Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
733 907 € 706 337 € 598 735 € 400 308 € 371 838 € 192 783 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
594 894 € 589 618 € 576 462 € 367 205 € 283 056 € 128 557 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
594 894 € 589 618 € 576 462 € 367 205 € 283 056 € 128 557 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
532 735€ 537 213€ 510 220€ 340 351€ 245 601€ 91 853€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
62 159€ 52 405€ 66 242€ 26 854€ 37 455€ 36 704€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
139 013 € 116 719 € 22 273 € 33 103 € 88 782 € 64 226 €
015
B.I.
Zásoby
685€ 1 001€ 797€ 160€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 274 € 4 176 € 2 071 € 7 238 € 42 653 € 24 895 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
286€ 115€ 414€ 257€ 20€ 145€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 118€ 1 951€ 5 660€ 10 359€ 2 682€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 870€ 2 110€ 1 657€ 1 321€ 32 274€ 22 068€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
131 054 € 111 542 € 19 405 € 25 705 € 46 129 € 39 331 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
131 054€ 111 542€ 19 405€ 25 705€ 46 129€ 39 331€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
733 907 € 706 337 € 598 735 € 400 308 € 371 838 € 192 783 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
171 651 € 153 524 € 133 426 € 106 227 € 80 493 € 67 024 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
765€ 765€ 765€ 765€ 765€ 765€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
146 119€ 125 724€ 98 824€ 73 089€ 59 332€ 20 332€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
18 128 € 20 396 € 27 198 € 25 734 € 13 757 € 39 288 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
562 256 € 552 813 € 465 309 € 294 081 € 291 345 € 125 759 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
147€ 9 218€ 18 230€ 841€ 815€ 535€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
268 482€ 285 325€ 238 077€ 97 120€ 70 591€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
290 029 € 255 567 € 206 886 € 195 349 € 218 648 € 123 819 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
36 910€ 31 333€ 22 074€ 8 348€ 23 414€ 20 431€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
7 789€ 6 083€ 6 752€ 7 156€ 2 804€ 2 290€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 957€ 18 280€ 9 983€ 3 721€ 483€ 8 500€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
242 373€ 199 871€ 168 077€ 176 124€ 191 947€ 92 598€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 598€ 2 703€ 2 116€ 771€ 1 291€ 1 405€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci