Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LOIŠOV DVOR, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
-
-
-
-
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
15 953€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
700€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
15 253 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
313 634 € 348 919 € 358 813 € 271 319 € 262 321 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
313 634€ 348 919€ 341 683€ 271 319€ 262 321€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-4 460€ 17 130€
07
II.3
Aktivácia
4 460€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
302 542 € 314 369 € 296 156 € 226 861 € 247 260 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
287 195€ 279 890€ 262 874€ 156 337€ 164 749€
10
B.2
Služby
15 347€ 34 479€ 33 282€ 70 524€ 82 511€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 092 € 34 550 € 62 657 € 59 711 € 15 061 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
28 871 € 26 453 € 33 934 € 22 385 € 11 945 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
612€ 574€ 396€ 863€ 592€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 526€ 30 277€ 47 530€ 28 374€ 22 795€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
800€ 13 100€ 8 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 600€ 10 913€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 178€ 4 817€ 43 714€ 7 511€ 16 437€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 518€ 11 131€ 10 312€ 4 532€ 3 875€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-26 358 € -28 534 € 14 699 € 8 155 € -7 709 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
2 115€ 5 704€ 5 150€ 2 184€ 891€
40
XI.
Kurzové zisky
52€
41
O
Kurzové straty
8€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
75€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
418€ 416€ 1 273€ 796€ 275€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 466 € -6 120 € -6 423 € -2 928 € -1 166 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-28 824 € -34 654 € 8 276 € 5 227 € -8 875 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
787 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
787€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-29 611 € -34 654 € 8 276 € 5 227 € -8 875 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-28 824 € -34 654 € 8 276 € 5 227 € -8 875 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-29 611 € -34 654 € 8 276 € 5 227 € -8 875 €