Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 543 792 870 € 1 484 118 471 € 1 258 125 871 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
920 590 842 € 943 313 220 € 957 500 855 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
23 536 220 € 21 743 696 € 18 502 530 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
20 951 232€ 21 376 473€ 12 660 076€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 584 988€ 367 223€ 5 842 454€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
852 722 505 € 877 237 407 € 894 666 208 €
012
A.II.1
Pozemky
21 444 723€ 20 336 784€ 16 140 375€
013
A.II.2
Stavby
557 927 440€ 562 104 142€ 560 699 266€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
252 804 441€ 277 270 580€ 302 928 898€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 545 901€ 17 525 901€ 14 897 669€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
44 332 117 € 44 332 117 € 44 332 117 €
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
44 332 117€ 44 332 117€ 44 332 117€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
615 003 018 € 538 801 574 € 299 689 452 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 277 578 € 1 469 171 € 1 634 693 €
035
B.I.1
Materiál
1 277 578€ 1 139 584€ 1 634 693€
039
B.I.5
Tovar
0€ 329 587€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
43 313 150 € 44 802 898 € 40 944 128 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
43 313 150€ 44 802 898€ 40 944 128€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
94 291 230 € 76 828 048 € 92 472 024 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
37 158 168 € 58 765 423 € 52 855 325 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
37 158 168€ 58 765 423€ 52 855 325€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
50 965 157€ 12 018 268€ 816 828€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 167 905€ 6 044 357€ 38 799 871€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
285 143 506 € 255 000 000 € 0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
190 977 554 € 160 701 457 € 164 638 607 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
190 977 554€ 160 701 457€ 164 638 607€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 199 010 € 2 003 677 € 935 564 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 543 792 870 € 1 484 118 471 € 1 258 125 871 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
960 833 240 € 974 513 965 € 870 682 994 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
235 000 000 € 235 000 000 € 235 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
235 000 000€ 235 000 000€ 235 000 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
73 544 361€ 58 254 724€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
39 278 736 € 28 764 514 € 26 930 570 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
39 278 736€ 28 764 514€ 26 930 570€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
268 510 793 € 280 030 233 € 271 787 734 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
268 510 793€ 280 030 233€ 271 787 734€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-4 255 582 € 1 221 964 € 2 636 485 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-4 364 602€ 1 112 944€ 2 527 465€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
109 020€ 109 020€ 109 020€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
348 754 932 € 371 242 530 € 334 328 205 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
348 754 932€ 371 242 530€ 334 328 205€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
288 366 635 € 156 706 899 € 177 241 215 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
73 053 989 € 69 210 579 € 71 910 098 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
402 606€ 467 435€ 319 898€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 435 425€ 372 413€ 630 842€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
989 267€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
69 226 691€ 68 370 731€ 70 959 358€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
6 258 913 € 3 694 205 € 4 523 840 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
6 258 913€ 3 694 205€ 4 523 840€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
208 591 034 € 83 756 609 € 95 291 651 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
184 522 966 € 66 591 042 € 63 152 303 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
184 522 966€ 66 591 042€ 63 152 303€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 557 590€ 4 838 081€ 5 559 935€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 281 054€ 850 272€ 947 440€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 15 032 976€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
7 343 814€ 2 164 731€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 885 610€ 9 312 483€ 10 598 997€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
462 665 € 40 165 € 40 165 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
462 665€ 40 165€ 40 165€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
34€ 5 341€ 5 475 461€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
294 592 995 € 352 897 607 € 210 201 662 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
162 682 697€ 175 755 734€ 171 889 042€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
131 910 298€ 177 141 873€ 38 312 620€