Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
103 583 038 € 105 706 317 € 104 559 472 € 99 019 751 € 96 302 492 € 95 062 583 € 94 632 330 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
90 021 510€ 88 683 855€ 88 016 954€ 83 589 708€ 82 576 991€ 82 487 691€ 81 681 470€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 177 855€ 1 306 035€ 1 251 217€ 1 197 770€ 1 290 526€ 1 357 020€ 1 148 527€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
40 181€ 33 165€ -43 181€ -36 500€ 166 589€ 66 758€ 20 316€
07
V.
Aktivácia
1 796 894€ 2 434 056€ 2 403 200€ 2 456 229€ 2 436 128€ 2 477 833€ 2 198 981€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
779 059€ 1 945 094€ 815 405€ 1 432 610€ 756 923€ 851 547€ 997 571€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 767 539€ 11 304 112€ 12 115 877€ 10 379 934€ 9 075 335€ 7 821 734€ 8 585 465€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
105 699 342 € 106 729 822 € 102 407 499 € 100 003 019 € 94 955 759 € 92 644 289 € 92 858 442 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 788 441€ 19 601 204€ 18 443 270€ 18 683 593€ 18 302 853€ 18 388 194€ 18 345 364€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
13 342 623€ 13 611 099€ 13 989 430€ 13 965 837€ 13 745 686€ 12 914 481€ 14 518 735€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
38 501 149 € 36 739 585 € 35 151 544 € 33 835 421 € 32 956 471 € 32 048 141 € 30 764 499 €
16
E.1.
Mzdové náklady
26 701 849€ 25 411 417€ 24 356 414€ 22 884 309€ 22 519 357€ 21 957 607€ 21 130 868€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
73 292€ 77 209€ 78 603€ 37 292€ 73 292€ 76 545€ 56 563€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 423 176€ 8 978 791€ 8 621 911€ 8 223 836€ 7 948 604€ 7 761 274€ 7 485 273€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 302 832€ 2 272 168€ 2 094 616€ 2 653 984€ 2 415 218€ 2 252 715€ 2 091 795€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
31 556 869€ 30 917 606€ 30 193 260€ 30 208 830€ 27 265 070€ 25 277 562€ 25 771 971€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
774 273€ 1 820 158€ 537 419€ 1 068 724€ 426 020€ 847 706€ 606 402€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 735 987€ 4 040 170€ 4 092 576€ 2 240 614€ 2 259 659€ 3 168 205€ 2 851 471€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-2 116 304 € -1 023 505 € 2 151 973 € -983 268 € 1 346 733 € 2 418 294 € 1 773 888 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
60 905 376 € 59 244 808 € 59 195 490 € 54 557 777 € 54 421 695 € 55 086 627 € 52 185 195 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
17 846 € 13 575 € 9 304 € 41 323 € 483 € 541 € 10 546 211 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 37 776 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 37 776€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
13 549 € 13 560 € 9 295 € 3 540 € 452 € 396 € 496 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
21€ 7€ 5€ 0€ 4€ 22€ 648€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 276€ 8€ 4€ 7€ 27€ 123€ 10 545 067€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
785 361 € 844 524 € 889 128 € 783 823 € 811 689 € 1 013 913 € 1 095 279 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
634 251 € 690 255 € 750 395 € 647 012 € 709 111 € 886 291 € 972 056 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
234€ 202€ 28€ 29€ 90€ 793€ 559€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
150 876€ 154 067€ 138 705€ 136 782€ 102 488€ 126 829€ 122 664€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-767 515 € -830 949 € -879 824 € -742 500 € -811 206 € -1 013 372 € 9 450 932 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-2 883 819 € -1 854 454 € 1 272 149 € -1 725 768 € 535 527 € 1 404 922 € 11 224 820 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-312 846 € -96 202 € 600 305 € -95 267 € 338 843 € 617 182 € 101 556 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-2 570 973 € -1 758 252 € 671 844 € -1 630 501 € 196 684 € 787 740 € 11 123 264 €