Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
605 161 643 € 619 777 138 € 614 376 804 € 603 055 527 € 612 808 793 € 611 632 949 € 548 577 707 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
583 335 649 € 598 514 969 € 591 416 851 € 579 851 462 € 590 817 447 € 587 468 993 € 525 133 437 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 749 981 € 9 390 252 € 4 106 196 € 2 638 376 € 1 761 485 € 1 674 465 € 2 180 343 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
3 792 489€ 1 778 627€ 2 359 223€ 2 127 177€ 1 460 618€ 1 674 465€ 2 180 343€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 544 020€ 4 760 708€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 1 746 973€ 511 199€ 300 867€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
413 472€ 2 850 917€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
573 568 668 € 588 362 717 € 586 293 655 € 576 516 086 € 588 795 962 € 585 534 528 € 522 943 094 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
520 150 095€ 506 550 902€ 507 043 845€ 517 151 472€ 517 477 406€ 447 107 016€ 442 715 132€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 188 720€ 30 828 060€ 29 397 110€ 31 685 332€ 36 098 869€ 26 959 144€ 25 727 429€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 356€ 8 942€ 9 127€ 6 655€ 9 498€ 17 372€ 16 587€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
22 777 499€ 50 569 723€ 49 406 545€ 26 786 559€ 34 461 282€ 110 887 072€ 53 850 381€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
443 998€ 405 090€ 437 028€ 886 068€ 748 907€ 563 924€ 633 565€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 017 000 € 762 000 € 1 017 000 € 697 000 € 260 000 € 260 000 € 10 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
255 000€ 0€ 255 000€ 255 000€ 260 000€ 260 000€ 10 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
762 000€ 762 000€ 762 000€ 442 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
21 092 811 € 20 784 388 € 22 190 225 € 22 301 774 € 21 138 122 € 23 718 900 € 23 073 477 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 275 275 € 3 234 804 € 2 783 139 € 2 797 282 € 2 977 795 € 2 500 218 € 2 395 822 €
035
B.I.1
Materiál
2 746 556€ 2 456 539€ 2 337 763€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
142 112€ 25 939€ 54 202€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
89 127€ 17 740€ 3 857€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 498 806 € 2 047 199 € 1 937 439 € 1 880 281 € 2 168 772 € 2 199 900 € 2 170 510 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
739 077€ 1 100 665€ 1 112 810€ 1 061 763€ 1 000 177€ 928 053€ 930 566€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
759 729€ 946 534€ 824 629€ 818 518€ 1 168 595€ 1 271 847€ 1 239 944€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
14 827 367 € 11 468 480 € 14 406 761 € 15 274 767 € 14 956 835 € 13 711 175 € 16 559 179 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
14 717 988 € 10 582 907 € 14 303 937 € 15 125 314 € 14 630 709 € 13 269 762 € 14 707 764 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
83 372€ 92 765€ 92 255€ 145 469€ 144 557€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 007€ 792 808€ 10 569€ 3 984€ 181 569€ 307 657€ 1 075 112€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
133 756€ 776 303€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 491 363 € 4 033 905 € 3 062 886 € 2 349 444 € 1 034 720 € 5 307 607 € 1 947 966 €
072
B.V.1.
Peniaze
57 728€ 38 709€ 47 229€ 43 385€ 35 893€ 24 510€ 26 683€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 433 635€ 3 995 196€ 3 015 657€ 2 306 059€ 998 827€ 5 283 097€ 1 921 283€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
733 183 € 477 781 € 769 728 € 902 291 € 853 224 € 445 056 € 370 793 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
693 252€ 451 496€ 757 062€ 897 886€ 852 143€ 445 056€ 370 793€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
39 931€ 26 285€ 12 666€ 4 405€ 1 081€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
605 161 643 € 619 777 138 € 614 376 804 € 603 055 527 € 612 808 793 € 611 632 949 € 548 577 707 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
263 804 829 € 265 863 816 € 267 897 101 € 270 281 645 € 270 522 262 € 270 768 551 € 270 469 384 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
232 166 240 € 232 166 240 € 232 166 240 € 232 166 240 € 232 166 240 € 232 166 240 € 232 166 240 €
082
A.I.1
Základné imanie
232 166 240€ 232 166 240€ 232 166 240€ 232 166 240€ 232 166 240€ 232 166 240€ 232 166 240€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
30 832 695 € 30 598 606 € 30 835 926 € 30 838 974 € 30 703 430 € 30 545 932 € 29 213 717 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
30 832 695€ 30 598 606€ 30 835 926€ 30 838 974€ 30 703 430€ 30 545 932€ 29 213 717€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
805 894 € 3 098 970 € 4 894 935 € 7 276 431 € 7 652 592 € 8 056 379 € 9 089 427 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
805 894€ 3 098 970€ 4 894 935€ 7 276 431€ 7 652 592€ 8 056 379€ 9 089 427€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
102 901 144 € 107 887 753 € 102 672 836 € 97 508 085 € 97 500 429 € 95 224 310 € 88 470 017 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 751 952 € 9 388 451 € 4 892 881 € 5 444 931 € 6 292 164 € 7 051 852 € 7 299 915 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
4 264 701€ 4 986 765€ 553 533€ 880 324€ 1 095 089€ 1 454 956€ 1 561 953€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
176 538€ 153 357€ 127 479€ 130 535€ 132 440€ 159 908€ 157 550€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 310 713€ 4 248 329€ 4 211 869€ 4 434 072€ 5 064 635€ 5 436 988€ 5 580 412€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 729 299 € 1 870 162 € 2 012 410 € 1 941 633 € 3 907 886 € 3 588 675 € 3 251 664 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 729 299€ 1 870 162€ 2 012 410€ 1 941 633€ 3 907 886€ 3 588 675€ 3 251 664€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
44 794 653€ 42 560 434€ 43 267 073€ 40 056 992€ 31 269 389€ 29 915 949€ 18 449 217€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
21 024 327 € 28 957 977 € 26 052 255 € 24 336 747 € 26 202 718 € 20 983 311 € 31 036 628 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
14 518 407 € 24 547 598 € 21 200 333 € 19 464 103 € 21 696 244 € 16 943 520 € 27 082 681 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 212 504€ 746 523€ 1 490 280€ 1 332 404€ 920 276€ 555 943€ 517 117€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 293 416€ 3 663 856€ 3 361 642€ 3 540 240€ 3 586 198€ 3 483 848€ 3 436 830€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
773 627 € 879 801 € 871 578 € 906 657 € 1 009 642 € 893 181 € 3 079 913 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
773 627€ 879 801€ 871 578€ 906 657€ 1 009 642€ 893 181€ 3 079 913€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
26 827 286€ 24 230 928€ 25 576 639€ 24 821 125€ 28 818 630€ 32 791 342€ 25 352 680€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
238 455 670 € 246 025 569 € 243 806 867 € 235 265 797 € 244 786 102 € 245 640 088 € 189 638 306 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
712€ 753€ 1 329€ 35 096€ 22 869€ 21 356€ 29 953€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
238 454 958€ 246 024 816€ 243 805 538€ 235 230 701€ 244 763 233€ 245 618 732€ 189 608 353€