€ 2 095 548 000€ 2 548 752 000€ 2 475 695 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
175 087 000€ 188 319 000€ 194 604 000€ 201 953 000€ 221 289 000€ 260 561 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
497 494 000€ 505 798 000€ 519 374 000€ 581 366 000€ 561 047 000€ 526 971 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
98 000€ 47 000€ 5 651 000€ 5 551 000€ 7 516 000€ 7 511 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
35 538 000 € 38 713 000 € 39 099 000 € 38 647 000 € 35 089 000 € 38 879 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 009 000€ 1 009 000€ 1 009 000€ 1 009 000€ 1 009 000€ 1 009 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
6 464 000€ 6 464 000€ 4 489 000€ 4 489 000€ 4 489 000€ 3 740 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
151 000€ 151 000€ 151 000€ 151 000€ 164 000€ 155 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
27 914 000€ 31 089 000€ 33 450 000€ 32 998 000€ 29 427 000€ 33 975 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
184 802 000 € 166 845 000 € 178 325 000 € 141 617 000 € 93 584 000 € 194 777 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
14 481 000 € 11 220 000 € 15 818 000 € 10 594 000 € 7 911 000 € 8 485 000 €
035
B.I.1
Materiál
1 671 000€ 1 422 000€ 3 314 000€ 837 000€ 1 346 000€ 1 654 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
12 040 000€ 9 325 000€ 12 001 000€ 9 255 000€ 6 191 000€ 6 322 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
770 000€ 472 000€ 503 000€ 502 000€ 374 000€ 509 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
301 000 € 274 000 € -5 082 000 € -5 041 000 € -7 171 000 € 62 464 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
51 000 € 56 000 € 72 000 € 78 000 € 11 024 000 € 16 579 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
250 000€ 218 000€ -5 154 000€ -5 119 000€ -18 195 000€ 45 885 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
62 803 000 € 53 285 000 € 47 583 000 € 64 545 000 € 28 841 000 € 45 019 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 723 000 € 13 749 000 € 14 210 000 € 16 239 000 € 12 707 000 € 13 692 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
49 509 000€ 32 342 000€ 29 976 000€ 47 517 000€ 15 561 000€ 30 944 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 571 000€ 7 194 000€ 3 397 000€ 789 000€ 573 000€ 383 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
107 217 000 € 102 066 000 € 120 006 000 € 71 519 000 € 64 003 000 € 78 809 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
56 000€ 35 000€ 75 000€ 53 000€ 554 000€ 543 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
107 161 000€ 102 031 000€ 119 931 000€ 71 466 000€ 63 449 000€ 78 266 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
651 000 € 1 221 000 € 2 336 000 € 2 294 000 € 2 205 000 € 1 666 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
651 000€ 1 221 000€ 2 336 000€ 2 294 000€ 2 205 000€ 1 666 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 801 496 000 € 3 724 003 000 € 3 717 193 000 € 3 609 643 000 € 3 485 817 000 € 3 516 381 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 646 350 000 € 1 665 678 000 € 1 679 733 000 € 1 683 315 000 € 1 680 125 000 € 1 678 479 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
800 170 000 € 800 170 000 € 800 170 000 € 800 170 000 € 800 170 000 € 760 234 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
800 170 000€ 800 170 000€ 800 170 000€ 800 170 000€ 800 170 000€ 760 234 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
519 912 000€ 519 611 000€ 528 481 000€ 530 135 000€ 527 638 000€ 520 228 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
19 597 000 € 19 597 000 € 21 904 000 € 21 904 000 € 21 904 000 € 21 904 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
19 597 000€ 19 597 000€ 21 904 000€ 21 904 000€ 21 904 000€ 21 904 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
326 300 000 € 341 476 000 € 331 485 000 € 330 934 000 € 330 311 000 € 367 940 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
326 300 000€ 341 476 000€ 331 485 000€ 330 934 000€ 330 311 000€ 367 940 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-19 629 000 € -15 176 000 € -2 307 000 € 172 000 € 102 000 € 8 173 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 141 744 000 € 2 044 462 000 € 2 023 365 000 € 1 912 045 000 € 1 790 336 000 € 1 822 829 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
64 727 000 € 101 929 000 € 105 341 000 € 93 875 000 € 72 022 000 € 58 894 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
14 292 000€ 46 862 000€ 49 809 000€ 39 722 000€ 23 049 000€ 16 267 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
254 000€ 313 000€ 348 000€ 542 000€ 826 000€ 561 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
50 181 000€ 54 754 000€ 55 184 000€ 53 611 000€ 48 147 000€ 42 066 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
54 939 000 € 55 346 000 € 57 022 000 € 54 137 000 € 73 698 000 € 84 049 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
54 939 000€ 55 346 000€ 57 022 000€ 54 137 000€ 73 698 000€ 84 049 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
98 477 000€ 100 477 000€ 96 990 000€ 0€ 62 740 000€ 62 741 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 903 847 000 € 1 767 648 000 € 1 744 736 000 € 1 693 886 000 € 1 574 860 000 € 1 609 137 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
83 388 000 € 54 999 000 € 67 936 000 € 54 685 000 € 85 357 000 € 77 057 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
20 854 000€ 17 940 000€ 17 217 000€ 15 354 000€ 14 377 000€ 14 188 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 770 357 000€ 1 664 010 000€ 1 628 979 000€ 1 602 392 000€ 1 455 628 000€ 1 499 314 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
29 248 000€ 30 699 000€ 30 604 000€ 21 455 000€ 19 498 000€ 18 578 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 754 000 € 7 562 000 € 8 525 000 € 7 406 000 € 7 008 000 € 8 004 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 754 000€ 7 562 000€ 8 525 000€ 7 406 000€ 7 008 000€ 8 004 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 000 000€ 11 500 000€ 10 751 000€ 62 741 000€ 8 000€ 4 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
13 402 000 € 13 863 000 € 14 095 000 € 14 283 000 € 15 356 000 € 15 073 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé