Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 081 682 € 922 133 € 879 410 € 806 165 € 733 909 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
487 111 € 681 015 € 529 357 € 580 106 € 594 894 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 699 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
15 699€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
487 111 € 681 015 € 529 357 € 564 407 € 594 894 €
012
A.II.1
Pozemky
169 525€
013
A.II.2
Stavby
477 851€ 490 912€ 504 854€ 518 794€ 532 735€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 260€ 15 182€ 24 503€ 42 072€ 62 159€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 396€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 000€ 3 541€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
592 724 € 239 239 € 347 886 € 224 327 € 136 681 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
178 545 € 102 € 653 € 235 € 685 €
035
B.I.1
Materiál
176€ 102€ 653€ 235€ 685€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
8 844€
039
B.I.5
Tovar
169 525€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
30 435 € 164 € 364 € 682 € 4 940 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
653 € 290 € 422 € 717 € 286 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
653€ 290€ 422€ 717€ 286€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
28 954€ 4 118€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
828€ -126€ -58€ -35€ 536€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
383 744 € 238 973 € 346 869 € 223 410 € 131 056 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 804€ 152€ 126 194€ 94 825€ 75 314€
073
B.V.2.
Účty v bankách
380 940€ 238 821€ 220 675€ 128 585€ 55 742€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 847 € 1 879 € 2 167 € 1 732 € 2 334 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
172€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 503€ 1 879€ 2 167€ 1 732€ 2 334€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
172€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 081 682 € 922 133 € 879 410 € 806 165 € 733 909 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
369 538 € 343 642 € 292 985 € 195 010 € 171 651 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
765 € 765 € 765 € 765 € 765 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
765€ 765€ 765€ 765€ 765€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
336 236 € 159 859 € 187 606 € 164 246 € 146 119 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
336 236€ 159 859€ 187 606€ 164 246€ 146 119€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
25 898 € 176 379 € 97 975 € 23 360 € 18 128 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
339 411 € 308 869 € 334 393 € 384 814 € 365 018 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
517 € 577 € 399 € 241 € 147 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
517€ 577€ 399€ 241€ 147€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
163 487€ 206 229€ 227 600€ 306 315€ 268 482€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
149 395 € 95 787 € 100 728 € 73 678 € 92 791 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 516 € 9 181 € 19 464 € 15 818 € 36 910 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 516€ 9 181€ 19 464€ 15 818€ 36 910€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
108 468€ 248€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 388€ 5 671€ 4 456€ 4 667€ 4 590€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 715€ 3 652€ 3 024€ 3 140€ 3 200€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
23 483€ 53 295€ 35 044€ 11 296€ 2 957€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
825€ 23 740€ 23 740€ 23 757€ 30 134€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 641 € 6 276 € 5 666 € 4 580 € 3 598 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 641€ 5 666€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 276€ 4 580€ 3 598€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 371€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
372 733 € 269 622 € 252 032 € 226 341 € 197 240 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-4 041€ -265€ -545€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
372 733€ 273 663€ 252 297€ 226 886€ 197 240€