Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
251 249 000 € 278 626 000 € 270 556 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
250 625 000€ 278 626 000€ 270 556 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
624 000€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
244 142 000 € 280 319 000 € 285 338 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
132 426 000€ 154 903 000€ 162 556 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
36 697 000 € 37 314 000 € 35 237 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
26 893 000€ 27 124 000€ 25 536 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 186 000€ 9 610 000€ 8 824 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
618 000€ 579 000€ 877 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 430 000€ 17 292 000€ 12 780 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 430 000€ 16 608 000€ 11 914 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 684 000€ 866 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56 589 000€ 70 810 000€ 74 765 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 107 000 € -1 693 000 € -14 782 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
118 199 000 € 123 723 000 € 108 000 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
354 000 € 0 € 9 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
354 000€ 0€ 2 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 7 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 415 000 € 3 607 000 € 3 533 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 143 000 € 3 200 000 € 3 204 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
774 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
498 000€ 407 000€ 329 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 061 000 € -3 607 000 € -3 523 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 046 000 € -5 300 000 € -18 305 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-3 399 000 € -2 136 000 € 14 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
50 000€ 12 000€ 14 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 449 000€ -2 149 000€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 445 000 € -3 164 000 € -18 319 000 €