Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
40 388 642 € 44 120 575 € 29 400 159 € 30 063 992 € 27 799 968 € 35 474 680 € 35 606 826 € 41 867 489 € 46 349 539 € 46 286 377 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
35 445 106 € 33 464 793 € 20 880 702 € 18 191 933 € 16 092 478 € 29 377 585 € 31 284 563 € 36 538 071 € 39 240 684 € 40 201 093 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
25 770 € 1 250 900 € 1 876 350 € 2 501 800 € 3 016 018 € -2 218 674 € -2 843 872 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
8 055€ 117 347€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
10 296€
007
A.I.4
Goodwill
1 250 900€ 1 876 350€ 2 501 800€ 3 009 626€ -2 229 221€ -2 972 295€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
6 392€ 2 492€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
25 770€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
19 324 656 € 20 062 863 € 6 335 057 € 5 823 619 € 5 928 528 € 6 167 194 € 6 920 403 € 8 266 117 € 6 747 920 € 6 893 834 €
012
A.II.1
Pozemky
1 198 025€ 1 198 025€ 1 198 025€ 1 131 394€ 1 131 394€ 1 131 394€ 462 464€ 998 800€ 997 700€ 941 548€
013
A.II.2
Stavby
4 645 353€ 4 815 423€ 4 823 979€ 4 526 157€ 4 723 576€ 4 943 409€ 6 415 780€ 7 184 606€ 5 686 282€ 5 848 670€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 481 278€ 285 237€ 313 053€ 166 068€ 73 558€ 92 391€ 42 159€ 82 711€ 63 938€ 103 616€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 764 178€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
16 094 680 € 13 401 930 € 14 545 645 € 12 368 314 € 8 913 050 € 21 334 041 € 21 862 360 € 25 255 936 € 34 711 438 € 36 151 131 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 346 538€ 5 957 532€ 6 380 936€ 7 475 694€ 8 451 254€ 2 804 723€ 2 400 173€ 2 575 427€ 8 098 750€ 9 218 452€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
4 194 279€ 2 821 889€ 228 351€ 204 296€ 189 926€ 17 718 417€ 18 638 723€ 21 727 060€ 21 086 500€ 21 826 706€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
90 000€ 90 000€ 97 125€ 97 125€ 97 125€ 810 901€ 823 464€ 928 449€ 447 702€ 313 073€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
4 595 207€ 215 393€ 271 816€ 265 728€ 174 745€ 5 078 486€ 4 792 900€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
868 656€ 12 342€ 3 262 643€ 20 697€ 25 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
4 304 774€ 4 304 774€ 4 304 774€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 882 043 € 10 653 572 € 8 516 976 € 11 865 676 € 11 706 913 € 6 095 501 € 4 314 587 € 5 321 700 € 7 103 448 € 6 075 492 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
28 € 14 372 € 14 288 € -485 037 €
032
B.I.1
Materiál
28€ 108€ 24€ 37€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
14 264€ 14 264€ 14 041€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-499 115€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
274 314 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
274 314€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 885 157 € 10 019 978 € 8 181 642 € 11 189 445 € 8 401 620 € 5 953 217 € 3 597 597 € 5 260 611 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 289 035€ 4 343 740€ 4 359 538€ 1 666 653€ 67 460€ 61 785€ 31 259€ 54 259€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
586 616€ 5 644 764€ 3 710 104€ 8 500 774€ 7 304 441€ 4 890 957€ 3 207 380€ 4 853 345€ 4 598 275€ 4 828 278€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
61€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
128€ 19€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 078€ 19 474€ 73 739€ 85 183€ 50 111€ 346 800€ 324 331€ 20 421€ 56 343€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
8 300€ 12 000€ 112 000€ 948 279€ 944 536€ 950 303€ 12 158€ 28 676€ 462 992€ 537 919€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
996 886 € 633 594 € 335 334 € 676 231 € 3 305 293 € 142 284 € 442 648 € 46 717 € 395 690 € 1 039 781 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 493€ 1 311€ 917€ 1 451€ 1 943€ 2 563€ 3 248€ 2 618€ 2 565€ 5 319€
057
B.IV.2
Účty v bankách
995 393€ 632 283€ 334 417€ 674 780€ 3 303 350€ 139 721€ 439 400€ 44 099€ 393 125€ 1 034 462€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
61 493 € 2 210 € 2 481 € 6 383 € 577 € 1 594 € 7 676 € 7 718 € 5 407 € 9 792 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
285€ 3 175€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
61 493€ 1 707€ 2 037€ 6 383€ 577€ 1 594€ 5 637€ 6 461€ 4 522€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
6 617€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
503€ 444€ 2 039€ 1 257€ 600€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
40 388 642 € 44 120 575 € 29 400 159 € 30 063 992 € 27 799 968 € 35 474 680 € 35 606 826 € 41 867 489 € 46 349 539 € 46 286 377 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
23 281 589 € 22 653 936 € 21 625 403 € 22 388 419 € 24 433 619 € 28 477 368 € 29 823 303 € 35 125 615 € 41 862 253 € 40 104 703 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 726 400 € 1 720 441 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 400€ 1 726 084€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-5 643€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
22 289 861 € 21 653 490 € 20 544 699 € 21 400 149 € 22 314 080 € 17 848 597 € 18 859 348 € 24 564 848 € 33 728 514 € 33 823 290 €
074
A.II.1
Emisné ážio
24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€ 24 893 945€ 8 817 255€ 8 912 031€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
17 314€ 17 314€ 17 314€ 17 314€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-2 604 084€ -3 240 455€ -4 349 246€ -3 493 796€ -2 579 865€ -7 045 348€ -6 051 911€ -346 411€ 8 817 255€ 8 912 031€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
362 594 € 362 594 € 362 194 € 362 194 € 362 194 € 362 194 € 344 880 € 344 880 € 745 430 € 665 193 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
362 594€ 362 594€ 362 194€ 362 194€ 362 194€ 362 194€ 344 880€ 344 880€ 327 591€ 199 167€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
417 839€ 466 026€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-708 623 € -1 008 290 € -1 729 827 € -1 219 954 € 8 540 177 € 8 897 054 € 8 489 487 € 8 719 915 € 3 767 043 € 1 282 462 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 453 063€ 10 453 063€ 9 731 526€ 9 611 896€ 9 611 896€ 9 611 896€ 9 133 522€ 9 133 522€ 4 180 650€ 1 696 069€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 161 686€ -11 461 353€ -11 461 353€ -10 831 850€ -1 071 719€ -714 842€ -644 035€ -413 607€ -413 607€ -403 607€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-388 643 € -80 258 € 721 937 € 119 630 € -8 509 232 € -356 877 € 403 188 € -230 428 € 1 894 866 € 2 613 317 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
17 099 463 € 21 459 358 € 7 771 825 € 7 672 032 € 3 363 013 € 6 993 559 € 5 775 573 € 6 732 203 € 4 464 659 € 6 082 179 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
19 171 € 19 870 € 28 072 € 8 845 € 7 488 € 8 780 € 6 315 € 11 424 € 11 737 € 44 386 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 763€ 10 770€ 6 602€ 1 923€ 1 114€ 8 780€ 6 315€ 8 769€ 9 082€ 41 731€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 655€ 2 655€ 2 655€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
12 408€ 9 100€ 21 470€ 6 922€ 6 374€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
12 812 278 € 13 531 515 € 237 € 23 € 3 137 690 € 3 110 435 € 3 083 157 € 3 064 021 € 3 730 837 € 11 138 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 137 726€ 3 110 428€ 3 083 130€ 3 055 832€ 3 723 260€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
566€ 325€ 237€ 23€ -36€ 7€ 27€ 134€ 165€ 156€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
12 811 712€ 13 531 190€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
8 055€ 7 412€ 10 982€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
4 268 014 € 7 907 973 € 7 743 516 € 7 663 164 € 217 835 € 2 189 441 € 2 685 983 € 3 516 992 € 722 085 € 6 026 545 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
166 580€ 60 434€ 45 064€ 40 774€ 35 227€ 49 525€ 58 869€ 104 711€ 616 497€ 725 563€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
9 129€ 5 045€ 5 206€ 18 104€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 246 918€ 3 269 620€ 3 242 322€ 3 215 024€ 50 000€ 2 026 750€ 2 235 267€ 219 495€ 22 714€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
90 000€ 4 394 774€ 4 394 894€ 4 394 774€ 90 000€ 90 402€ 94 056€ 112 342€ 36 905€ 118 203€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 069€ 3 449€ 1 949€ 1 595€ 2 627€ 2 139€ 3 123€ 4 327€ 3 917€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
948€ 1 557€ 2 208€ 1 046€ 883€ 1 375€ 993€ 2 205€ 1 826€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 769€ 485€ 52 944€ 3 573€ 3 518€ 1 259€ 284 664€ 35 158€ 16 852€ 15 084€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
756 799€ 178 034€ 2 635€ 6 024€ 36 612€ 17 503€ 866€ 3 034 913€ 17 758€ 416 433€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 684 903 € 118 € 139 766 € 110 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 684 903€ 118€ 139 766€ 110€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
7 590 € 7 281 € 2 931 € 3 541 € 3 336 € 3 753 € 7 950 € 9 671 € 22 627 € 99 495 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 980€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
769€ 278€ 17€ 3 900€ 861€ 665€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
97 515€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 590€ 6 512€ 2 931€ 3 263€ 3 319€ 3 753€ 4 050€ 8 810€ 21 962€