Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 445 400 080 € 1 421 076 429 € 1 425 712 123 € 1 420 830 469 € 1 421 695 295 € 1 322 474 493 € 1 229 302 381 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 380 034 379 € 1 366 198 593 € 1 369 053 050 € 1 367 728 870 € 1 366 665 548 € 1 268 727 293 € 1 167 523 808 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
3 391 091 € 5 422 316 € 9 980 372 € 15 088 014 € 19 974 775 € 12 047 812 € 8 636 746 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
30 701€ 414 420€ 821 904€ 1 311 847€ 1 279 587€ 247 411€
005
A.I.2
Software
3 187 202€ 3 179 647€ 4 168 305€ 5 535 828€ 3 034 847€ 1 985 796€ 2 075 798€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 281€ 2 151 290€ 5 378 228€ 8 605 167€ 11 832 105€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
200 608€ 60 678€ 19 419€ 125 115€ 3 795 976€ 8 782 429€ 6 313 537€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
1 376 643 288 € 1 360 776 277 € 1 359 072 678 € 1 352 640 856 € 1 346 690 773 € 1 256 679 481 € 1 158 887 062 €
012
A.II.1
Pozemky
274 316 904€ 270 173 289€ 266 264 882€ 261 760 945€ 257 478 417€ 221 272 292€ 116 551 712€
013
A.II.2
Stavby
1 023 892 652€ 1 029 178 635€ 1 022 757 996€ 1 030 810 496€ 1 028 764 463€ 1 002 185 048€ 1 009 666 323€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
33 587 146€ 31 994 190€ 30 578 759€ 33 881 082€ 17 261 179€ 9 279 875€ 10 724 260€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
31 099€ 31 099€ 31 098€ 31 099€ 31 099€ 31 099€ 31 099€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
44 810 699€ 29 399 064€ 39 439 943€ 26 157 234€ 43 135 298€ 23 887 170€ 21 913 668€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 788€ 20 317€ 23 997€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
64 660 026 € 54 684 311 € 53 816 977 € 52 682 244 € 54 668 968 € 53 447 669 € 61 004 335 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
3 760 252 € 3 765 361 € 3 815 540 € 3 836 219 € 3 761 078 € 3 767 181 € 3 764 428 €
035
B.I.1
Materiál
3 624 393€ 3 595 337€ 3 559 682€ 3 622 965€ 3 535 070€ 3 402 410€ 3 185 188€
037
B.I.3
Výrobky
99 166€ 135 998€ 253 018€ 208 788€ 217 240€ 356 573€ 566 151€
038
B.I.4
Zvieratá
3 053€ 505€ 2 386€ 1 684€ 6 094€ 3 250€ 3 411€
039
B.I.5
Tovar
33 279€ 33 264€ 132€ 1 607€ 908€ 1 146€ 9 628€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
361€ 257€ 322€ 1 175€ 1 766€ 3 802€ 50€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
25 372 399 € 12 199 € 12 710 € 14 923 € 18 096 € 19 536 € 22 322 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
11 399 € 12 199 € 12 710 € 14 923 € 18 096 € 19 536 € 22 322 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
11 399€ 12 199€ 12 710€ 14 923€ 18 096€ 19 536€ 22 322€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
25 361 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
23 925 417 € 19 023 424 € 23 219 092 € 27 611 925 € 36 496 444 € 36 126 425 € 31 143 817 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
17 350 001 € 11 500 119 € 16 160 535 € 19 840 765 € 18 356 470 € 16 729 316 € 11 309 476 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
17 350 001€ 11 500 119€ 16 160 535€ 19 840 765€ 18 356 470€ 16 729 316€ 11 309 476€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
128 643€ 1 098 854€ 13 768€ 279 869€ 10 611 322€ 244 448€ 902 506€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 446 773€ 6 424 451€ 7 044 789€ 7 491 291€ 7 528 652€ 19 152 661€ 18 931 835€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
11 601 958 € 31 883 327 € 26 769 635 € 21 219 177 € 14 393 350 € 13 534 527 € 26 073 768 €
072
B.V.1.
Peniaze
32 486€ 105 602€ 145 642€ 133 603€ 159 875€ 152 170€ 101 353€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 569 472€ 31 777 725€ 26 623 993€ 21 085 574€ 14 233 475€ 13 382 357€ 25 972 415€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
705 675 € 193 525 € 2 842 096 € 419 355 € 360 779 € 299 531 € 774 238 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
180 235€ 1 893€ 8 480€ 64 719€ 58 852€ 2 249€ 1 206€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
501 909€ 179 537€ 2 812 513€ 247 138€ 293 246€ 288 576€ 696 340€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
23 531€ 12 095€ 21 103€ 107 498€ 8 681€ 8 706€ 76 692€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 445 400 080 € 1 421 076 429 € 1 425 712 123 € 1 420 830 469 € 1 421 695 295 € 1 322 474 493 € 1 229 302 381 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
914 275 257 € 907 307 207 € 936 352 546 € 940 338 856 € 955 161 376 € 922 337 923 € 838 821 379 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
910 969 362 € 1 057 276 074 € 1 054 778 383 € 1 051 309 539 € 1 047 939 064 € 1 011 951 617 € 907 365 562 €
082
A.I.1
Základné imanie
890 744 376€ 890 744 376€ 890 744 376€ 890 744 376€ 890 744 376€ 891 247 643€ 891 247 643€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
20 224 986€ 166 531 698€ 164 034 007€ 160 565 163€ 157 194 688€ 120 703 974€ 16 117 919€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 156 835 € 2 156 836 € 2 156 836 € 2 156 836 € 2 156 836 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 156 835€ 2 156 836€ 2 156 836€ 2 156 836€ 2 156 836€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
21 271 206 € -123 255 126 € -113 066 715 € -105 137 148 € -90 425 045 € -70 463 707 € -70 701 019 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
21 271 206€ 58 818 605€ 60 847 531€ 42 895 428€ 25 796 646€ 12 371 991€ 12 134 679€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-182 073 731€ -173 914 246€ -148 032 576€ -116 221 691€ -82 835 698€ -82 835 698€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-17 965 311 € -28 870 576 € -7 515 958 € -7 990 371 € -4 509 479 € -21 306 823 € 2 156 836 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
226 332 318 € 231 568 027 € 204 132 205 € 198 977 970 € 184 313 936 € 172 357 711 € 163 529 251 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
138 784 718 € 133 158 705 € 125 220 562 € 122 514 416 € 107 735 669 € 107 722 033 € 102 023 375 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
20 000€ 360 575€ 537 212€ 537 212€ 4 882€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
474€ 474€ 474€ 474€ 474€ 474€ 474€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
179 073€ 153 563€ 146 270€ 151 192€ 124 823€ 161 367€ 87 269€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
138 585 171€ 132 644 093€ 124 536 606€ 121 825 538€ 107 610 372€ 107 560 192€ 101 930 750€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
26 476 912 € 29 673 160 € 32 033 810 € 31 669 712 € 31 372 138 € 19 232 224 € 7 083 707 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
26 476 912€ 29 673 160€ 32 033 810€ 31 669 712€ 31 372 138€ 19 232 224€ 7 083 707€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
12 072 485€ 20 813 246€ 19 994 152€ 22 048 833€ 13 392 058€ 7 291 671€ 8 125 003€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
28 748 718 € 43 199 578 € 23 650 966 € 20 435 598 € 21 987 006 € 35 784 091 € 37 705 939 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
16 786 352 € 15 618 951 € 9 555 323 € 7 943 954 € 10 897 166 € 9 808 964 € 11 752 655 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
16 786 352€ 15 618 951€ 9 555 323€ 7 943 954€ 10 897 166€ 9 808 964€ 11 752 655€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 103 519€ 3 386 606€ 2 538 500€ 2 464 968€ 2 148 840€ 2 298 570€ 2 312 983€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 254 239€ 2 455 363€ 1 886 648€ 1 801 482€ 1 550 626€ 1 679 263€ 1 601 299€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
524 005€ 15 551 584€ 3 781 551€ 1 028 904€ 284 977€ 2 176 913€ 2 240 211€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 080 603€ 6 187 074€ 5 888 944€ 7 196 290€ 7 105 397€ 19 820 381€ 19 798 791€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 367 152 € 3 991 449 € 3 231 845 € 2 308 541 € 2 067 748 € 2 108 597 € 8 369 983 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 695 156€ 1 667 014€ 1 622 523€ 1 282 996€ 1 223 725€ 1 176 075€ 1 491 177€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 671 996€ 2 324 435€ 1 609 322€ 1 025 545€ 844 023€ 932 522€ 6 878 806€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
16 882 333€ 731 889€ 870€ 870€ 7 759 317€ 219 095€ 221 244€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
304 792 505 € 282 201 195 € 285 227 372 € 281 513 643 € 282 219 983 € 227 778 859 € 226 951 751 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 022€ 1 473€ 893 051€ 225 164€ 1 765€ 27 373€ 17 965€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
299 599 810€ 275 520 586€ 276 586 769€ 273 655 079€ 278 793 724€ 224 894 515€ 224 461 033€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 191 673€ 6 679 136€ 7 747 552€ 7 633 400€ 3 424 494€ 2 856 971€ 2 472 753€