Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.03.2021
28.02.2022
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.01.2015
31.12.2015
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
01.03.2011
29.02.2012
01.03.2010
28.02.2011
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 176 086 810 € 1 080 244 004 € 992 969 048 € 641 473 538 € 603 367 894 € 556 266 164 € 526 730 144 € 466 884 633 € 348 229 729 € 279 573 216 € 254 786 509 € 230 674 647 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
866 092 085 € 835 136 593 € 838 581 070 € 464 744 753 € 440 257 385 € 449 614 744 € 429 962 786 € 380 926 428 € 216 581 656 € 185 444 143 € 174 597 596 € 143 845 637 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 47 217 € 102 284 € 133 355 € 0 € 17 104 € 29 512 € 32 017 € 69 861 € 127 378 € 151 559 € 164 394 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 47 217€ 102 284€ 133 355€ 0€ 17 104€ 29 512€ 32 017€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
791 895 204 € 756 138 060 € 760 133 925 € 385 002 028 € 357 923 754 € 339 850 283 € 322 400 127 € 303 501 708 € 216 511 795 € 185 316 765 € 174 446 037 € 143 681 243 €
012
A.II.1
Pozemky
133 069 693€ 109 463 845€ 91 891 513€ 86 702 099€ 81 103 343€ 80 003 987€ 74 774 740€ 69 919 391€
013
A.II.2
Stavby
221 801 809€ 215 853 792€ 223 507 503€ 210 470 116€ 202 543 545€ 195 706 011€ 196 313 343€ 184 010 596€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
80 667 744€ 78 101 372€ 78 643 688€ 70 165 941€ 71 645 942€ 56 631 707€ 50 566 076€ 46 033 508€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
334 911 258€ 341 085 534€ 350 063 065€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
19 679 695€ 11 633 517€ 16 028 156€ 17 663 872€ 2 630 924€ 7 508 578€ 745 968€ 3 538 213€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 765 005€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
74 196 881 € 78 951 316 € 78 344 861 € 79 609 370 € 82 333 631 € 109 747 357 € 107 533 147 € 77 392 703 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
74 196 881€ 78 951 316€ 78 344 861€ 79 609 370€ 82 333 631€ 109 747 357€ 107 533 147€ 77 392 703€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
309 121 597 € 244 742 725 € 153 624 000 € 175 740 710 € 162 121 897 € 105 774 081 € 95 885 388 € 85 063 571 € 130 665 451 € 93 432 990 € 78 605 588 € 85 661 645 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
89 277 698 € 82 236 343 € 71 877 514 € 72 135 983 € 69 376 359 € 57 871 114 € 62 614 830 € 58 098 194 € 47 419 921 € 43 590 273 € 41 542 465 € 40 312 125 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
11 605 680 € 11 738 042 € 8 365 859 € 2 469 836 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
197 242 794 € 140 997 705 € 53 035 556 € 51 527 759 € 25 839 639 € 18 172 820 € 14 681 057 € 12 816 219 € 9 227 639 € 14 083 588 € 10 575 487 € 17 902 774 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
23 749 153€ 35 975 022€ 38 019 783€ 21 522 661€ 25 830 862€ 18 170 630€ 14 672 917€ 12 805 480€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
173 427 721€ 105 000 000€ 15 000 000€ 30 000 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
65 920€ 22 683€ 15 773€ 5 098€ 8 777€ 2 190€ 8 140€ 10 739€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
22 601 105 € 21 508 677 € 28 710 930 € 52 076 968 € 66 905 899 € 29 730 147 € 18 589 501 € 14 149 158 € 62 412 211 € 24 021 087 € 18 121 777 € 24 976 910 €
056
B.IV.1
Peniaze
13 130 911€ 11 184 950€ 11 704 884€ 5 623 361€ 6 407 617€ 3 086 107€ 3 008 520€ 5 820 378€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 470 194€ 10 323 727€ 17 006 046€ 46 453 607€ 60 498 282€ 26 644 040€ 15 580 981€ 8 328 780€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
873 128 € 364 686 € 763 978 € 988 075 € 988 612 € 877 339 € 881 970 € 894 634 € 982 622 € 696 083 € 1 583 325 € 1 167 365 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
873 128€ 364 686€ 763 978€ 988 075€ 988 612€ 877 339€ 881 970€ 894 634€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 176 356 811 € 1 080 244 004 € 992 969 047 € 641 473 538 € 603 367 833 € 556 266 163 € 526 730 145 € 466 884 633 € 348 229 729 € 279 573 216 € 254 786 509 € 230 674 647 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
291 204 964 € 205 088 699 € 190 284 429 € 167 374 909 € 218 513 774 € 214 308 703 € 209 159 480 € 197 981 179 € 163 565 134 € 116 197 155 € 90 377 785 € 77 959 668 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
73 611 629 € 73 611 629 € 73 611 629 € 73 611 629 € 124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 € 124 078 743 € 97 056 091 € 77 056 091 € 77 056 091 € 67 056 091 €
069
A.I.1
Základné imanie
73 611 629€ 73 611 629€ 73 611 629€ 73 611 629€ 124 078 743€ 124 078 743€ 124 078 743€ 124 078 743€ 97 056 091€ 77 056 091€ 77 056 091€ 67 056 091€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
66 672 800 € 66 672 800 € 63 586 160 € 45 079 265 € 44 902 145 € 44 902 145 € 44 902 145 € 39 486 388 € 39 140 838 € 16 490 759 € 7 062 342 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
66 672 800€ 66 672 800€ 63 586 160€ 44 902 145€ 44 902 145€ 44 902 145€ 44 902 145€ 39 486 388€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 177 120€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
150 920 535 € 64 804 270 € 53 086 640 € 48 684 015 € 49 532 886 € 45 327 815 € 40 178 592 € 34 416 048 € 27 368 205 € 22 650 305 € 6 259 352 € 10 903 577 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
150 920 535€ 64 804 270€ 53 086 640€ 48 684 015€ 49 532 886€ 45 327 815€ 40 178 592€ 34 416 048€ 27 368 205€ 22 650 305€ 6 259 352€ 10 903 577€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
879 162 079 € 871 055 478 € 801 470 344 € 474 053 070 € 384 782 465 € 341 859 831 € 317 447 002 € 268 753 756 € 184 436 794 € 163 122 225 € 163 952 801 € 152 404 734 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
10 324 761 € 10 328 996 € 8 933 233 € 8 811 011 € 9 879 792 € 9 321 312 € 8 030 572 € 4 819 141 € 2 679 797 € 2 558 777 € 2 982 739 € 2 919 376 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 762 697€ 2 331 060€ 1 932 471€ 1 754 590€ 1 527 412€ 1 218 819€ 1 037 276€ 815 467€ 718 960€ 575 860€ 301 669€ 221 662€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 562 064€ 7 997 936€ 7 000 762€ 7 056 421€ 8 352 380€ 8 102 493€ 6 993 296€ 4 003 674€ 1 960 837€ 1 982 917€ 2 681 070€ 2 697 714€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
335 066 299 € 338 172 182 € 343 919 561 € 2 580 471 € 2 356 749 € 2 238 816 € 2 162 990 € 2 159 528 € 1 428 854 € 1 287 236 € 1 687 622 € 864 453 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
518 553€ 490 899€ 410 994€ 276 969€ 155 715€ 62 071€ 12 150€ 176 693€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
334 547 746€ 337 681 283€ 343 508 567€ 2 303 502€ 2 201 034€ 2 176 745€ 2 150 840€ 1 982 835€ 1 428 854€ 1 287 236€ 1 687 622€ 864 453€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
150 214 277 € 151 987 088 € 141 391 763 € 131 164 538 € 112 915 905 € 112 536 716 € 104 357 484 € 93 273 404 € 94 557 674 € 87 027 259 € 93 090 002 € 94 686 648 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
116 610 864€ 120 373 787€ 110 163 582€ 118 367 830€ 99 797 825€ 97 770 326€ 92 275 223€ 81 898 395€ 85 711 166€ 83 097 456€ 87 605 581€ 88 944 037€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
8 615 412€ 7 884 993€ 7 202 348€ 6 286 002€ 5 994 295€ 5 583 951€ 5 062 915€ 4 159 999€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 484 014€ 3 191 003€ 3 078 722€ 2 638 859€ 2 327 743€ 2 330 111€ 2 001 231€ 1 715 407€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 157 987€ 6 071 042€ 7 200 767€ 3 340 227€ 4 443 929€ 6 419 067€ 4 646 390€ 5 061 174€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 346 000€ 14 466 263€ 13 746 344€ 531 620€ 352 113€ 433 261€ 371 725€ 438 429€ 8 846 508€ 3 929 803€ 5 484 421€ 5 742 611€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
383 556 742 € 370 567 212 € 307 225 787 € 331 497 050 € 259 630 019 € 217 762 987 € 202 895 956 € 168 501 683 € 85 770 469 € 72 248 953 € 66 192 438 € 53 934 257 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
227 123 773€ 334 134 243€ 270 792 818€ 263 364 081€ 231 497 050€ 192 630 018€ 181 762 987€ 150 356 532€ 77 625 318€ 65 770 469€ 28 450 620€ 31 192 439€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
156 432 969€ 36 432 969€ 36 432 969€ 68 132 969€ 28 132 969€ 25 132 969€ 21 132 969€ 18 145 151€ 8 145 151€ 6 478 484€ 37 741 818€ 22 741 818€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
5 989 768 € 4 099 827 € 1 214 274 € 45 559 € 71 594 € 97 629 € 123 663 € 149 698 € 227 801 € 253 836 € 455 923 € 310 245 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 989 768€ 4 099 827€ 1 214 274€ 45 559€ 71 594€ 97 629€ 123 663€ 149 698€