Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orpha SK, s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 333€ 5 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 334€ 6 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-1 € -1 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 578 829 € 10 758 990 € 9 644 290 € 8 518 839 € 5 923 278 € 2 438 779 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 578 829€ 10 758 990€ 9 644 290€ 8 518 839€ 5 923 278€ 2 438 779€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 988 737 € 5 170 375 € 4 464 447 € 1 947 983 € 640 505 € 182 568 € 181 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 378€ 5 378€ 5 512€ 11 370€ 10 607€ 2 381€
10
B.2
Služby
3 983 359€ 5 164 997€ 4 458 935€ 1 936 613€ 629 898€ 180 187€ 181€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 590 091 € 5 587 615 € 5 179 843 € 6 570 856 € 5 282 773 € 2 256 211 € -181 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
81 061 € 92 487 € 124 314 € 168 107 € 185 876 € 30 801 €
13
C.1
Mzdové náklady
61 242€ 70 348€ 104 829€ 134 229€ 140 600€ 23 443€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
19 431€ 21 732€ 24 492€ 34 878€ 37 282€ 7 231€
16
C.4
Sociálne náklady
388€ 407€ -5 007€ -1 000€ 7 994€ 127€
17
D
Dane a poplatky
111€ 111€ 178€ 278€ 204€ 74€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 788 895€ 20 240 824€ 7 544 036€ 7 548 354€ 7 252 061€ 2 214 692€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
49 639€ 8 417€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 921€ 14 282€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 657€ 734 130€ 888€ 4 051€ 1 773€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 106 365€ 70 453€ 2 446€ 372 111€ 354 102€ 812€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-29 359 684 € -14 082 130 € -2 485 525 € -1 519 808 € -2 507 697 € 9 832 € -181 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 431€ 19 816€ 27 404€ 50 006€ 38 968€ 9 433€
39
N
Nákladové úroky
40 912€ 518€ 513€ 508€ 12 704€ 657€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
268€ 278€ 318€ 78€ 390€ 112€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-39 749 € 19 020 € 26 573 € 49 420 € 25 874 € 8 664 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-29 399 433 € -14 063 110 € -2 458 952 € -1 470 388 € -2 481 823 € 18 496 € -181 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-15 851 591 € -2 521 853 € 2 880 € 2 890 € 443 926 € 1 053 032 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 890€ 443 926€ 1 053 032€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-15 851 591€ -2 521 853€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-13 547 842 € -11 541 257 € -2 461 832 € -1 473 278 € -2 925 749 € -1 034 536 € -181 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-29 399 433 € -14 063 110 € -2 458 952 € -1 470 388 € -2 481 823 € 18 496 € -181 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-13 547 842 € -11 541 257 € -2 461 832 € -1 473 278 € -2 925 749 € -1 034 536 € -181 €