Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1 /
  06761  Stakčín
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 23 z roku 2018 dňa 1.2.2018
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1299
Text

Mgr. Radovan Muzika správca dlžníka: ARMALES, a.s. Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO : 36 475 726 oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Štúrova 30, 066 01 Humenné v pracovných dňoch Pondelok až Piatok  od 08:00hod- 12:00hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese: radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. +421907 945 308