Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
664 123€ 677 186€ 544 357€ 449 110€ 382 955€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
667 583 € 680 703 € 547 712 € 471 815 € 389 491 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
664 123€ 677 186€ 544 357€ 449 110€ 382 955€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 448€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 600€ 667€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12€ 1 917€ 3 355€ 22 038€ 6 536€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
627 131 € 449 124 € 413 848 € 430 044 € 355 696 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
77 662€ 38 644€ 21 457€ 39 957€ 34 363€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
399 922€ 256 115€ 232 592€ 220 491€ 180 548€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
123 628 € 126 407 € 117 883 € 130 802 € 101 928 €
16
E.1.
Mzdové náklady
86 449€ 88 071€ 81 600€ 90 621€ 70 330€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 578€ 30 405€ 28 400€ 31 326€ 24 051€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 601€ 7 931€ 7 883€ 8 855€ 7 547€
20
F.
Dane a poplatky
1 878€ 2 005€ 1 682€ 1 495€ 1 707€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 961€ 21 464€ 37 208€ 34 028€ 33 740€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 961€ 21 464€ 37 208€ 34 028€ 33 740€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 799€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 080€ 2 690€ 3 026€ 3 271€ 3 410€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
40 452 € 231 579 € 133 864 € 41 771 € 33 795 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
189 987 € 382 427 € 290 308 € 188 662 € 168 044 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 158 € 7 171 € 9 218 € 11 708 € 10 328 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 810 € 6 594 € 8 851 € 9 814 € 9 779 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 810€ 6 594€ 8 851€ 9 814€ 9 779€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
348€ 577€ 367€ 1 894€ 549€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 158 € -7 171 € -9 218 € -11 708 € -10 328 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
34 294 € 224 408 € 124 646 € 30 063 € 23 467 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 396 € 48 029 € 26 671 € 6 703 € 5 339 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 396€ 48 029€ 26 671€ 6 703€ 5 339€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
25 898 € 176 379 € 97 975 € 23 360 € 18 128 €