Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
308 191 000 € 251 249 000 € 278 626 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
254 363 000€ 250 625 000€ 278 626 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
52 229 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 157 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
-558 000€ 624 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
292 486 000 € 244 142 000 € 280 319 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 923 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
198 227 000€ 132 426 000€ 154 903 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
28 928 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
36 717 000 € 36 697 000 € 37 314 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
26 835 000€ 26 893 000€ 27 124 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 218 000€ 9 186 000€ 9 610 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
664 000€ 618 000€ 579 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 482 000€ 18 430 000€ 17 292 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 482 000€ 18 430 000€ 16 608 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 684 000€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 193 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
47 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 969 000€ 56 589 000€ 70 810 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
15 705 000 € 7 107 000 € -1 693 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
74 514 000 € 118 199 000 € 123 723 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
442 000 € 354 000 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
141 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
141 000€
42
XII.
Kurzové zisky
301 000€ 354 000€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 775 000 € 4 415 000 € 3 607 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 143 000 € 3 143 000 € 3 200 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
774 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
632 000€ 498 000€ 407 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 333 000 € -4 061 000 € -3 607 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 372 000 € 3 046 000 € -5 300 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 329 000 € -3 399 000 € -2 136 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 197 000€ 50 000€ 12 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 132 000€ -3 449 000€ -2 149 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 043 000 € 6 445 000 € -3 164 000 €