Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZF SACHS Slovakia, a.s. [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 784 012€ 2 821 588€ 4 254 676€ 4 772 162€ 3 334 467€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 705 597€ 2 676 621€ 4 041 920€ 4 536 194€ 3 172 546€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
78 415 € 144 967 € 212 756 € 235 968 € 161 921 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
179 760 122 € 159 794 025 € 157 990 959 € 145 233 854 € 102 278 342 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
176 430 803€ 154 826 423€ 157 352 854€ 141 512 086€ 102 864 592€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 502 328€ 4 314 212€ -301 203€ 3 077 546€ -1 569 835€
07
II.3
Aktivácia
826 991€ 653 390€ 939 308€ 644 222€ 983 585€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
121 654 079 € 105 337 537 € 108 276 865 € 101 235 390 € 76 365 022 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
98 390 637€ 87 753 530€ 89 614 787€ 81 074 465€ 61 527 636€
10
B.2
Služby
23 263 442€ 17 584 007€ 18 662 078€ 20 160 925€ 14 837 386€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
58 184 458 € 54 601 455 € 49 926 850 € 44 234 432 € 26 075 241 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
32 705 932 € 30 411 990 € 29 440 107 € 26 906 874 € 20 473 853 €
13
C.1
Mzdové náklady
23 292 433€ 21 541 490€ 21 380 425€ 18 919 425€ 14 967 777€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 390 117€ 7 359 110€ 7 292 333€ 6 294 912€ 4 831 978€
16
C.4
Sociálne náklady
1 023 382€ 1 511 390€ 767 349€ 1 692 537€ 674 098€
17
D
Dane a poplatky
250 027€ 248 666€ 217 169€ 201 625€ 193 878€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 089 391€ 13 651 961€ 14 018 776€ 13 927 369€ 11 871 726€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 915 894€ 2 864 320€ 3 424 760€ 2 654 196€ 2 186 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
298 650€ 229 858€ 370 828€ 554 326€ 1 083 409€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 525€ -81 741€ -57 462€ 119 514€ 5 126€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 901 370€ 3 704 751€ 3 758 542€ 3 631 388€ 4 877 745€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 772 496€ 6 431 764€ 6 591 656€ 4 309 038€ 662 877€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
5 879 701 € 10 278 028 € 6 529 078 € 4 501 270 € -1 151 383 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
13 979€ 75 861€ 188 454€ 205 244€ 220 886€
39
N
Nákladové úroky
568€ 14€ 15 404€ 170 242€
40
XI.
Kurzové zisky
27 384€ 42 755€ 58 882€ 135 186€ 32 754€
41
O
Kurzové straty
28 262€ 36 886€ 58 082€ 128 889€ 405 042€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 392€ 29 429€ 253 048€ 236 992€ 221 080€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 859 € 52 287 € -63 794 € -40 855 € -542 724 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 876 842 € 10 330 315 € 6 465 284 € 4 460 415 € -1 694 107 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 604 136 € 2 311 116 € 1 438 699 € 1 072 900 € -70 184 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 977 284€ 2 368 258€ 1 484 788€ 1 940 134€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-373 148€ -57 142€ -46 089€ -867 234€ -70 184€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 272 706 € 8 019 199 € 5 026 585 € 3 387 515 € -1 623 923 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
1 235€ 13 416€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
1 235 € 13 416 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
1 235 € 13 416 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 876 842 € 10 330 315 € 6 466 519 € 4 460 415 € -1 680 691 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 272 706 € 8 019 199 € 5 027 820 € 3 387 515 € -1 610 507 €