Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZF SACHS Slovakia, a.s. [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
138 506 604 € 125 616 470 € 121 953 283 € 117 810 734 € 110 844 887 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
47 672 832 € 50 901 801 € 59 112 951 € 68 257 353 € 75 292 405 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
31 491 € 31 258 € 16 161 € 18 981 € 58 052 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
27 581€ 29 346€ 14 689€ 18 407€ 58 052€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
3 910€ 1 912€ 1 472€ 574€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
47 641 341 € 50 370 543 € 57 096 790 € 64 738 372 € 70 234 353 €
012
A.II.1
Pozemky
3 095 102€ 3 095 102€ 3 095 102€ 3 095 102€ 3 095 102€
013
A.II.2
Stavby
13 223 477€ 13 966 081€ 14 527 777€ 14 718 857€ 14 248 334€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 528 684€ 28 867 019€ 34 633 353€ 39 464 429€ 35 262 539€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
592 537€ 632 331€ 682 424€ 494 340€ 700 689€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 304 706€ 2 454 895€ 3 458 838€ 4 838 289€ 12 886 327€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 896 835€ 1 355 115€ 699 296€ 2 127 355€ 4 041 362€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
500 000 € 2 000 000 € 3 500 000 € 5 000 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
500 000€ 2 000 000€ 3 500 000€ 5 000 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
90 038 656 € 73 872 946 € 62 015 750 € 48 912 390 € 34 770 359 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
23 535 281 € 19 801 660 € 17 206 278 € 18 360 536 € 14 874 874 €
032
B.I.1
Materiál
9 310 354€ 7 828 060€ 9 342 894€ 10 086 571€ 9 342 938€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 179 605€ 8 249 726€ 4 918 979€
034
B.I.3
Výrobky
4 990 906€ 3 650 226€ 2 830 007€ 2 888 288€ 1 479 972€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
54 416€ 73 648€ 114 398€ 94 298€ 111 916€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
25 416 539 € 25 865 867 € 24 588 703 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
21 549 687€ 23 671 857€ 21 769 275€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 866 852€ 2 194 010€ 2 819 421€ 2 460 859€ 1 940 612€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7€ 237€ 229€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
41 086 836 € 28 205 419 € 20 220 769 € 9 204 399 € 563 714 €
056
B.IV.1
Peniaze
500€ 186€ 192€ 365€ 135€
057
B.IV.2
Účty v bankách
41 086 336€ 28 205 233€ 20 220 577€ 9 204 034€ 563 579€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
795 116 € 841 723 € 824 582 € 640 991 € 782 123 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
754 228€ 792 877€ 823 201€ 624 926€ 760 356€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
40 888€ 48 846€ 1 381€ 16 065€ 21 767€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
138 506 604 € 125 616 470 € 121 953 283 € 117 810 734 € 110 844 887 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
104 396 617 € 100 123 910 € 92 104 711 € 87 076 892 € 83 689 377 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
18 436 000 € 18 436 000 € 18 436 000 € 18 436 000 € 18 436 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
18 436 000€ 18 436 000€ 18 436 000€ 18 436 000€ 18 436 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
7 260 652 € 7 260 652 € 7 260 652 € 7 260 652 € 7 260 652 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
7 260 652€ 7 260 652€ 7 260 652€ 7 260 652€ 7 260 652€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
74 455 792 € 66 450 859 € 61 437 306 € 59 674 566 € 59 674 566 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 634 769€ 7 634 769€ 7 131 987€ 6 793 237€ 6 793 237€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
66 821 023€ 58 816 090€ 54 305 319€ 52 881 329€ 52 881 329€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-28 533 € -42 800 € -57 067 € -1 681 841 € -1 681 841 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 533€ -42 800€ -57 067€ -1 681 841€ -71 334€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
4 272 706 € 8 019 199 € 5 027 820 € 3 387 515 € -1 610 507 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
31 432 340 € 23 495 691 € 27 336 767 € 27 372 565 € 22 765 164 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
7 922 399 € 8 108 085 € 8 464 394 € 8 205 041 € 3 448 331 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
423 932€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
4 174 976€ 3 829 509€ 3 132 762€ 3 248 585€ 1 858 171€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 323 491€ 4 278 576€ 5 331 632€ 4 956 456€ 1 590 160€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
495 980 € 870 452 € 938 691 € 958 654 € 1 784 334 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
101 557€ 102 880€ 113 977€ 87 851€ 46 297€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
394 423€ 767 572€ 824 714€ 870 803€ 1 738 037€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
23 013 961 € 14 517 154 € 17 933 682 € 18 208 870 € 12 475 796 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
18 003 626€ 9 692 627€ 13 514 517€ 12 990 084€ 8 580 598€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 466 310€ 998 371€ 1 395 068€ 1 171 767€ 1 792 714€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 708 365€ 1 500 900€ 1 481 166€ 1 512 798€ 1 140 895€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 371 270€ 1 012 580€ 1 086 633€ 1 016 582€ 748 366€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
368 236€ 1 190 018€ 291 223€ 1 508 688€ 209 351€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
96 154€ 122 658€ 165 075€ 8 951€ 3 872€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 056 703 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 056 703€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 677 647 € 1 996 869 € 2 511 805 € 3 361 277 € 4 390 346 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 779 682€ 1 627 965€ 1 288 254€ 1 750 218€ 2 842 449€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
897 965€ 368 904€ 1 223 551€ 1 611 059€ 1 547 897€