Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1
  067 61  Stakčín
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 238 z roku 2018 dňa 11.12.2018
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1169
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru, konkurzné konanie: 1K/21/2017

ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726

____________________________________________________________________

Spis. zn.:                                                        1K/21/2017

Spis. zn. správcu:                                          1K/21/2017 S1169

Dátum zvolania:                                             22.11.2018

Dátum ukončenia písomného hlasovania:   03.12.2018

Prítomní:

 • ČSOB Leasing, a.s. – písomné hlasovanie zo dňa 26.11.2018
 • Československé úvěrní družstvo – písomné hlasovanie zo dňa 27.11.2018
 • Ing. Jozef Fedor – písomné hlasovanie zo dňa 03.12.2018

  Program zasadnutia veriteľského výboru:

  1. Otvorenie
  2. Voľba predsedu veriteľského výboru
  3. Záver

   

  1.  Otvorenie

  V zmysle ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“): „Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva správca tak, aby sa konalo do 15 dní od jeho zvolenia. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca. Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru. Člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu.“

  V zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR: „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.“

  V zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR: „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

   

  Dňa 22.11.2018 zvolal správca úpadcu prvé zasadnutie veriteľského výboru vykonané v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR „per rollam“.

  Veriteľský výbor bol uznášaniaschopný, nakoľko písomne hlasovali všetci traja členovia veriteľského výboru.

   

  1.  Voľba predsedu veriteľského výboru

  Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ: ČSOB Leasing, a.s.

  Hlasovanie:

  Za:                  1 hlas

  Proti:               2 hlasy

  Zdržalo sa:      0 hlasov

   

  Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ: Československé úvěrní družstvo.

  Hlasovanie:

  Za:                  1 hlas

  Proti:               1 hlas

  Zdržalo sa:      1 hlas

   

  Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ: Ing. Jozef Fedor.

  Hlasovanie:

  Za:                  1 hlas

  Proti:               1 hlas

  Zdržalo sa:      1 hlas

   

  Konštatuje sa, že v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR sa v prípade rovnosti hlasov prepočítajú hlasy členov veriteľského výboru podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského výboru.

   

  Počet hlasov oprávnených na schôdzi veriteľov voliť a odvolávať členov veriteľského výboru:

  ČSOB Leasing, a.s.:                            2012 hlasov   

  Československé úvěrní družstvo:       59323 hlasov

  Ing. Jozef Fedor:                                20854 hlasov

   

  Prepočet hlasov v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR:

  Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ: ČSOB Leasing, a.s.

  Hlasovanie:

  Za:                  2012 hlasov

  Proti:               80177 hlasov

  Zdržalo sa:      0 hlasov

   

  Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ: Československé úvěrní družstvo.

  Hlasovanie:

  Za:                  59323 hlasov

  Proti:               20854 hlasov

  Zdržalo sa:      2012 hlasov

   

  Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ: Ing. Jozef Fedor.

  Hlasovanie:

  Za:                  20854 hlasov

  Proti:               59323 hlasov

  Zdržalo sa:      2012 hlasov

   

  Na základe vyššie uvedeného bolo vydané uznesenie č. 1: Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: Československé úvěrní družstvo.

   

  1. Záver

  Konštatuje sa, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru.

  V Bratislave, dňa 04.12.2018                                                                                                                 

  ___________________________                                        ___________________________

  Ing. Jana Čačková                                                               Mgr. Nina Štepitová

  poverený zamestnanec                                                          poverený zamestnanec

  Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko         Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko