Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
75 681 435 € 75 773 958 € 36 558 389 € 54 790 196 € 60 399 164 € 60 562 329 € 63 890 782 € 79 063 482 € 71 420 079 € 73 826 053 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 079 284 € 9 948 131 € 9 001 708 € 9 550 285 € 10 288 706 € 15 698 460 € 15 228 497 € 15 462 727 € 15 748 820 € 17 569 865 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
30 069 € 39 857 € 2 028 € 5 507 € 8 986 € 12 509 € 21 810 € 13 038 € 8 007 € 12 747 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
30 069€ 39 857€ 2 028€ 5 507€ 8 986€ 12 509€ 21 810€ 13 038€ 8 007€ 12 747€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 146 534 € 5 003 664 € 4 269 183 € 4 770 485 € 5 521 198 € 10 936 906 € 10 559 619 € 10 892 132 € 11 601 152 € 13 078 264 €
012
A.II.1
Pozemky
1 829 699€ 1 829 699€ 1 829 699€ 1 960 571€ 2 139 737€ 3 507 309€ 3 507 309€ 3 173 463€ 3 173 549€ 3 342 416€
013
A.II.2
Stavby
769 616€ 898 788€ 835 144€ 1 099 137€ 1 960 610€ 5 749 862€ 6 097 042€ 6 418 631€ 6 772 170€ 7 394 015€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 105 290€ 1 463 320€ 1 173 188€ 1 639 057€ 1 294 772€ 1 329 865€ 949 831€ 1 294 601€ 1 619 993€ 2 336 280€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 437€ 5 553€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
436 492€ 740 420€ 286 623€ 66 283€ 120 642€ 344 433€ 30 003€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
66 000€ 139 092€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 902 681 € 4 904 610 € 4 730 497 € 4 774 293 € 4 758 522 € 4 749 045 € 4 647 068 € 4 557 557 € 4 139 661 € 4 478 854 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
802 303€ 782 424€ 672 242€ 712 318€ 661 660€ 601 787€ 535 881€ 302 045€ 114 456€ 295 626€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
4 100 378€ 4 122 186€ 4 058 255€ 4 061 975€ 4 096 862€ 4 147 258€ 4 111 187€ 4 255 512€ 4 025 205€ 4 183 228€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
63 902 894 € 62 588 674 € 27 123 979 € 44 570 441 € 49 237 033 € 44 596 901 € 48 354 113 € 63 570 110 € 55 634 148 € 56 023 317 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 731 609 € 3 512 732 € 396 922 € 575 013 € 1 825 005 € 784 007 € 675 966 € 1 121 036 € 386 734 € 440 988 €
035
B.I.1
Materiál
2 668 180€ 3 449 303€ 319 324€ 487 028€ 1 736 774€ 695 780€ 494 488€ 992 266€ 257 578€ 308 022€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
16 622€ 16 622€ 19 010€ 16 622€ 16 622€ 16 622€ 23 463€ 23 463€ 23 463€ 23 463€
037
B.I.3
Výrobky
46 807€ 46 807€ 52 060€ 71 363€ 71 363€ 71 605€ 158 015€ 105 307€ 105 693€ 109 503€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
6 528€ 246€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 798 779 € 8 344 987 € 3 633 557 € 3 661 106 € 3 938 670 € 4 163 926 € 3 138 632 € 4 364 202 € 4 244 303 € 8 577 086 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
9 232 138 € 4 759 995 € 2 102 702 € 2 018 846 € 2 284 902 € 2 516 493 € 1 502 758 € 2 709 477 € 1 636 903 € 4 969 702 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 567€ 13 034€ 13 422€ 13 008€ 64 262€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 232 138€ 4 759 995€ 2 102 702€ 2 008 279€ 2 271 868€ 2 503 071€ 1 489 750€ 2 645 215€ 1 636 903€ 4 969 702€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 850€ 16 542€ 16 392€ 15 542€ 7 359€ 619€ 349€ 589€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 564 791€ 3 568 450€ 1 514 463€ 1 626 718€ 1 646 409€ 1 646 814€ 1 635 525€ 1 654 136€ 2 607 400€ 3 607 384€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
48 004 552 € 50 395 242 € 22 842 027 € 40 148 083 € 42 166 024 € 39 349 619 € 43 932 392 € 56 337 593 € 49 175 666 € 45 307 909 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
20 550 690 € 18 900 825 € 6 939 230 € 12 192 682 € 7 892 950 € 14 760 683 € 19 332 555 € 17 329 337 € 20 292 592 € 26 870 509 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
303 780€ 1 121 470€ 387 237€ 645 385€ 399 013€ 1 609 409€ 8 243 821€ 6 828 382€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
530 789€ 583 105€ 82 375€ 143 013€ 382 068€ 134 449€ 281 864€ 145 361€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
19 716 121€ 17 196 250€ 6 469 618€ 11 404 284€ 7 111 869€ 13 016 825€ 10 806 870€ 10 355 594€ 20 292 592€ 26 870 509€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
9 543 918€ 7 612 670€ 2 522 137€ 15 117 145€ 14 972 581€ 9 669 195€ 8 644 147€ 791 834€ 6 244 768€ 4 006 452€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
17 411 595€ 23 485 795€ 12 320 305€ 11 846 516€ 18 089 462€ 13 369 414€ 14 337 717€ 37 141 806€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
21 917 055€ 13 919 064€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
102€ 758€ 522€ 298€ 184 523€ 186 532€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
197 716€ 1 016 424€ 900 812€ 1 156 136€ 1 334 582€ 1 451 712€ 1 005 072€ 500 550€ 262 683€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 141 658€ 4 862€ 6 198€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
300 633€ 395 952€ 43 931€ 90 928€ 54 793€ 73 329€ 160 877€ 63 048€ 36 178€ 62 669€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
367 954 € 335 713 € 251 473 € 186 239 € 1 307 334 € 299 349 € 607 123 € 1 747 279 € 1 827 445 € 1 697 334 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 516€ 2 661€ 3 351€ 5 355€ 5 758€ 3 513€ 9 045€ 3 615€ 3 405€ 5 380€
073
B.V.2.
Účty v bankách
365 438€ 333 052€ 248 122€ 180 884€ 1 301 576€ 295 836€ 598 078€ 1 743 664€ 1 824 040€ 1 691 954€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 699 257 € 3 237 153 € 432 702 € 669 470 € 873 425 € 266 968 € 308 172 € 30 645 € 37 111 € 232 871 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
224 066€ 1 595 723€ 228 425€ 422 141€ 557 454€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 475 191€ 1 641 430€ 204 277€ 247 329€ 297 199€ 266 968€ 308 172€ 19 145€ 19 135€ 61 992€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
18 772€ 11 500€ 17 976€ 170 879€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
75 681 435 € 75 773 958 € 36 558 389 € 54 790 196 € 60 399 164 € 60 562 329 € 63 890 782 € 79 063 482 € 71 420 079 € 73 826 053 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
30 693 079 € 26 219 878 € 23 353 080 € 27 181 294 € 24 450 080 € 21 700 828 € 20 775 611 € 20 542 074 € 29 637 101 € 32 814 682 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 € 1 660 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€ 1 660 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€ 23 258 992€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 € 398 327 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€ 398 327€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-8 651 887 € -8 649 958 € -8 824 071 € -8 780 275 € -8 810 465 € -8 655 691 € -8 907 500 € -8 997 011 € -9 414 907 € -9 075 714 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-8 631 675€ -8 629 746€ -8 803 859€ -8 760 063€ -8 790 253€ -8 635 479€ -8 887 288€ -8 976 799€ -9 394 695€ -9 055 502€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€ -20 212€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 626 233 € 6 977 127 € 10 580 181 € 7 966 403 € 5 024 737 € 4 443 892 € 4 221 837 € 13 754 838 € 16 561 944 € 21 411 459 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 626 233€ 6 977 127€ 10 580 181€ 7 966 403€ 5 024 737€ 4 443 892€ 4 221 837€ 13 754 838€ 16 561 944€ 21 411 459€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 401 414 € 2 575 390 € -3 720 349 € 2 677 847 € 2 918 489 € 595 308 € 143 955 € -9 533 072 € -2 827 255 € -4 838 382 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
44 988 356 € 49 554 080 € 13 205 309 € 27 608 902 € 35 702 168 € 38 860 112 € 43 115 171 € 58 521 408 € 41 678 257 € 41 010 607 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 252 829 € 11 512 136 € 1 492 425 € 1 677 672 € 1 755 158 € 1 732 777 € 1 557 381 € 2 128 577 € 2 386 959 € 4 789 199 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
8 159 220 € 11 425 943 € 1 423 240 € 1 620 368 € 1 683 363 € 1 625 655 € 1 426 047 € 1 980 492 € 2 219 174 € 3 234 756 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 159 220€ 11 425 943€ 1 423 240€ 1 620 368€ 1 683 363€ 1 625 655€ 1 426 047€ 1 980 492€ 2 219 174€ 3 234 756€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 434 527€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
93 609€ 86 193€ 69 185€ 57 304€ 71 795€ 107 122€ 131 334€ 148 085€ 167 785€ 118 386€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 530€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
5 471 890 € 5 442 294 € 3 977 895 € 3 358 337 € 4 468 745 € 5 291 362 € 5 836 722 € 5 371 447 € 3 522 762 € 3 731 983 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
5 471 890€ 5 442 294€ 3 977 895€ 3 358 337€ 4 468 745€ 5 291 362€ 5 836 722€ 5 371 447€ 3 522 762€ 3 731 983€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
22 963 451 € 24 335 924 € 5 199 817 € 13 911 500 € 21 802 013 € 25 287 995 € 26 440 286 € 34 896 894 € 27 491 700 € 26 083 900 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
21 020 820 € 21 631 196 € 3 994 245 € 12 231 324 € 19 618 505 € 18 220 098 € 18 246 923 € 21 378 040 € 15 498 478 € 15 360 953 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
433 049€ 529 926€ 42 703€ 1 917 907€ 5 987 544€ 6 859 131€ 6 148 354€ 4 874 452€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 246 491€ 987 314€ 285 541€ 463 965€ 1 081 428€ 261 912€ 746 816€ 628 210€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
19 341 280€ 20 113 956€ 3 666 001€ 9 849 452€ 12 549 533€ 11 099 055€ 11 351 753€ 15 875 378€ 15 498 478€ 15 360 953€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 097 918€ 6 529 821€ 9 115 189€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 150 294€ 8 570 575€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
95 400€ 100 411€ 100 411€ 100 411€ 100 170€ 179 273€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
940 784€ 934 347€ 632 276€ 877 906€ 1 080 815€ 951 863€ 805 639€ 709 945€ 929 026€ 875 168€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
612 389€ 576 801€ 397 699€ 560 071€ 707 587€ 640 768€ 538 237€ 494 103€ 580 316€ 518 979€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
339 464€ 1 163 008€ 134 642€ 186 061€ 258 116€ 223 041€ 183 866€ 154 807€ 210 983€ 569 323€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
6 912€ 2 429€ 2 862€ 17 867€ 6 022€ 11 552€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
49 994€ 23 660€ 38 526€ 53 276€ 41 590€ 53 896€ 17 522€ 2 938 377€ 10 881€ 9 629€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 300 186 € 8 263 726 € 2 535 172 € 8 661 393 € 7 676 252 € 6 547 978 € 9 280 782 € 16 124 490 € 8 276 836 € 6 405 525 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 040 331€ 789 323€ 629 498€ 841 692€ 1 010 121€ 1 009 104€ 882 318€ 741 191€ 5 110 137€ 3 079 181€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 259 855€ 7 474 403€ 1 905 674€ 7 819 701€ 6 666 131€ 5 538 874€ 8 398 464€ 15 383 299€ 3 166 699€ 3 326 344€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
246 916 € 1 389 € 104 721 € 764 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
867€ 894€ 2 549€ 644€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
246 049€ 495€ 102 172€ 120€