Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavská recyklačná s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 368 878 € 3 779 922 € 3 063 476 € 3 494 901 € 2 294 471 € 1 310 581 € 874 944 € 823 601 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
61 919 € 81 488 € 99 235 € 65 674 € 156 592 € 61 511 € 72 031 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
49 364 € 67 892 € 86 420 € 61 930 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
49 364€ 67 892€ 86 420€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
61 930€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
12 555 € 13 596 € 12 815 € 3 744 € 156 592 € 61 511 € 72 031 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 277€ 5 843€ 6 409€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 278€ 7 753€ 6 406€ 3 744€ 156 592€ 61 511€ 72 031€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 300 448 € 3 690 835 € 2 952 394 € 3 408 736 € 2 258 259 € 1 126 530 € 787 932 € 726 300 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
340 000 € 6 808 € 10 139 € 17 429 € 13 933 € 17 468 € 9 346 €
032
B.I.1
Materiál
6 808€ 10 139€ 50€ 50€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
340 000€
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
17 379€ 13 883€ 17 468€ 9 346€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
407 124 € 405 134 € 405 134 € 400 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
400 000€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
407 124€ 405 134€ 405 134€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 943 658 € 3 251 686 € 2 507 577 € 2 395 531 € 1 366 791 € 562 666 € 749 147 € 716 181 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 090 572€ 586 211€ 1 122 348€ 1 152 320€ 712 573€ 524 413€ 678 573€ 673 966€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 315€ 32 205€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 851 771€ 2 665 475€ 1 353 024€ 1 243 211€ 654 218€ 38 253€ 70 574€ 42 215€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
16 790 € 32 025 € 32 875 € 597 932 € 874 039 € 149 931 € 21 317 € 773 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 269€ 28 122€ 6 071€ 8 832€ 2 094€ 349€ 6 121€ 462€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 521€ 3 903€ 26 804€ 589 100€ 871 945€ 149 582€ 15 196€ 311€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
6 511 € 7 599 € 11 847 € 20 491 € 36 212 € 27 459 € 25 501 € 25 270 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 511€ 7 599€ 11 847€ 7 991€ 9 218€ 2 559€ 601€ 370€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 500€ 26 994€ 24 900€ 24 900€ 24 900€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 368 878 € 3 779 922 € 3 063 476 € 3 494 901 € 2 294 471 € 1 310 581 € 874 944 € 823 601 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 163 522 € 2 244 399 € 2 319 355 € 2 496 290 € 312 788 € 93 250 € 56 896 € 44 691 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
1 554 912 € 1 554 912 € 1 554 912 € 1 554 912 € 176 € 176 € 176 € 176 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 554 912€ 1 554 912€ 1 554 912€ 1 554 912€ 176€ 176€ 176€ 176€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
667 488 € 742 443 € 919 378 € 290 612 € 73 074 € 36 720 € 24 515 € 22 217 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
921 883€ 921 883€ 921 883€ 293 117€ 75 579€ 39 225€ 27 020€ 24 722€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-254 395€ -179 440€ -2 505€ -2 505€ -2 505€ -2 505€ -2 505€ -2 505€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-80 878 € -74 956 € -176 935 € 628 766 € 219 538 € 36 354 € 12 205 € 2 298 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 205 356 € 1 535 523 € 744 121 € 998 611 € 1 980 683 € 1 216 331 € 700 048 € 777 910 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
826 € 4 045 € 4 371 € 5 486 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
826€ 4 045€ 4 371€ 5 486€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 913 € 1 913 € 9 849 € 9 735 € 1 564 336 € 1 073 117 € 455 113 € 103 005 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
72 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 913€ 1 913€ 1 849€ 1 735€ 1 600€ 1 343€ 1 071€ 809€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
8 000€ 8 000€ 1 562 736€ 1 071 774€ 454 042€ 30 196€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
2 203 443 € 1 533 610 € 734 272 € 988 860 € 415 521 € 139 169 € 240 564 € 380 653 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 704 359€ 1 113 729€ 723 463€ 831 865€ 303 419€ 110 669€ 223 811€ 363 359€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 308€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
639€ 586€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 244€ 2 202€ 4 161€ 1 451€ 3 615€ 7 835€ 6 271€ 7 239€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 175€ 3 654€ 2 838€ 1 299€ 4 288€ 5 268€ 4 103€ 4 849€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
19 665€ 28 025€ 3 171€ 153 659€ 96 865€ 14 636€ 4 965€ 3 136€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
476 000€ 386 000€ 7 334€ 761€ 1 414€ 762€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
16 € 288 766 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
16€ 288 766€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 000 € 1 000 € 118 000 € 1 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 000€ 1 000€ 118 000€ 1 000€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé