Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
396 754 000 € 396 611 000 € 399 424 000 € 370 060 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
268 233 000 € 246 637 000 € 252 343 000 € 244 338 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
89 000 € 44 000 € 52 000 € 9 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
89 000€ 44 000€ 52 000€ 9 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
268 144 000 € 246 593 000 € 252 291 000 € 244 329 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
54 849 000€ 57 232 000€ 61 484 000€ 63 278 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
135 366 000€ 141 835 000€ 150 677 000€ 131 782 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
75 190 000€ 40 955 000€ 38 765 000€ 47 752 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 739 000€ 6 571 000€ 1 365 000€ 1 517 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
128 409 000 € 149 861 000 € 146 962 000 € 125 601 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
76 254 000 € 73 496 000 € 66 224 000 € 68 398 000 €
032
B.I.1
Materiál
32 327 000€ 27 364 000€ 27 775 000€ 27 158 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
27 325 000€ 28 192 000€ 22 565 000€ 22 331 000€
034
B.I.3
Výrobky
16 602 000€ 17 940 000€ 15 884 000€ 18 909 000€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 1 002 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 1 002 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
52 060 000 € 76 249 000 € 79 701 000 € 55 867 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
47 383 000€ 57 114 000€ 60 875 000€ 51 755 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
271 000€ 272 000€ 168 000€ 259 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
225 000€ 94 000€ 987 000€ 145 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 181 000€ 18 769 000€ 17 671 000€ 3 708 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
95 000 € 116 000 € 1 037 000 € 334 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
95 000€ 116 000€ 1 037 000€ 334 000€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
112 000 € 113 000 € 119 000 € 121 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
396 755 000 € 396 611 000 € 399 424 000 € 370 061 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
202 926 000 € 183 751 000 € 169 748 000 € 158 344 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 € 36 040 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
36 040 000€ 36 040 000€ 36 040 000€ 36 040 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
65 907 000 € 66 121 000 € 66 066 000 € 66 245 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
66 388 000€ 66 388 000€ 66 388 000€ 66 388 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-481 000€ -267 000€ -322 000€ -143 000€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
7 208 000 € 7 208 000 € 7 208 000 € 7 208 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
7 208 000€ 7 208 000€ 7 208 000€ 7 208 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
93 771 000 € 74 382 000 € 60 434 000 € 48 851 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
93 771 000€ 74 382 000€ 60 434 000€ 48 851 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
193 829 000 € 212 860 000 € 229 676 000 € 211 717 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
7 255 000 € 6 544 000 € 5 952 000 € 5 169 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
7 255 000€ 6 544 000€ 5 952 000€ 5 169 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 057 000 € 1 002 000 € 1 153 000 € 1 478 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
44 000€ 50 000€ 70 000€ 176 000€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
865 000€ 35 000€ 241 000€ 437 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 148 000€ 917 000€ 842 000€ 865 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
83 517 000 € 104 314 000 € 99 571 000 € 94 070 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
47 383 000€ 68 176 000€ 65 181 000€ 66 447 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 631 000€ 1 083 000€ 0€ 244 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
34 503 000€ 35 055 000€ 34 390 000€ 27 379 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
101 000 000 € 101 000 000 € 123 000 000 € 111 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 20 000 000€ 81 000 000€ 85 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
101 000 000€ 81 000 000€ 42 000 000€ 26 000 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé