Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
207 890 993€ 179 517 006€ 158 988 961€ 161 820 312€ 169 952 701€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
251 249 000 € 278 626 000 € 270 556 000 € 233 087 000 € 227 451 251 € 182 488 967 € 156 502 976 € 168 055 439 € 176 150 486 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
250 625 000€ 278 626 000€ 270 556 000€ 232 822 000€ 120 840 549€ 111 671 942€ 119 052 777€ 115 232 030€ 104 692 234€
05
III.
Tržby z predaja služieb
87 050 444€ 67 845 064€ 39 936 184€ 46 581 473€ 65 016 208€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 211 357€ 121 457€ 182 489€ 472 873€ 128 069€
07
V.
Aktivácia
17 630 449€ 2 173 563€ -3 599 924€ 3 452 113€ 4 309 705€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
660 578€ 576 163€ 888 455€ 1 238 627€ 1 033 224€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
624 000€ 0€ 265 000€ 57 874€ 100 778€ 42 995€ 1 078 323€ 971 046€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
244 142 000 € 280 319 000 € 285 338 000 € 255 190 000 € 228 561 164 € 176 926 611 € 147 633 624 € 160 265 417 € 166 094 494 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
132 426 000€ 154 903 000€ 162 556 000€ 129 489 000€ 133 684 415€ 117 565 679€ 96 369 301€ 104 055 516€ 112 969 373€
13
C.
Opravné položky k zásobám
95 806€ -143 883€ 34 877€ 20 343€ 77 566€
14
D.
Služby
62 411 536€ 37 748 978€ 30 246 952€ 35 282 450€ 34 807 403€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
36 697 000 € 37 314 000 € 35 237 000 € 14 843 000 € 23 094 389 € 17 660 346 € 16 107 562 € 14 794 741 € 13 472 373 €
16
E.1.
Mzdové náklady
26 893 000€ 27 124 000€ 25 536 000€ 11 156 000€ 16 679 613€ 12 935 919€ 11 843 057€ 10 852 091€ 9 875 262€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 186 000€ 9 610 000€ 8 824 000€ 3 486 000€ 6 096 359€ 4 497 821€ 4 110 563€ 3 752 888€ 3 477 586€
19
E.4.
Sociálne náklady
618 000€ 579 000€ 877 000€ 201 000€ 318 417€ 226 606€ 153 942€ 189 762€ 119 525€
20
F.
Dane a poplatky
80 077€ 55 657€ 51 658€ 50 890€ 46 489€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 430 000€ 17 292 000€ 12 780 000€ 14 603 000€ 5 034 955€ 2 994 558€ 3 056 450€ 2 960 090€ 2 622 413€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 430 000€ 16 608 000€ 11 914 000€ 7 091 000€ 5 034 955€ 2 994 558€ 3 056 450€ 2 960 090€ 2 622 413€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 684 000€ 866 000€ 7 512 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 417 140€ 1 061 454€ 1 265 204€ 1 894 995€ 1 472 878€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 453 796€ -116 514€ 55 281€ -25 980€ 2 119€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56 589 000€ 70 810 000€ 74 765 000€ 96 255 000€ 1 289 050€ 100 336€ 446 339€ 1 232 372€ 623 880€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 107 000 € -1 693 000 € -14 782 000 € -22 103 000 € -1 109 913 € 5 562 356 € 8 869 352 € 7 790 022 € 10 055 992 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
118 199 000 € 123 723 000 € 108 000 000 € 103 333 000 € 30 541 042 € 26 641 252 € 28 920 396 € 26 380 180 € 26 291 874 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
354 000 € 0 € 9 000 € 17 000 € 112 431 € 110 087 € 182 754 € 181 585 € 248 010 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
22 217 € 9 331 € 6 809 € 244 259 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
22 149€ 9 301€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
68€ 30€ 6 809€ 244 259€
42
XII.
Kurzové zisky
354 000€ 0€ 2 000€ 17 000€ 112 430€ 87 852€ 173 423€ 47 464€ 3 751€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 7 000€ 0€ 1€ 18€ 127 312€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 415 000 € 3 607 000 € 3 533 000 € 2 778 000 € 1 975 862 € 826 446 € 577 094 € 652 257 € 285 734 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 143 000 € 3 200 000 € 3 204 000 € 2 235 000 € 1 535 401 € 405 142 € 5 003 € 165 242 € 87 745 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 535 401€ 405 142€ 4 882€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
121€ 165 242€ 87 745€
52
O.
Kurzové straty
774 000€ 209 493€ 198 766€ 238 666€ 94 179€ 9 554€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
498 000€ 407 000€ 329 000€ 543 000€ 230 968€ 222 538€ 333 425€ 392 836€ 188 435€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 061 000 € -3 607 000 € -3 523 000 € -2 761 000 € -1 863 431 € -716 359 € -394 340 € -470 672 € -37 724 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 046 000 € -5 300 000 € -18 305 000 € -24 864 000 € -2 973 344 € 4 845 997 € 8 475 012 € 7 319 350 € 10 018 268 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-3 399 000 € -2 136 000 € 14 000 € 973 000 € -732 302 € 1 244 673 € 1 874 152 € 1 780 966 € 2 543 921 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
50 000€ 12 000€ 14 000€ 0€ 78 845€ 760 597€ 2 805 586€ 1 071 037€ 2 773 481€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 449 000€ -2 149 000€ 0€ 973 000€ -811 147€ 484 076€ -931 434€ 709 929€ -229 560€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 445 000 € -3 164 000 € -18 319 000 € -25 837 000 € -2 241 042 € 3 601 324 € 6 600 860 € 5 538 384 € 7 474 347 €