Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
20 795 225 € 25 129 677 € 26 526 190 € 21 993 083 € 20 298 487 € 20 497 768 € 14 444 824 € 13 859 997 € 13 345 700 € 11 495 734 € 11 737 571 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 660 516 € 1 790 265 € 1 360 161 € 2 098 299 € 2 077 574 € 2 092 953 € 1 944 392 € 817 037 € 910 277 € 1 010 420 € 948 521 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
680 € 1 360 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
680€ 1 360€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
1 650 140 € 1 680 449 € 1 227 975 € 998 857 € 1 076 037 € 1 091 416 € 942 855 € 817 037 € 910 277 € 1 009 740 € 947 161 €
012
A.II.1
Pozemky
129 438€ 129 438€ 129 438€ 129 438€ 185 443€ 129 438€ 129 438€ 129 438€ 129 438€ 129 438€ 129 438€
013
A.II.2
Stavby
626 871€ 632 018€ 629 409€ 488 007€ 528 995€ 550 672€ 576 805€ 611 264€ 647 629€ 684 095€ 122 371€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
833 873€ 918 993€ 333 778€ 256 211€ 351 440€ 404 756€ 236 612€ 76 335€ 133 210€ 196 207€ 200 290€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
59 958€ 35 945€ 119 681€ 10 159€ 495 062€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
99 405€ 5 520€ 6 550€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
10 376 € 109 816 € 132 186 € 1 099 442 € 1 001 537 € 1 001 537 € 1 001 537 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
-27 731€ 31 101€ 35 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
38 107€ 78 715€ 97 186€ 1 099 442€ 1 001 537€ 1 001 537€ 1 001 537€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
19 129 658 € 23 317 620 € 24 960 681 € 19 883 088 € 18 216 807 € 18 395 077 € 12 498 167 € 12 998 213 € 12 425 965 € 10 481 267 € 10 774 234 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
137 522 € 703 344 € 1 583 747 € 397 808 € 626 077 € 1 200 239 € 77 568 € 211 521 € 21 642 € 22 498 € 78 048 €
032
B.I.1
Materiál
124 597€ 687 566€ 104 402€ 380 110€ 610 319€ 723 167€ 77 568€ 211 313€ 21 434€ 22 498€ 54 648€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
12 925€ 15 778€ 1 479 345€ 17 698€ 15 758€ 208€ 208€ 23 400€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
477 072€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
367 942 € 459 753 € 540 594 € 779 916 € 790 358 € 935 165 € 239 404 € 107 276 € 44 540 € 13 278 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
283 569€ 280 940€ 323 276€ 764 441€ 773 186€ 930 740€ 239 404€ 90 513€ 44 540€ 13 278€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
84 373€ 178 813€ 217 318€ 15 475€ 17 172€ 4 425€ 16 763€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
5 657 413 € 8 734 848 € 6 670 702 € 3 455 851 € 4 174 138 € 5 626 013 € 2 320 591 € 4 352 303 € 4 524 957 € 7 037 150 € 7 851 734 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 469 921€ 7 270 213€ 6 205 564€ 3 041 786€ 3 954 577€ 5 619 672€ 2 314 335€ 3 631 636€ 4 409 547€ 6 958 267€ 6 677 691€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
100 000€ 420 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
54 301€ 1 020 849€ 241 889€ 377 590€ 205 993€ 1 368€ 666 288€ 63 489€ 657 966€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
33 191€ 23 786€ 223 249€ 36 475€ 13 568€ 6 341€ 4 888€ 54 379€ 115 410€ 15 394€ 516 077€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
12 966 781 € 13 419 675 € 16 165 638 € 15 249 513 € 12 626 234 € 10 633 660 € 9 860 604 € 8 327 113 € 7 834 826 € 3 421 619 € 2 831 174 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 308€ 7 276€ 7 749€ 777€ 4 311€ 3 772€ 3 449€ 9 364€ 2 944€ 11 003€ 1 829€
057
B.IV.2
Účty v bankách
12 955 473€ 13 412 399€ 16 157 889€ 15 248 736€ 12 621 923€ 10 629 888€ 9 857 155€ 8 317 749€ 7 831 882€ 2 306 808€ 2 829 345€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 103 808€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
5 051 € 21 792 € 205 348 € 11 696 € 4 106 € 9 738 € 2 265 € 44 747 € 9 458 € 4 047 € 14 816 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
23€ 129€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 642€ 21 792€ 12 575€ 9 460€ 3 100€ 9 047€ 2 265€ 14 618€ 9 458€ 4 047€ 9 297€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
386€ 192 773€ 2 236€ 1 006€ 691€ 30 000€ 5 519€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
20 795 225 € 25 129 677 € 26 526 190 € 21 993 083 € 20 298 487 € 20 497 768 € 14 444 824 € 13 859 997 € 13 345 700 € 11 495 734 € 11 737 571 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
19 326 554 € 21 828 597 € 22 747 452 € 21 350 555 € 19 213 096 € 17 537 771 € 13 817 711 € 12 727 764 € 12 829 742 € 10 616 256 € 10 559 485 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-13 991 € 44 839 € 48 739 € 48 739 € 48 739 € 48 739 € 48 739 € 48 739 € 48 739 € 48 739 € 48 739 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€ 48 739€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-62 730€ -3 900€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
57 085 € 57 085 € 57 085 € 57 085 € 57 085 € 57 085 € 57 085 € 57 085 € 57 085 € 57 085 € 57 085 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€ 4 426€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€ 52 659€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
18 865 286 € 20 684 888 € 19 132 420 € 19 087 355 € 15 916 350 € 13 501 971 € 11 572 024 € 11 963 682 € 10 240 516 € 8 649 129 € 8 326 055 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
18 865 286€ 20 684 888€ 19 132 420€ 19 087 355€ 15 916 350€ 13 501 971€ 11 572 024€ 11 963 682€ 10 240 516€ 8 649 129€ 8 326 055€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
398 174 € 1 021 785 € 3 489 208 € 2 137 376 € 3 171 006 € 3 910 060 € 2 119 947 € 638 342 € 2 463 486 € 1 841 387 € 2 107 690 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 467 609 € 3 299 267 € 3 776 175 € 642 528 € 1 085 391 € 2 959 997 € 627 113 € 1 132 233 € 515 958 € 879 478 € 1 178 086 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
307 980 € 322 829 € 369 025 € 64 487 € 56 559 € 49 969 € 45 241 € 39 949 € 41 616 € 39 867 € 39 769 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
26 007€ 40 931€ 38 277€ 33 739€ 25 811€ 19 221€ 15 743€ 10 451€ 12 118€ 10 369€ 10 271€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€ 29 498€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
252 475€ 252 400€ 301 250€ 1 250€ 1 250€ 1 250€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
6 331 € 7 594 € 8 554 € 8 229 € 8 911 € 9 412 € 11 750 € 10 236 € 11 794 € 14 466 € 12 360 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 331€ 7 594€ 8 554€ 8 229€ 8 911€ 9 271€ 9 746€ 9 607€ 10 050€ 10 135€ 10 179€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
141€ 629€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 004€ 1 744€ 4 331€ 2 181€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 152 973 € 2 968 844 € 3 398 596 € 569 812 € 1 019 921 € 2 900 616 € 570 122 € 1 082 048 € 462 548 € 825 145 € 1 125 957 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 050 026€ 2 891 422€ 2 744 672€ 524 686€ 928 193€ 2 296 444€ 128 786€ 1 062 844€ 280 683€ 723 090€ 1 105 719€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
15 087€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
720€ 2 588€ 2 211€ 204€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
18 346€ 18 368€ 18 479€ 817€ 639€ 591€ 579€ 505€ 1 304€ 478€ 472€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
32 938€ 30 302€ 32 524€ 24 177€ 21 815€ 16 782€ 10 831€ 9 602€ 11 616€ 10 364€ 10 661€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 498€ 20 456€ 21 924€ 16 016€ 14 350€ 11 088€ 7 470€ 6 033€ 7 039€ 6 474€ 6 068€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
28 535€ 7 858€ 580 847€ 4 026€ 54 693€ 560 436€ 421 598€ 1 330€ 159 305€ 82 447€ 1 511€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
630€ 438€ 150€ 90€ 231€ 188€ 858€ 1 014€ 13€ 81€ 1 322€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
325 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
325€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 062 € 1 813 € 2 563 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
312€ 1 063€ 1 813€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
750€ 750€ 750€