Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/21/2017

ARMALES, a.s.

 • Úpadca ARMALES, a.s.
  IČO: 36475726
  Duchnovičova 282/1 / 0
  06761  Stakčín
 • Druh Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 14 z roku 2021 dňa 22.1.2021
 • Spisová značka - súd 1K/21/2017
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/21/2017 S1982
Text

Oznámenie o zastavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej a oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej a oddelenej podstate

Správca úpadcu ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36 475 726, v konkurze vedenom Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 1K/21/2017, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej postate zabezpečeného veriteľa J.H.J Development, s.r.o. ako aj všeobecnej podstate spolu so zámerom zostaviť rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa J.H.J Development, s.r.o. a všeobecnej podstaty úpadcu.