Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia ZSE, Bratislava'
za rok 2015

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 570 € Priatelia Obchodnej akadémie na Nevädzovej ulici č. 3 Bratislava Realizáciou projektu sa podarilo obmeniť a zároveň skvalitniť vybavenie tried modernou IKT technikou, ktorou vie lepšie a efektívnejšie priblížiť učivo. Z poskytnutej grantovej podpory bol hradený nákup dataprojektoru.
b) podpora a rozvoj športu 580 € TK E.T. Jaslovské Bohunice Zámerom projektu bolo zlepšenie reprezentácie klubu, čo sa podarilo aj vďaka modernizácie a nákupu tréningových pomôcok. Aj vďaka tomu môže klub napredovať a deti majú možnosť robiť, čo ich baví. Z finančnej podpory boli zakúpené tenisová obuv, športové oblečenie, tréningové pomôcky, tenisové rakety.
e) podpora vzdelávania 600 € Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá Vďaka podpore sa podarilo získať prostriedky na zabezpečenie didaktickej vzdelávacej pomôcky. Z finančnej podpory boli hradené materiál a práce na výrobe didaktickej pomôcky. Takáto trojrozmerná pomôcka napomáha utvárať jasnejšie predstavy o pojmoch a predmetoch, umožňuje žiakovi získať presnejšie informácie o preberanom učive.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 560 € Základná škola s materskou školou Vrbovce Vďaka podpore sa uskutočnil v poradí už 10. ročník podujatia pre deti ako odmena za ich celoročnú vytrvalosť v učení. Podujatia sa zúčastnilo spolu 24 detí a 4 dospelí. Z prostriedkov grantovej podpory boli hradené náklady na ubytovanie a stravu.
e) podpora vzdelávania 590 € Spojená škola Projektom sa podarilo skvalitniť výuku hendikepovaným žiakom kúpou žiaroviek do tried. Z pridelených finančných prostriedkov bolo zakúpené žiarovkové osvetlenie. Vďaka realizácií projektu sú triedy osvetlené jasným svetlom a deti nie sú pri práci rušené sprievodnými zvukmi, ktoré vydávali staré svietidlá.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 590 € OZ Áno Umeniu Cieľom projektu bolo vzbudiť u detí záujem o ručné práce a tradičnú kultúru, ktoré sú akýmsi dedičstvom našich predkov. Realizáciou projektu prispeli členovia folklórneho súboru svojim podielom k výrobe krojov a krojových súčiastok. Z finančných prostriedkov bol hradený materiál na výrobu krojov-látky, plátna, vlna a bavlnky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € Triptych,Občianske združenie Vďaka realizácií projektu-paletovému sedeniu a vyvýšeným záhonom- vytvorilo občianske združenie útulný komunitný priestor pre deti predškolského veku. Financie boli použité na nákup materiálu na výrobu záhonov, detské edukatívne hry, drevo na výrobu záhradného sedenia ako aj detské záhradné náradie.
b) podpora a rozvoj športu 580 € DHZ Bíňovce Z grantovej podpory bolo nakúpené športové a tréningové oblečenie, požiarna výzbroj v podobe hadíc. Aj vďaka tejto podpore sa môže hasičský zbor zúčastňovať rôznych súťaží a umiestňovať každoročne na popredných priečkach súťaží.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € SRRZ - RZ pri Centre voľného času Relax Z pridelených finančných prostriedkov boli zakúpené a inštalované nové akváriá, klietky pre malé hlodavce a centrálna filtrácia vody. Vďaka tomu sa podarilo zlepšiť životné podmienky zvierat, zvýšiť ich komfort a v neposlednom rade zlepšiť bezpečnosť návštevníkov oddelenia.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Rodičovské združenie pri II.Základnej škole - športové triedy Prínosom tohto podujatia je podpora aktívneho športovania detí už od útleho detstva. Grantovým príspevkom boli zabezpečené výhry a odmeny, občerstvenie či športové pomôcky, ktoré prispeli k úspešnému priebehu akcie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 570 € Obec Dubodiel Cieľom projektu bolo predovšetkým upevnenie spoločenského života občanov formou športových a spoločenských aktivít. Podujatie vytvorilo priestor pre stretnutie všetkých vekových kategórií, k dobrej nálade prispela dychová hudba obce, deti zo základnej i materskej školy. Z finančnej podpory boli pokryté náklady na technické zabezpečenie podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 590 € Cyklistický klub Olympik Trnava Cieľom projektu bolo predovšetkým získanie kvalitnej prípravy pretekárov na cyklokrosovú sezónu. Súčasťou podujatia bola aj účasť v pretekárskej súťaži v cyklokrose v Poprade - Spišskej Sobote. Z príspevku bolo hradené ubytovanie.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Leopoldovský tenisový klub LTC Leopoldov Zámerom projektu bolo zvýšenie komfortu tenisových kurtov pre všetkých užívateľov. Z podpory sa podarilo realizovať prístrešok s vybavením, čo užívatelia ocenia počas tréningov najmä počas letných horúcich dní.
b) podpora a rozvoj športu 560 € Automotoklub Rybník Poskytnuté finančné prostriedky boli vrámci projektu použité na nákup športového oblečenia a výstroje. Aj vďaka tomuto oblečeniu a výstroje sa mohli členovia združenia zúčastňovať tréningov a súťaží.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 570 € OZ Šidielko Realizáciou projektu sa podarilo uskutočniť tvorivé dielne zamerané na výučbu tradičných ľudových remesiel pre vštky vekové kategórie. Vďaka tomu sa zvýšilo povedomie a záujem o ľudové remeslá a kreatívne tvorenie. Pridelené finančné prostriedky sa použili na prenájom miestností, zakúpenie materiálov na workshopy a webhosting
g) ochrana a tvorba životného prostredia 580 € Občianske združenie Klub Štvorlístok Projekt sa úspešne uskutočnil v areáli školského dvora materskej školy. Prístrešok, ktorý sa realizoval vďaka grantovej podpore, slúži ako exteriérová učebňa pri pobyte vonku. Z grantovej podpory boli hradené sada prenosného dopraveného ihriska a betónový poter.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 570 € DUŠA FUJARY Súčasťou festivalu boli vystúpenia mnohých zahraničných ale aj domácich umelcov, sprievodným programom bol fujarový jarmok ale aj tvorivé dielne pre malých a veľkých. Z grantovej podpory boli hradené honoráre účinkujúcim ako aj odmety a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 570 € Občianske združenie TS KUMŠT Cieľom projektu bolo rozšíriť krojové vybavenie súboru. Realizáciou projektu sa podarilo ušiť mužské krojové nohavice z okolia západného Slovenska, ktoré budú využívané na folklórnych festivaloch a vystúpeniach súboru.Financie boli použité na úhradu nákupu mužských krojových nohavíc.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 580 € Obec Biskupová Cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska, prostredníctvom ktorého sa vytvoril nielen príjemný priestor pre oddych a relax pre rodiny s deťmi ale tiež miesto na skvalitnenie medziľudských vzťahov. Financie boli použité na nákup detských preliezok.
b) podpora a rozvoj športu 590 € Združenie talentov hokejových športov Bratislava - FbO Florpédo Bratislava Projekt bol zameraný na účasť teamu na medzinárodnom florbalovom turnaji NISAOPEN 2017, kde si mohli hráči zmerať sily so súpermi z Českej republiky. Zrealizovaný projekt naplnil očakávania v podobe nadobudnutých cenných skúseností, nových kontaktov a priateľstiev. Z grantovej podpory boli hradené náklady na ubytovanie a štartovné v turnaji.
b) podpora a rozvoj športu 580 € Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany Cieľom projektu bolo pritiahnuť čo najviac detí v školskom veku, aj zo sociálne slabších pomerov, k stolnému tenisu. To sa podarilo aj vďaka nákupu novej športovej výstroje. Z finančných prostriedkov boli hradené loptičky a rakety na stolný tenis.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Fond UŠKO n. f. Cieľom projektu bola realizácia workshopov pre mamičky s deťmi vo veku 2 až 5 rokov so sluchovým postihnutím. Zámerom workshopov bola odborná pomoc pre takto znevýhodnené rodiny. Z poskytnutej grantovej podpory boli zakúpené logopedické a senzorické pomôcky a pohovka pre hendikepované deti.
e) podpora vzdelávania 570 € ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava Cieľom projektu bolo implementovať IKT technológie do vyučovacieho procesu na I. stupni ZŠ, čím sa zaktraktívni a zmodernizuje vzdelávací proces pre žiakov. Z finančnej podpory bol zakúpený dataprojektor a držiak na dataprojektor.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 570 € Priatelia Quo Vadis o.z. Zámerom projektu bolo vytvoriť priestor pre stretanie sa komunity prostredníctvom prednášok, workshopov či diskusií. Prínosom projektu bolo utuženie či nadobudnutie nových vzťahov. Z finančnej podpory boli hradené náklady na občerstvenie, propagačné materiály, mixpult na eventy či grafické práce.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 580 € Základná škola Veľké Bielice Fiinančné prostriedky boli použité na zakúpenie pódia, ktoré pomáha k zmysluplnému tráveniu voľného času žiakov našej ZŠ. Na pódiu prebiehali mnohé aktivity, kde deti, dospelí cvičili, przezentovali sa, tancovali, predvádzali dramatické umenie, súťažili. Všetky tieto akcie a aktivity prispeli k rozvoju vzájomných medziľudských vzťahov a majú dlhodobé využitie pre všetky vekové kategórie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 580 € Materská škola Cieľom projektu bolo vytvoriť prostredie exterieru ako po praktickej tak aj estetickej stránke. Vrámci projektu sa zrevitalizovala záhrada, ktorá ponúka mestským deťom kus prírody, bezpečný priestor pre ich hry. Financie boli použité na nákup pružinových hojdačiek pre deti.
e) podpora vzdelávania 600 € OZ MEDZILABA Vďaka projektu sa podarilo priviesť žiakov k identifikovaniu hierarchie informácií v texte, odlišovať dôležitosť informácií, uvedomiť si zaobchádzanie s knihou, či vyrobiť si vlastnú knihu. Financie boli použité na nákup sedacích vakov do knižnice, stoličiek s pultíkom, kontajnerového systému a výtvarného materiálu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 580 € Centrum pre rodinu - Pezinok Cieľom projektu bolo oživiť detské ihrisko niečím zaujímavým a atraktívnym pre deti. Do realizácie projektu mali deti k dispozícii iba provizórne ihrisko, nové ihrisko bolo pre ne veľkou radosťou a prínosom. Financie boli použité na nákup detských preliezok
b) podpora a rozvoj športu 560 € Obec Horné Obdokovce Vrámci projektu sa obnovila posilňovňa, v ktorej bolo potrebné opraviť omietky, podlahy a doplniť športové náradie a vybavenie. Vo voľnom čase sa na obnove podieľali samotní športujúci. Financie boli použité na nákup nového športového náradia do posilňovne, stavebného materiálu a farby.
b) podpora a rozvoj športu 560 € Futbalový klub Sokol Dolné Orešany Realizáciou projektu boli obnovené a osadené nové striedačky na ihrisku futbalového klubu, čím sa zvýši komfort futbalového ihriska. Financie boli použité na zakúpenie plastových sedačiek a materiálu na jeho osadenie.
b) podpora a rozvoj športu 590 € OFK Padáň Cieľom projektu bolo aktívne zapájanie detí do športového života, zapojenie klubu do futbalovej ligy. Financie boli použité na zakúpenie futbalových dresov a lôpt a iných športových pomôcok.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 580 € Materská škola Sobotište Prostredníctvom projektu sme zmodernizovali a obohatili prostredie záhrady materskej školy. Deti si tak môžu naplno vychutnať radosť z hry, rozvíjajú si motorické a pohybové schopnosti, taktiež svoju fantáziu. Z financií boli zakúpené pružinová hojdačka a lavička.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Futbalový Club Slovan Hlohovec Projekt mal za cieľ zabezpečiť nové športové pomôcky pre zlepšenie tréningového procesu a zápasov mládežníckeho družstva chlapcov. Financie boli použité na nákup nových futbalových lôpt a nákup tlakomeru na meranie tlaku nahustených lôpt.
b) podpora a rozvoj športu 560 € FK TJ Skačany Cieľom projektu bolo skvalitnenie technického zabezpečenia futbalového klubu, a to zabezpečením nových tréningových pomôcok. Financie boli použité na nákup futbalových lôpt.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Raduna, n. o. Cieľom projektu bolo vytvoriť pre deti priestor na hranie, rozvoj predstavivosti a pohybovej zdatnosti. Realizáciou projektu sa tento cieľ naplnil zabezpečením lezeckej steny a riečnych kameňov, ktoré pomáhajú koordinovať pohyb, čo je obzvlášť dôležité u detí. Financie boli použité na zakúpenie lezeckej steny a riečnych kameňov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 590 € Bebop Už tradičný projekt priniesol priestor pre hudobné, kultúrne i zábavné vyžitie miestnej komunite i širokému spektru divákov. Súčasťou projektu boli hudobné vystúpenia, graffiti maľovanie a súčasne graffiti výstava. Financie boli použité na nákup sprejov, farieb, honorárov, vrátane ubytovania, pre účinkujúcich.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 570 € Občianske združenie SAMKO Cieľom projektu bolo zlepšenie zdravotného stavu hendikepovaného dieťaťa. Vďaka realizácií projektu-rehabilitačným pobytom-bol tento cieľ naplnený. Financie boli použité na úhradu rehabilitačného pohybu.
b) podpora a rozvoj športu 560 € KK LAUGARICIO TRENČÍN Cieľom projektu bol rozvoj športovej kynológie a priblíženie tohto športu širšej verejnosti. Do projektu sa zapojili členovia kynologického klubu, ktorí predstavili svoju činnosť. Financie boli použité na nákup športových pohárov, na odmeny a úhradu cestovného pre rozhodcov.
b) podpora a rozvoj športu 580 € Športový plavecký klub Polície Pezinok Zámerom projektu bolo skvalitnenie realizácie plaveckých výcvikov prostredníctvom zlepšenia vybavenia plaveckých pomôcok, ktorými deťmi lepšie zvládajú stres po prvotnom kontakte s vodou. Financie boli použité na úhradu plaveckých pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 580 € Tenisový klub Senica Zámerom projektu bola podpora tréningového procesu žiakov a dorastu. To sa podarilo vďaka kvalitnému tenisovému vybaveniu ako aj účasti žiakov a dorastu na súťažiach. Financie boli použité na nákup tenisových lôpt, úhradu cestovného a stravného na zápasy.
e) podpora vzdelávania 580 € Rodičovské združenie pri ZŠ v Jelenci Cieľom projektu bolo kvalitne ozvučiť školské akcie a umožniť realizovať školské programy a podujatia v priestoroch školy. Cieľ sa podarilo naplniť vďaka grantovej podpore, ktorá bola použitá na nákup mobilnej súpravy pre ozvučenie (mikrofóny, reproduktory, zosilňovač).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 560 € Klub Detskej Nádeje Zámerom Benefičného koncertu 2017 bolo zviditeľniť združenie širokej verejnosti - potenciálnym podporovateľom, a zároveň realizovať podujatie na podporu detských kardio a onko pacientov. Financie boli použité na prenájom ozvučenia, prenájom pristoru, výzdobu, občerstvenie a darčeky pre účinkujúcich.
b) podpora a rozvoj športu 570 € ŠK ŠOG Nitra - Spojená škola Cieľom projektu bolo vzbudiť záujem mládeže a dospelých o šport a pohybovú aktivitu. Nakoľko toto podujatie Krosový beh nebolo viac rokov organizované, počtom pretekárov prevýšilo očakávania. Financie boli použité na nákup materiálu na značenie trasy, ozvučenia, občerstvenia, časomieru a dekorovanie víťazov.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Rodičovské združenie sv. František, o.z. Zámerom podujatia "F-day 2017 - kľúče od času" bolo prehĺbenie spolupráce, podpory a vzájomného spoznávania sa detí a rodín neformálnym spôsobom - rôznymi aktivitami, súťažiami a hrami. Financie boli použité na úhradu hudobného vystúpenia a na prenájom pracovnej plošiny.
e) podpora vzdelávania 570 € Základná škola Cieľom projektu bolo zakúpenie keramicko-magnetickej tabule, ktorá bude využívaná pri každodennom vyučovacom procese. Zakúpením tabule sa zjednodušil a uľahčil proces vzdelávania žiakom s vývinovými poruchami učenia a zároveň im vytvorili príjemné, moderné prostredie učebne. Financie boli použité na nákup keramicko-magnetickej tabule.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Stolnotenisový klub Rybník Cieľom projektu "Leto so stolným tenisom" bola podpora tréningov a zabezpečenie intenzívneho sústredenia v stolnom tenise počas letných prázdnin, vďaka čomu môže mládež napredovať v hre či sa zúčastňovať aktivít v slovenskej reprezentácií. Financie boli použité na úhradu stravného počas sústredenia.
b) podpora a rozvoj športu 580 € Občianske združenie CHABIK Hlavným cieľom projektu bolo umožniť žiakom plne využívať atletický areál, ktorého súčasťou bolo aj nefunkčné doskočisko na skok do diaľky. Realizáciou projektu sa zrevitalizoval atletický areál, výsledkom čoho je plne funkčné doskočisko na skok do diaľky. Financie boli použité na nákup materiálu na opravy doskočiska.
b) podpora a rozvoj športu 560 € Tenisový Klub Trenčianská Turná Cieľom projektu bola obnova oplotenia a povrchu tenisových dvorcov, ktoré pre ich kritický stav nebolo možné využívať na športové účely. Financie boli použité na nákup antuky, oplotenia, stĺpikov a ďalšieho materiálu.
b) podpora a rozvoj športu 590 € TJ Sokol Cífer Zámerom projektu je realizácia turnaja vo volejbale a sprievodných aktivít pre rôzne vekové kategórie malých aj veľkých. Cieľom je prilákať ľudí k športu, a tiež prilákať nových členov do tímu. Financie boli použité na prenájom športoviska, ocenenia, tričká pre hráčov a usporiadateľov, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 590 € OZ FOLK - ART TEKOVSKÉ LUŽANY - NAGYSALLÓ Súčasťou projektu "Ľudový dom Tekovské Lužany - slávnostné otvorenie" bolo ukončenie zvyšných stavebných prác na obnove ľudového domu. Cieľom projektu bolo slávnostné otvorenie ľudového domu širokej verejnosti, čím sa slávnostne ukončili niekoľko rokov trvajúce rekonštrukčné práce na obnove. Financie boli použité na nákup materiálov na drevené oplotenie, úhradu prác spojených s omietnutím stien, na propagačný materiál k slávnostnému otvoreniu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 600 € Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá Zámerom projektu bola rekonštrukcia priestorov Záchrannej stanice, vrámci toho sa zrekonštruovali a vybudovali priestory pre zvieratá. Financie boli použité na nákup materiálov na vybudovanie voliér, zrekonštruovanie priestorov a výrobu propagačných nálepiek.
b) podpora a rozvoj športu 570 € ŠK-Karate FARMEX Cieľom projektu bola podpora členov klubu na súťažiach a v tréningovom campe. Vďaka finančnej podpore bolo hradené štartovné na súťažiach či už vrámci SR ale aj mimo neho, a to vrátane ubytovania.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 560 € Trnka, n. o. Zámerom projektu bola audio projekcia k filmu, ktorá tak umožňuje nevidiacim bližšie poznať film vďaka audio komentárom. Financie boli použité na úhradu honorárov, produkcie, načítanie audiokomentárov a tvorbu monológovej listiny.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 590 € Základná škola s materskou školou Cieľom projektu bolo vytvorenie bylinkovej záhrady, záhonu pre žiakov, čím sa zatraktívni vyučtovací proces. Pri stavbe pomáhali aj samotní žiaci. Financie boli použité na nákup materiálu na výstavbu záhonov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € Obec Čakany Cieľom projektu bolo zatraktívnenie a zlepšenie vybavenia obecného detského ihriska vybavením nového športového vybavenia a detských preliezok. Financie boli použité na terénne úpravy ihriska a zakúpenie materiálu na osadenie hojdačky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € Rodičovská rada pri Základnej škole Vilka Šuleka Cieľom projektu bolo zefektívnenie vyučtovacieho procesu novým vybavením pre žiakov - novými lavicami a stoličkami, čím sa deťom sedí pohodlnejšie a vďaka čomu je súčasťou tried moderný nábytok. Financie boli použité na zakúpenie školských lavíc a stoličiek.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 570 € Základná škola s materskou školou Realizovaním podujatia "Spolu na jednej lodi" boli ocenené deti zo školského klubu detí za celoročnú aktivitu a snahu, a to prostredníctvom výletu loďou a na hrad Beckov. Zároveň bol výlet motiváciou k ich ďalším aktivitám. Financie boli použité na úhradu dopravy, poistného a vstupného na loď a hrad.
b) podpora a rozvoj športu 560 € ŠK Kaplna Počas letnej futbalovej prestávky sa realizoval projekt v obci Kaplná. Vrámci ŠK Kaplná bolo potrebné vybudovať nové žiacke šatne, ktoré sa podarilo vybudovať vrámci projektu. Počas relizácie projektu vznikol priestor aj na výstavbu sociálnych zariadení, čím sa ešte viac zatraktívnilo prostriedie klubu. Financie boli použité na nákup stavebného materiálu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 590 € Zoborský skrášľovací spolok Vďaka projektu sa vytvorilo dielo, kde môže mladšia generácia zážitkovou formou spoznávať históriu Zoborského kláštora a Veľkej Moravy. Realizáciou boli vytvorené spoločenské hry s využitím historických údajov a prvkov. Financie boli použité na zhotovenie spoločenských hier, magnetickú tabuľu, farby, moridlo, riedidlo, štetce.
e) podpora vzdelávania 590 € Združenie rodičov a priateľov školy Hrádok Realizáciou projektu získala materská škola polikarpovu stavebnicu - didaktickú pomôcku a hračku v jednom, spĺňajúcu estetické, bezpečnostné, hygienické a edukačné kritériá. Za pomoci tejto pomôcky a hry v jednom majú deti možnosť rozvíjať svoje telesné i duševné zdravie rôznymi edukatívnymi aktivitami a hrou. Financie boli použité na zakúpenie polikarpovej stavebnice.
b) podpora a rozvoj športu 590 € VK GAB Senec Realizáciou projektu sa uskutočnili pravidelné tréningy vo volejbale pre ženy na a po materskej dovolenke, čo im pomáha sa začleniť do kolektívu. Z hľadiska psychohygieny je priestor pre sebarealizáciu pre ženu veľmi dôležitý. Financie boli použité na prenájom telocvične a nákup súťažných dresov.
e) podpora vzdelávania 570 € Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa Cieľom projektu bola modernizácia a samotná vizualizácia vzdelávania, čo umožňuje skvalitniť vyúčbový proces učiteľom. Cieľ sa podarilo dosiahnuť zakúpením zobrazovacej techniky. Financie boli použité na nákup projektora a notebooku.
e) podpora vzdelávania 600 € Cirkevná základná škola Narnia Zámerom projektu "Hviezdy pre deti" bolo interaktívnym spôsobom priblížiť deťom informácie o hviezdach a hviezdnej oblohe. Tento zámer bol dosiahnutý zapožičaním astronomického simulátoru, planetária, ktoré umožňuje simulovať a vizualizovať hviezdnu oblohu, východy a západy Slnka, Mesiaca, pohyby planét a súhvezdia. Financie boli použité na prenájom planetária.
b) podpora a rozvoj športu 560 € ŠK Šenkvice Cieľom projektu bola rekonštrukcia prístupovej cesty k areálu futbalového klubu, čím sa zvýši v prvom rade bezpečnosť, taktiež kultúra a v neposlednom rade estetika areálu. Vďaka realizácií projektu tak nebudú musieť športovci chodiť po blate. Financie boli použité na nákup stavebného materiálu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 560 € ZŠ s MŠ s VJM, Alapiskola és Óvoda Cieľom projektu bolo zútulniť a skrášliť školský areál a školskú záhradku. Tento cieľ bol dosiahnutý upratovacími prácami, na ktorých sa podieľali žiaci za pomoci nového záhradkárskeho náradia, výsadbou stromov a kvetín. Financie boli použité na zakúpenie záhradkárskeho náradia.
b) podpora a rozvoj športu 590 € Gabko n.f. Hlavnym cieľom bola motivácia deti, naučiť sa pravidelne hýbať, športovať prostredníctvom basketbalu. Okrem zlepšovania koordinácie, športových zručnosti sa deti mali možnosť učiť sebadisciplíne, budovali základy správneho životného štýlu a návykov. Financie boli použité na nákup basketbalových lôpt, tréningových pomôcok, hráčskych dresov, diplomov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 590 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica V rámci projektu boli uskutočnené vzdelávacie aktivity - prednášky o prvej pomoci a zdravom životnom štýle, prevencii chorôb. Účastníci mali možnosť využiť rôzne bezplatné screeningové vyšetrenia (cukor, cholesterol, krvný tlak) či poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. Financie boli použité na propagáciu podujatia, tlakomer, zdravotnícky materiál a nájom priestoru.
e) podpora vzdelávania 580 € SZUŠ Macharova Realizáciou projektu sa uskutočnilo jarné sústredenie, ktoré umožnilo zboru pripraviť sa na zborové festivaly v najbližšom období. Sústredenie prebiehalo podľa presne stanoveného harmonogramu tak, aby zboristi naplnili všetky stanovené ciele, ale zároveň tak, aby zostal priestor na hry a oddych. Financie boli použité na ubytovanie, stravu a cestovné náklady.
b) podpora a rozvoj športu 560 € OZ EDU NATURE Projekt priniesol nový rozmer v oblasti cyklistiky v Nitre. Zámerom projektu bolo osadenie cyklopumpy na frekventované miesto v Nitre, vďaka čomu ju môže používať verejne ktokoľvek, kto práve potrebuje pomoc. Financie boli použité na zakúpenie cyklopumpy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € Mary Poppins, n.o. Cieľom projektu bolo mať čistú záhradku pre deti. Pomocou oplotenia sa podarilo vyhradiť priestor pre deti, kde nemajú prístup psíčkari. Deti tak majú čistý priestor na hranie, sedenie, zábavu. Financie boli použité na panelové oplotenie.
b) podpora a rozvoj športu 580 € Rodičovské združenie pri MŠ Považany Cieľom projektu bolo vytvoriť plochu s umelým povrchom na aktívny a bezpečný pohyb detí s využitím loptových hier, detského tenisu, bedmintonu, základov basketbalu a mini futbalu. Financie boli použité na nákup dlažby z gumového granulátu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € RZ pri MŠ Piaristická Zámerom projektu bolo vybudovanie prístrešku nad pieskovisko, ktoré pomôže chrániť deti najmä pred slnečným žiarením. Financie boli použité na zhotovenie a osadenie prístrešku nad pieskovisko.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 560 € Detské mestečko Trenčín-Zlatovce Zámerom projektu bol pobyt pri mori pre deti z detského domova. Pre viaceré išlo o prvý takýto pobyt, ktorý mal nemalý blahodárny vplyv na ich fyzické a psychické zdravie. Financie boli použité na úhradu ubytovania.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 570 € Malokarpatský Amatérsky Cykloturistický Oddiel-M.A.C.O, Zámerom projektu bola realizácia semináru prvej pomoci, nielen, počas cyklistiky. Súčasťou boli aj praktické ukážky, na záver si každý z účastníkov semináru vyskúšal svoju pozornosť testom z kurzu prvej pomoci. Financie boli použité na prenájom miestnosti, prednášajúcich, občerstvenie a zapožičanie dataprojektoru.
e) podpora vzdelávania 600 € P-MAT, n. o. Cieľom projektu bolo zorganizovanie letného sústredenia z matematiky a fyziky pre talentované deti. Vďaka podpore sa uskutočnili až 3 sústredenia plné športových ale aj strategických aktivít, zaujímavého programu a prednášok, napríklad z oblasti jadrovej energetiky. Financie boli použité na úhradu ubytovania a stravy.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Detská a mládežnícka organizácia TIK TAK Cieľom projektu bola podpora rozvoja jazdeckého športu u detí a mládeže ale aj zviditelnenie tohto netradičného a obdivuhodného športu u rodičov a mladej generácie. To sa podarilo realizáciou bohatého množstva aktivít počas športového dňa. Financie boli použité na prenájom areálu, skokového a drezúrneho materiálu a ocenenia pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 580 € DS Igramčan Občianske združenie Igramčan sa aktívne zúčastňuje kultúrneho života v obci. Cieľmi projektu Festival dychových hudieb a folklórnych súborov bolo obohatenie kultúrnych podujatí obce dychovou hudbou a folklórnymi vystúpeniami. Návštevnosť na organizovaných podujatiach bola väčšia ako sa pôvodne očakávalo, čo potvrdzuje, že tieto aktivity nadobúdajú už tradičný rozmer. Financie boli použité na nákup reproduktoru a mikrofónovu.
b) podpora a rozvoj športu 560 € Občianske združenie Tiki Taka Projekt bol zameraný na zlepšenie podmienok detí pri športovej činnosti. Deti, rodičia a športový nadšenci sa pravidelne stretávajú pri športovaní a rozvíjajú u detí záujem o šport.Financie boli použité na nákup športových pomôcok pre deti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 560 € Spolok včelárov západného Slovenska, Regionálny spolok SVZS Špačince Projekt bol zameraný na preliečenie včelstva vrámci organizácie. Preliečením včelstiev hypertermickou metódou boli preliečené včelstvá bez chémie. Financie boli použité na nákup liečebného materiálu.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Slovenský skauting, o.z. Zámerom projektu bolo uskutočnenie už tradičného letného skautského tábora. Vďaka tomu využili deti s dobrovoľníkmi zmysluplne trávený čas v prírode, kde zúročili celoročnú teoretickú prípravu. Financie boli použité na zdravotnícky materiál, kancelársky materiál, stan a rohože do stanu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 580 € ZRPŠ Kalinkovo Zámerom projektu "Rozkvitnutá škola a škôlka" bola revitalizácia školského dvora, čo sa podarilo osadením záhonov a palisád. Vďaka tomu sa zútulnil priestor školy pre všetkých žiakov. Financie boli použité na nákup betónových obrubníkov, rastlín, ekolišt a geotextílie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 560 € Pastovskí remeselníci Zámerom podujatia "Remeselnícke dielne" bolo zorganizovanie tradičných remeselných dielní, ktorými sa odovzdáva remeslo mladším generáciám či približujú tradície našich predkov mladšej generácií. Deti si mohli na vlastnej koži vyrobiť výrobky, vyskúšať prácu s kožou, drôtou. Financie boli použité na zakúpenie materiálu na remeselné dielne.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 570 € Zbor Cirkvi bratskej v Leviciach (stanica Trnava) Cieľom projektu bolo vytvoriť príjemné popoludnie pre trnavské rodiny, kde sa mohli deti zabaviť, pohrať a stretnúť s inými deťmi, rodinami z mesta. Cieľ sa podarilo naplniť realizáciou rôznych aktivít pre deti, dobrovoľníckou činnosťou a utužovaním komunity. Financie boli použité na prenájom atrakcií, priestorov, ozvučenie podujatia, spotrebný materiál a materiál na tvorivé dielne.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € OZ priateľov Bulharskej školy Cieľom projektu "Revitalizácia športového ihriska" bolo vytvorenie nového oplotenia školy. Tento cieľ bolo možné dosiahnuť za podmienky vyčistenia a odstránenia starého plota. Financie boli použité na úhradu demontáže, materiálu a pletiva.
b) podpora a rozvoj športu 560 € Hokejový klub 2002 Hlohovec Zámerom projektu bola podpora a skvalitnenie tréningovej sezóny vďaka obnoveniu a kúpe nových tréningových pomôcok a výstroje pre hráčov. V neposlednom rade sa tak podarilo predĺžiť sezónu. Financie boli použité na nákup oblečenia.
b) podpora a rozvoj športu 560 € Futbalový klub Šulekovo Cieľom projektu bola podpora prípravnej kategórie mládeže a nábor nových členov do futbalového klubu. Kúpou nových tréningových súprav sa zajtraktívnilo technické vybavenie klubu. Financie boli použité na zakúpenie tréningovej súpravy.
b) podpora a rozvoj športu 560 € Materská škola Projekt bol zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k určitým činnostiam, v našom prípade k telovýchovným a pohybovým aktivitám. Cieľom projektu bolo vybudovať v časti školského areálu miesto pre detské preliezky, kde budú môcť deti uskutočňovať rôzne druhy športových aktivít a tráviť zmysluplne voľný čas medzi a po vyučovacom procese. Financie boli použité na nákup šplhacej zostavy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € Klub LRU Trnava,občianske združenie V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko detských rybárskych pretekov, aj vďaka tomu sa podarilo zviditeľniť malých členov klubu a činnosť klubu ako takého. Vďaka projektu boli objavené aj nové rybárske talenty. Financie boli použité na zakúpenie pamätných pohárov a materiálu na rybárčenie.
b) podpora a rozvoj športu 570 € ŠK Čataj futbalový klub Cieľom projektu bola podpora športových výkonov hráčov, zlepšovanie športových výsledkov. Financie boli použité na zakúpenie športového oblečenia a tréningových pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Základná škola Realizáciou projektu sa podarilo posilniť športové vybavenie základnej školy, doplniť chýbajúci športový materiál, čím sa v konečnom dôsledku podporuje rozvoj športu. Financie boli použité na zakúpenie športových pomôcok.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € Dobrovoľný hasičský zbor Križovany nad Dudváhom Zámerom projektu bola rekonštrukcia spoločenskej miestnosti, obohatenie priestoru pre detské aktivity a úprava okolia. Vďaka podpore dobrovoľníkov sa podarilo zámer projektu naplniť . Financie boli použité na zakúpenie stavebného materiálu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 560 € Občianske združenie Šťastné deti v Nitre Projekt pomohol materskej škole vytvoriť pre deti bezpečnejšie a zdravšie prostredie na hru na školskom dvore a to predovšetkým v letnom a slnečnom období. Na projekte spolupracovali zamestnanci a rodičia detí, ktorý spoločnými silami dopomohli k naplneniu cieľa a tak vytvorili útulný priestor. Financie boli použité na zakúpenie slnečníkov.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Športový klub AITAPRAK Cieľom a zámerom projektu bolo prilákať do klubu nových členov, postarať sa tak o nasledovníkov a podporiť generačnú obmenu. Tento cieľ bolo možné plniť vďaka pravidelnému tréningovému procesu. Financie boli použité na úhradu výdavkov spojených s tréningovým procesom - športovou halou.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 570 € Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe - Hrvatsko kulturno društvo u Hrvatskom Grobu Cieľom projektu bolo posilnenie krojového vybavenia a hudobných nástrojov súboru, čím sa posilňuje myšlienka zachovania kultúrneho dedičstva chorvátskeho obyvateľstva. Financie boli použité na nákup krojov a hudobných nástrojov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 560 € Rodičovské združenie pri MŠ Plickova Cieľom projektu bolo vytvorenie detského domčeka na školskom ihrisku, ktorý umožňuje deťom využívať ho na rôzne zábavné a tiež výchovno-vzdelávacie aktivity. Financie boli použité na zakúpenie detského domčeka.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 560 € Rodinné centrum Kramárik, o.z. Cieľom projektu bolo utuženie vzťahov v komunite, podpora aktívneho trávenia voľného času a to prostredníctvom rôznych aktivít, či už prednášok pre rodičov a deti, alebo formou koncertu pre deti. Financie boli použité na honoráre účinkujúcim, občerstvenie, propagačný materiál a darčeky pre deti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 580 € Spojená katolícka škola, Materská škola sv. anjelov strážcov Zámerom projektu bolo vybudovanie bio záhradky deťmi Materskej školy, ktorá slúži okrem iného aj deťom z okolitých materských škôl. V neposlednom rade bola súčasťou aj výchova k ochrane a zveľaďovaniu prírody či oboznámenie sa s princípmi hospodárenia. Financie boli použité na zakúpenie drevených kvetináčov a záhradného substrátu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 580 € OZ ODRAZ Zámerom projektu bolo vytvoriť tábor dostupný aj sociálne znevýhodneným deťom, ktorý sprostredkuje kontakt s reálnou angličtinou počas letných dní plných zábavy a hier. Financie boli použité na výučbové pomôcky, materiál na tvorivé dieľne, ozvučenie tábora.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 570 € Obec Hrachovište Realizáciou projektu sa uskutočnilo podujatie určené deťom rôznych vekových kategórií s bohatým kultúrnym, zábavným sprievodným programom. Financie boli použité na zakúpenie nafukovacej šmyklavky, odmeny pre deti, materiál na kreatívne dielne.
b) podpora a rozvoj športu 570 € HK Nitra Kraso Vďaka projektu sa nákupom krasokorčuliarskych korčúľ podporilo materiálno-technické zabezpečenie krasokorčuliarských tréningov HK Nitra Kraso. Financie boli použité na zakúpenie krasokorčuliarske korčule.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 580 € Základná škola Jána Domastu Cabaj-Čápor 1085 Cieľom tohto projektu bola výchova žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci s poľnohospodárskym náradím a životnému prostrediu ako takému. Financie boli použité na zakúpenie vyvýšených záhonov a dopravu za ne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Baobab o.z. Vďaka projektu sa zakúpili špeciálne kreslá určené hendikepovaným deťom z Denného centra, ktoré zároveň slúžia ako terapeutická pomôcka k stimulácií poškodeného svalového systému postihnutých detí. Financie boli použité na zakúpenie kresiel.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € Centrum rodiny n.o. Zámerom projektu bolo vytvoriť vrámci Centra rodiny priestor využiteľný pre rôzne vekové kategórie komunity. Súčasne sa zrevitalizovalo prostredie výsadbou zelene, zrekonštruovalo sedenie a oplotenie a osadili interaktívne prvky pre deti. Financie boli použité na zakúpenie byliniek, kvetín, farieb na steny, plot.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 600 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Vďaka projektu sa uskutočnilo neformálne stretnutie členov organizácie, čím sa posilnili vzťahy medzi samotnými hráčmi, ako aj dobrovoľníkmi, trénermi a asistentmi. Stretnutie zároveň prispelo vďaka rôznorodosti zúčastnených k integrácií hendikepovaných hráčov do spoločnosti. Financie boli použité na úhradu ubytovania a stravného.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 570 € Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina Realizáciou projektu bolo možné zákupiť prenosné audiozariadenie určené na rôzne komunitné podujatia a programy určené deťom. Financie boli použité na zakúpenie prenosného reproduktoru, laptopu a mikrofónov.
b) podpora a rozvoj športu 570 € DSC Orechová Potôň Cieľom projektu bolo organizovanie aktivít voľného času detí a mládeže obce počas letných prázdnin, a zároveň upevňovanie ich zdravia pohybovými aktivitami a aktívnym športovým programom. Financie boli použité na zakúpenie športového materiálu, pomôcok, dresov a lôpt.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 560 € Telovýchovná jednota Družstevník Dubodiel Súčasťou projektu bola revitalizácia ihriska a jeho okolia, čím sa stalo atraktívnejšie pre návštevníkov. Výsledkom bolo usporiadanie množstva športových akcií klubu a väčšie zapojenie dobrovoľníkov do klubových aktivít. Financie boli použité na zakúpenie občerstvenia, materiálu do dielní, nájmu za skákacie hrady, odmeny pre súťažiacich.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 570 € Mestský úrad v Nitre Podujatie "Rozlúčka s letom" malo charakter podujatia amatérskych kapiel, ktorého sa zúčastnila široká veková skupina a priaznivci rôznych hudobných žánrov, čím sa vytvoril priestor pre stretnutie sa a zábavu. Financie boli použité na technické zabezpečenie podujatia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 570 € Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor V rámci projektu sa zakúpením sedacích súprav a vysadením záhonov vybudovala zóna a priestor pre oddych ako aj netradičný výchovno-vzdelávací proces žiakov. Financie boli použité na zakúpenie parkovej sedacej súpravy a dovoz.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 580 € Obec Jablonka Cieľom podujatia "JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE - pre deti" bolo podujatie zamerané na zviditeľnenie obce bohatým programom plným sezónneho jesenného ovocia-jabĺk. Súčasťou podujatia boli ukážky spracovania jabĺk rôznymi technikami, ktoré si mohli vyskúšať aj samotní návštevníci.Financie boli použité na zakúpenie jabĺk a prenájom atrakcií.
b) podpora a rozvoj športu 590 € Obecný futbalový klub Golianovo Projektom sa uskutočnil futbalový turnaj detí obecného futbalového klubu, ktorý bol obohatený o sprievodné aktivity realizované vďaka grantovej podpore. Financie boli použité na zakúpenie futbalových lôpt, trofejí, futbalových pomôcok, dresov a štucní.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 580 € Pro Technik STU Vďaka realizácií projektu sa uskutočnil koncert viacerých generácií, súčasných i bývalých členov zboru Pro Technik STU. Vďaka podpore sa koncertu zúčastnili aj dvaja profesionálni sólisti, ktorí dotvorili celkový umelecký zážitok. Financie boli použité na úhradu honorárov pre profesionálnych sólistov.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Metodka občianske združenie Zámerom projektu bolo skvalitnenie prístrojového vybavenia, čo umožní zlepšiť praktické zručnosti v oblasti mikroskopovania čo prispeje k záujmu žiakov o štúdium biológie a prírodovedných predmetov. Financie boli použité na zakúpenie mikroskopov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 560 € ZAADM Cieľom projektu "celoročný animačný ateliér detí a mládeže" bolo zlepšenie technického vybavenia animačného ateliéru. Cieľ sa podarilo splniť z grantovej podpory vďaka zlepšeniu vybavenia ateliéru. Financie boli použité na zakúpenie pantografických stojanov pod obrazové tablety.
b) podpora a rozvoj športu 590 € Sokol FC Chocholná - Velčice Cieľom projektu bola obnova areálu futbalového ihriska, čím sa zveľadilo ihrisko. Financie boli použité na zakúpenie materiálu na terénne úpravy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € ZO SZV Nitra Cieľom projektu bolo osadenie informačných tabúľ, ktoré boli súčasťou včelárskeho chodníka. Súčasne sa podarilo realizovať výstavbu prístupového chodníka, kosenie a úprava skanzenu. Financie boli použité na zakúpenie stavebného materiálu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € CENTRUM NADANIA,n.o. Realizáciou projektu sa podarilo zriadiť miestnosť s relaxačným vybavení. Deti s pervazívnou vývinovou poruchou majú možnosť počas školy ale aj po vyučovaní upokojiť sa, znížiť pocity predráždenia, znížiť sociálne a senzorické predráždenie. Financie boli použité na zakúpenie senzorického hojdacieho kresla a vybavenia miestnosti.
b) podpora a rozvoj športu 560 € JK Tatran Bratislava Cieľom projektu bolo prilákať čo najviac detí na pravidelnú jachtársku prípravu. Súčasťou projektu boli pravidelné tréningy a náborový tábor. Financie boli použité na zakúkpenie športových a tréningových pomôcok.
e) podpora vzdelávania 590 € SRRZ - Rodičovské združenie pri SPŠ Levice Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality vyučovania na strednej škole v predmete odborná prax. Tento cieľ bol naplnený obstaraním vhodných didaktických prostriedkov na opracovanie plastov a potrebného materiálu. Vrámci projektu bola žiakmi navrhnutá súčiastka-ozubené koleso, vytvorená technická dokumentácia a technologický postup. Financie boli použité na zakúpenie materiálov a súčiastok na výrobu žiakmi navrhnutej súčiastky.
b) podpora a rozvoj športu 580 € HK Slávia Partizánske o.z. Vďaka projektu sa realizovala komplexná tréningová príprava a prípravné zápasy družstva žiačok. Podstatnú časť projektu tvorili turnaje, kde hráčky získavajú cenné skkúsenosti. Financie boli použité na úhradu nákladov spojených s dopravou na turnaje.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Občianske združenie Mierová Prievoz Cieľom projektu bolo rozšírenie športovísk na dvore základnej školy, využívanie trávnatej plochy na rekreačné činnosti detí, prípravne cvičenia na kolektívne loptové športy. Financie boli použité na zakúpenie športových potrieb, futbalových bránok, lôpt.
b) podpora a rozvoj športu 580 € VŠK FEI STU Zámerom projektu bola podpora a zviditelnenie športového klubu vo vysokoškolskej lige a Bratislavskej mestskej basketbalovej lige. Financie boli použité na úhradu členských a vstupných poplatkov a nákup športových potrieb.
e) podpora vzdelávania 570 € Základná škola Cieľom projektu bola modernizácia vyučovania prostredníctvom modernizácie technického vybavenia. Financie boli použité na zakúpenie interaktívnej tabule.
b) podpora a rozvoj športu 580 € Telovýchovná jednota Slovan Dolná Súča Zámerom projektu bola úprava a údržba hracej plochy, tiež pritiahnutie čo najväčšieho množstva ľudí na ihrisko. Vrámci projektu sa relaizovali úpravy hracej plochy, doplnilo sa osvetlenie ihriska. Financie boli použité na zakúpenie osiva, svietidiel a hnojiva na trávnik.
b) podpora a rozvoj športu 580 € Školský športový klub B.S.C. Bratislava Realizáciou projektu sa podarilo uskutočniť letný tábor, ktorého súčasťou boli tréningy, hry a súťaže v prostredí Vysokých Tatier, čo prispelo k utuženiu vzťahov, získaniu nových zručností ale aj kamarátov. Financie boli použité na úhradu ubytovania a stravovania účastníkov tábora.
b) podpora a rozvoj športu 570 € Taekwon-do UKF Nitra Zámerom projektu "Letné sústredenie nitrianskych taekwon-distov" bola realizácia letného sústredenia, ktorého sa zúčastnilo 56 cvičencov. Počas sústredenia sa deti zúčastnili technických skúšok a to najdôležitejšie je, že si odniesli kopu skúseností a zážitkov. Financie boli použité na úhradu letného sústredenia.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Základná škola Cieľom projektu bolo rozvíjať základné a pohybové zručnosti žiakov prostredníctvom športových aktivít. Súčasťou projektu bola Rodinná športová olympiáda, kde deti s rodičmi súťažili v rôznych disciplínach. Financie boli použité na zakúpenie športových pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 560 € FC JELENEC Cieľom projektu bola obnova športového vybavenia, vďaka tomu bolo možné vytvoriť aj nové družstvo pre deti predškolského veku, tzv. Benjamínkov. Financie boli použité na nákup športových potrieb a úhradu za hracie plochy.
b) podpora a rozvoj športu 560 € Základná škola Močenok Zámerom projektu bola podpora florbalového krúžku, turnajov a školských majstrovstiev. Tento zámer bol dosiahnutý grantovou podporou, zakúpením športových potrieb a pomôcok. Financie boli použité na zakúpenie florbalových potrieb a tlačiarne.
b) podpora a rozvoj športu 570 € FBC Blueberries Modra Cieľom projektu bolo napredovanie florbalového klubu. Počas celého roka sa deti zúčastňovali turnajov, majstrovstiev, hrávali regionálnu ligu. Financie boli použité na prenájom haly v Modre, ktorá slúži na trénovanie.
b) podpora a rozvoj športu 570 € KPP Baraberi Mládeži je potrebné sa neustále venovať a pomáhať jej k zdokonaľovaniu a napredovaniu. Zámerom projektu bola podpora futsalového tímu klubu Baraberi organizovaním pravidelných tréningov. Financie boli použité na prenájom haly.
e) podpora vzdelávania 580 € MŠ Topoľová 6, Nitra Realizovaný projekt bol prínosom do výchovno- vzdelávacej činnosti materskej školy. Zámerom projektu bolo viesť deti k zdravému životnému štýlu a k pozitívnemu prístupu k športovým aktivitám, zároveň rozvíjať aj národne povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti. Financie boli použité na občerstvenie a materiál k dielňam.
b) podpora a rozvoj športu 570 € ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA Zámerom projektu bola podpora športovania pod dohľadom skúsených trénerov. Projekt zahŕňal každodenné športové aktivity v športovej hale, spoločný turistický výlet ale aj rodinný florbalový turnaj na záver letnej prípravy. Financie boli použité na prenájom športových priestorov, nákup športového vybavenie, trofeje a medaile.
e) podpora vzdelávania 570 € Rodičovské združenie Cornus Cieľom projektu bola školská exkurzia vrámci výučby dejepisu, vďaka ktorej mali žiaci možnosť sa oboznámiť a bližšie si priblížiť prostredie života Rimanov v podobe archeologického parku. Financie boli použité na úhradu poplatkov za exkurziu.
b) podpora a rozvoj športu 590 € Slovenská Taekwon-do Aliancia Zámerom projektu bola podpora ligy mládeže v taekwon-do, v neposlednom rade zvýšenie návštevnosti ako aj kvality súťaží ligy. Financie boli použité na nákup výherných pohárov, medailí, plakiet.
b) podpora a rozvoj športu 570 € OFK Bučany Cieľom projektu bolo priniesť do futbalového klubu jednotné súpravy na reprezentáciu vekovej kategórie prípravky, zabezpečiť súpravy aj na tréningový proces a športové potreby pre brankára. Financie boli použité na nákup dresov, súprav a rukavíc.
b) podpora a rozvoj športu 580 € KARATE KLUB PAPRADNO Projekt mal za cieľ zlepšiť športové vybavenie klubu, ktoré je nevyhnutnou súčasťou k pretekom, tréningom a všetkým športovým aktivitám. Vďaka grantovej podpore boli zakúpené tréningové pomôcky, ktorými sa daný cieľ naplnil. Financie boli použité na nákup športových potrieb-chráničov a kimona.
b) podpora a rozvoj športu 590 € Reformovaná kresť. cirkev, zbor Dunajská Streda Vrámci projektu sa organizovali pravidelné športové stretnutia detí, mládeže i dospelých, futbalové zápasy pre deti, so zreteľom na slabšie sociálne vrstvy, ktoré ponúkali rozumné využitie voľného času v štýle fair play. Financie boli použité na nájom športového ihriska, mestskej haly, športových potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Ipčko: Cieľom projektu bolo Prevádzkovanie nízkoprahového klubu UPside v období august 2016 – máj 2017 a poskytovanie psychologickej pomoci a odborného poradenstva mladým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii. Financie boli použité na prenájom priestorov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Jungle Gym Levice: Cieľom projektu bolo zrealizovať jednodňové verejné podujatie otvorené širokej verejnosti, odprezentovať netradičné pohybové aktivity, tanečné a hudobné zoskupenia, umelecké smery. Financie boli použité na honoráre účinkujúcich a sociálne zariadenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Mestská časť Bratislava-Karlova Ves: Karloveské hody sú bezplatné verejné celospoločenské-kultúrne podujatie. Výstupom projektu bola realizácia Karloveskej komunitnej uličky so stánkami na prezentáciu miestnych organizácií, rodinných centier, záujmových združení. Financie boli použité na zakúpenie 3 ks drevených stánkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € MČ Bratislava-Staré Mesto: Ulice Starého Mesta ožili 9. a 10. septembra výjavmi z minulosti, na ôsmich stanovištiach sa paralelne odohrávali rôzne scénické výjavy z histórie Bratislavy. Návštevníci sa mohli dozvedieť rôzne informácie nie len z histórie, ale vypočuť si rozprávky, poéziu, maľovať v plenéri a zapojiť sa do ďalších tvorivých aktivít. Financie boli použité na honoráre pre umelcov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Malý Cetín: V dňoch 17. - 18. 09. 2016 sa v obci Malý Cetín uskutočnili Dni obce Malý Cetín 2016, kultúrne podujatie pre všetky vekové kategórie. Mladšiu generáciu oslovili vystúpenia hudobných skupín a tanečná zábava, starších občanov zas folklórny deň. Financie boli použité na honoráre pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Bukovec: Cieľom projektu bolo umožniť obyvateľom obce stráviť príjemný čas v adventnom období, zrealizovať tvorivé dielne na výrobu vianočných dekorácií a zorganizovať spoločný vianočný program. Financie boli použité na tvorivý materiál, honoráre účinkujúcich, výzdobu a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Tesáre: XIV. Tesárske vinobranie navštívilo cca 2500 dospelých i detí, pre ktorých boli pripravené vystúpenia folklórnych súborov, hudobných skupín a sprievodné aktivity ako zdobenie medovníkov, vozenie detí na ručnom kolotoči, maľovanie na tvár. Financie boli použité na nákup prezentačných stánkov a honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Hájske: Cieľom projektu bolo skvalitniť umelecké vystúpenia v obci zakúpením novej zvukovej techniky, ktorá bola v rámci projektu použitá pri Mikulášskych slávnostiach, Vianočných trhoch a Fašiangovom karnevale. Financie boli použité na zakúpenie 3 sád bezdrôtových mikrofónov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 320 € Občianske združenie Naše Rodné Slovensko: Podujatie Drahovský dvor malo za cieľ pripraviť výstavu ľudových odevov a nástrojov, a predstaviť návštevníkom ľudové postupy pri výrobe textilných ozdôb. Okrem toho sa zrealizovali dva kurzy paličkovania a Fašiangové posedenie s občanmi. Financie boli použité na zapožičanie a nákup zbierkových predmetov a zakúpenie ľudového kroja.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Na hudbe záleží: Cieľom projektu bolo sprostredkovať súčasné výtvarné umenie vo verejnom priestore počas workshopu na Galotafest art v dňoch 1.8.-4.8.2018 a v areáli vodných športov na Zelenej vode. Financie boli použité na personálne náklady, honoráre vybraným autorom, fotodokumentáciu a tvorbu virtuálnej galérie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Nitrianska Blatnica: „Svätojurajské hody“ - Dni obce Nitrianska Blatnica 2017 boli príležitosťou pre stretnutie obyvateľov obce a susedných obcí, a občanov topoľčianskeho a piešťanského regiónu, pre ktorých bol pripravený kultúrny program, šermiarske vystúpenia, futbalový zápas a Svätojurský jarmok. Financie boli použité na prenájom WC kabín a honoráre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Obec Bošáca: Podujatie "Ozveny vianočných tradícií" priblížilo ľudom adventné a vianočné tradície a prispelo tak k zachovaniu kultúrneho dedičstva regiónu prostredníctvom folklórnych vystúpení, tradičných receptov a vianočnej tvorivej dielne pre deti. Financie boli použité na honoráre pre účinkujúce súbory, ozvučenie podujatia, odmeny pre remeselníkov, spotrebný materiál, tlač plagátov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Mesto Komárno: Projekt "Naše Vianoce" sa zrealizoval v meste Komárno v predvianočnom období, kedy sa uskutočnila séria podujatí - tradičné vianočné trhy, postavenie adventného venca a vianočného stromu na námestí, stretnutie s Mikulášom, tvorivé dielne pre deti. Financie boli použité na elektroinštaláciu a vyhrievanie javiska s ozvučením.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Materské centrum Budatko: Projekt Rodinný deň sa uskutočnil 18.9.2016 pri jazere Veľký Draždiak v Petržalke. Na akcii a zúčastnilo spolu viac než 400 účastníkov, na organizácii sa spolupodieľalo 27 dobrovoľníkov. Pre malých účastníkov bolo pripravených 8 pirátskych stanovíšť, v cieli čakal na každého bohatý sprievodný program, dodatočné športové súťaže a poklad.
b) podpora a rozvoj športu 800 € CHAmPIoN CLUB: CHAMPION.RACE 2016 - 2.ročník najťažšieho prekážkového preteku na Považí sa konal v sobotu 20.08.2016 v Nemšovej - časť Ľuborča. Prostredníctvom peňažného výťažku sa podarilo motivovať občiansku verejnosť k nezištnej pomoci iným ľuďom - vyzbieraná suma vo výške 600 € bola rozdelená dvom rodinám. Financie boli použité na medaile pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Obec Ružindol: Zámerom projektu ,,Ukončenie Ružindolského leta" bolo podporiť šport a kultúru v obci. Vďaka rôznym súťažiam a atrakciám sa podarilo osloviť množstvo detí a dospelých, ktorí sa podujatia zúčastnili. Podujatie sa uskutočnilo 24. septembra v Športovom areáli Ružindol. Financie boli použité na
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Madunice: V dňoch 19.8.-21.8.2016 sa uskutočnil 21. ročník Cibuľových slávností, v rámci ktorého sa podarilo vytvoriť nový slovenský rekord – Najväčší billboard s postavou cyklistu. Pre návštevníkov bolo pripravené kultúrne podujatie s bohatým programom v príjemnom prírodnom prostredí. Financie boli použité na registráciu rekordu, certifikáty, dokumentačné služby na rekorde, honoráre.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Tanečná skupina HeroeS: Štvrtý ročník breakdancovo-hiphopovej súťaže Jahoda DŽEM sa uskutočnil v sobotu 10. decembra v telocvični Základnej školy F. E. Scherera v Piešťanoch a zúčastnilo sa ho 90 tanečníkov zo Slovenska a Česka. Financie boli použité na ozvučenie, osvetlenie, prenájom priestorov, honorár pre moderátora, hudobníkov a porotu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Dolný Ohaj: Spevácka súťaž Žitavská kotva 2016 tento rok predstavila už svoj 25. ročník. Tento rok sa zúčastnilo šesť súťažiacich z Požitavia z okresu Nové Zámky. Cieľom projektu bola prezentácia speváckych talentov a upevňovanie vzťahov medzi obcami Požitavia a Novozámockého okresu. Financie boli použité na technickú realizáciu projektu, ozvučenie, osvetlenie, kameru a scénu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Piešťanský Fotoklub o.z.: Výstava Park Foto Piešťany zažila v sobotu 24. septembra už 11. ročník. V mestskom parku Piešťany bolo vystavených až 800 fotografií od 74 rôznych autorov. Financie boli použité na propagáciu, materiálne zabezpečenie, honorár pre lektorov a porotu, ceny pre víťazov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Brodské: Projekt bol zameraný na obnovenie tradícií fašiangov a fašiangového sprievodu. Financie boli použité na honorár pre dychovú hudbu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Základná škola Partizánske: Cieľom projektu bolo zorganizovať kultúrne podujatie so zámerom odprezentovať tradície a zvyky regiónu obohatené o regionálne špeciality ako sú pravý guláš, zemiakové placky, sladké buchty, slané bielické koláčiky a ďalšie. Financie boli použité na suroviny, lavičky, stoly.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Nadácia Novohradská: Festival Dvor sa uskutočnil 22. 9. 2017. Bolo to športové a kultúrne podujatie pri príležitosti otvorenia I. časti rekonštrukcie ihriska. Na tomto podujatí sa zúčastnilo okolo 1500 ľudí. Financie boli použité na propagačné materiály, reklamné predmety.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Základná škola s materskou školou Veľký Kýr: Deň rodiny sa uskutočnil 26.5.2017 a v rámci neho sa uskutočnili rôzne športové a kultúrne aktivity. Projekt prispel k posilneniu medziľudských vzťahov v komunite. Financie boli použité na materiál na stavbu pódia a tvorivé dielne.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Židovská náboženská obec v Komárne: Cieľom projektu bola prezentácia histórie židovskej komunity v Komárne a v okolitých obciach pre širokú verejnosť. Financie boli použité na honoráre umelcov, občerstvenie, propagáciu, prenájom stanu a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Apropo Gitara: Prostredníctvom realizácie série koncertov, gitarových workshopov a seminárov sprostredkovalo združenie Apropo Gitara širokej verejnosti nitrianskeho kraja umelecké zážitky, informácie a skúsenosti v oblasti hry na klasickú gitaru. Financie boli použité na náklady na workshopy a semináre, ozvučenie a osvetlenie koncertu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Komunitné centrum Nitra: Zámerom projektu bolo vytvoriť tradíciu pravidelného stretávania sa rôznych amatérskych hudobných zoskupení hrajúcich menšinový žáner (bluegrass, country, trampskú pieseň). Prostredníctvom organizovania hudobných workshopov a koncertov vytvorili platformu pre výmenu skúseností a informácii medzi hudobníkmi. Financie boli použité na ozvučenie koncertov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € Materské centrum Úsmev: Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie atraktívneho programu pre spoločné trávenie voľného času rodín so zdravými deťmi a rodín so špeciálnymi potrebami. Prostredníctvom zábavných aktivít a atraktívnych kulís sa uľahčila integrácia detí so špeciálnymi potrebami medzi zdravé deti. Financie boli použité na propagáciu, materiálne vybavenie a nákup dekorácií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Pravotice: Obec Pravotice zorganizovala 30. októbra 2016 benefičný koncert na podporu obnovy organu v miestnom kostole, kde zahrala najúspešnejšia folklórna skupina Kysucký prameň. Financie boli použité na honorár folklórnej skupine.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Veľké Zálužie: Cieľom projektu bolo zorganizovanie Vianočného jarmoku pre obyvateľov obce s bohatým kultúrnym a sprievodným obsahom. Financie boli použité na honoráre účinkujúcim, materiál na tvorivé dielne a kostýmy.
e) podpora vzdelávania 650 € Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava II: Už tretí rok nacvičili pedagógovia a žiaci pre rodičov vianočné predstavenie, tentokrát adaptáciu Disneyho Malej morskej víly s mottom Aj príroda má dušu a preto ju chráňme! Financie boli použité na kostýmy, kulisy, pozvánky, vianočné blahoželania, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Pečenice: Oslavy 240. výročia založenia dychovej hudby kládli dôraz na prezentovanie kultúry dychovej hudby, "pečenickej dychovky". Počas 4 hodinového programu sa mohli návštevníci občerstviť domácimi ťahanými štrúdľami, ,,mastnýma materákma", jelením a držkovým perkeltom či kapustnicou. Financie boli použité na technické zabezpečenie.
e) podpora vzdelávania 750 € Občianske združenie Čmelík: Cieľom projektu bola realizácia vianočnýchtvorivých dielní pre deti s autizmom a viacnásobným postihnutím a ich rodičov, absolventov krúžkov a aktivít v Centre rodiny n.o. Dúbravka. Financie boli použité na materiálne zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 450 € Obec Vaďovce: Bálešovské hody sa uskutočnili 9.10.2016 a ich cieľom je zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva predkov v oblasti tradičnej gastronómie. "Báleše" sú koláče, ktoré sa pečú v obci odnepamäti. V rámci Bálešových hodov sa každoročne uskutočňuje aj záhradkárska výstava. Financie boli použité na floristický materiál, suroviny a honorár pre umelecký súbor.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Obec Jablonka: Rozlúčka s prázdninami je športovo-vedomostné podujatie v športovom areáli obce, ktorého cieľom je obohatiť kultúrny a športový život obyvateľov. Financie boli použité na zapožičanie atrakcií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Mesto Piešťany: Cieľom projektu Piknik v parku bolo zblížiť miestnu komunitu. V rámci projektu sa zrealizovalo viacero aktivít, športové hry tvorivé dielne, herňa spoločenských hier, nechýbalo občerstvenie pre návštevníkov. Financie boli použité na drobný záhradný nábytok, deky, hry a občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Zariadenie pre seniorov, Piešťany: Na Festivale folklórnych súborov vystúpilo 6 súborov. V rámci programu boli odprezentované sezónne tradície ako napr. Slovenská svadba, Dožinky, Tlačenie kapusty, prekáračky a pod. Financie boli použité na odmeny pre folklórne súbory.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 950 € Rodinné centrum - Obláčik o.z.: Projekt Lamačský fotomaratón mal za cieľ priniesť novú aktivitu, ktorá by prepojila generácie v miestnej komunite, zaostrila na tradície a originálnou zážitkovou formou podnietila záujem o históriu regiónu. Financie boli použité na tlač fototapety, propagáciu, spotrebný materiál na prípravu výstavy, dataprojektor, vstupenky a odmeny pre výhercov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Záujmové združenie RODINA: Cieľom projektu Alzheimer - aktuálny problém dnešnej doby bolo zvýšenie povedomia verejnosti o príznakoch a prejavoch Alzheimerovej choroby, o ich rozpoznaní a možnostiach pomoci rodinám a osobám postihnutých touto chorobou. Financie boli použité na petangové gule, spoločenské hry, ozvučovaciu techniku, odmeny pre lektorov odborných prednášok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Častkov: Projekt "Stretnutie jubilantov" sa uskutočnilo dňa 10.9.2016. Na podujatí sa stretli jubilanti narodení v roku 1964,1965, 1966. Na podujatie prišlo 21 jubilantov spolu s rodinnými príslušníkmi. Financie boli použité na kvety, darčeky a výzdobu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR: Boccia je športová hra, jedna z mála vhodných aj pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím (ľudia s diagnózou mozgovej obrny, sklerózy multiplex, svalovej dystrofie i atrofie svalstva, niektoré poúrazové stavy a iné). V rámci projektu prebiehali pravidelné tréningy v hre boccia v Bratislave, uskutočnil sa celoslovenský ligový turnaj pre registrovaných aj neregistrovaných hráčov. Financie boli použité na prenájom telocvične, športovej haly, materiálne vybavenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Zemné: ,,5. Strekové dni „ sa konali 26.-27. augusta 2016. Podujatím sa podarilo vytvoriť novú tradíciu pre obyvateľov z obce aj širšieho okolia, pre ktorých boli pripravené folklórne, hudobné a tanečné vystúpenia, súťažný kvíz, výstava obrazov a fotografií, vínna ulička, detský kútik. Financie boli použité na ozvučovaciu techniku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Bátovce: Podarilo sa úspešne zrealizovať IV. ročník festivalu folklóru, kultúry a tradičných jedál - Bátovce otvárajú brány, ktorý sa tento rok uskutočnil spolu s Bátovským jarmokom. Cieľom projektu bolo prezentovanie tradičných remesiel a miestneho folklóru. Podujatia sa zúčastnilo vyše 5000 návštevníkov. Financie boli použité na technické zabezpečenie, propagáciu, honoráre účinkujúcim.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Mesto Myjava: Slivkobranie alebo Deň sliviek sa v kopaničiarskom kraji koná pravidelne už niekoľko rokov v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. 10.9.2016 bol pre návštevníkov pripravený zaujímavý program, prednášky o pestovaní a spracovaní sliviek, varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, detská škola varenia, vystúpenia folklórnych súborov. Financie boli použité na dovoz domčekov, ozvučenie, materiálne zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Pastovskí remeselníci: Cieľom projektu bolo oboznámiť širokú verejnosť s tradičnými remeslami ako tokárstvo, rezbárstvo, gravírovanie skla, košikárstvo a zdobenie veľkonočných vajíčok vyškrabávaním a prerezávaním. Účastníci si mohli vyskúšať rozličné remeslá a vlastnoručne vytvoriť si úžitkový predmet. Financie boli použité na materiálne a technické zabezpečenie aktivít.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Mesto Topoľčany: Summer Dance Festival 2016 sa uskutočnil dňa 13.08.2016 na Námestí M.R. Štefánika v Topoľčanoch. Podujatie sa začalo výučbou latinsko-amerických tancov, pokračoval tanečným maratónom a vyvrcholením festivalu bol galavečer. Financie boli použité na honoráre pre profesionálnych tanečníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € OZ PRO MUSEUM: Podujatie bolo primárne určené pre bývalých žiakov Základnej školy na Charkovskej ulici v Devínskej Novej Vsi. Pre návštevníkov bola pripravená okrem iného aj inštalácia dobovej triedy z 50.-60.rokov. Detskí návštevníci si mohli vyskúšať školské pomôcky svojich starých rodičov. Financie boli použité na tlač propagačných materiálov, doprava zbierkových predmetov, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Zemianske Podhradie: Obec Zemianske Podhradie zorganizovalo na hasičskom ihrisku dňa 27.8. 2016 projekt Hudobné popoludnie, v rámci ktorého sa uskutočnili viaceré vystúpenia ľudových hudobných skupín. Financie boli použité na rozoberateľné pódium.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 350 € Občianske združenie "Poľné ľalie" v Modre-Kráľovej: Cieľom projektu bolo prispieť k rozvíjaniu regionálneho duchovno-kultúrneho historického dedičstva, ktorého súčasťou je aj židovská kultúra aj kultúra dolnozemských Slovákov. V rámci projektu sa uskutočnili dva koncerty na pietnom mieste holokaustu v Zelenom lese, na mieste, kde stál dom židovskej rodiny Grünwaldovcov. Financie boli použité na honoráre, ubytovanie, propagáciu.
e) podpora vzdelávania 750 € Prístav: Projekt Kartónová výzva sa realizoval 8.10.2016 a 13.5.2017. Podujatia mali prevažne rodinný charakter, návštevníci mali za úlohu tvoriť rôzne predmety z kartónu. Financie boli použité na skladacie stoly, dopravu, materiál, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality: V rámci projektu „Chráňme dedičstvo našich otcov“ divadlo Agapé, ktorého členmi sú herci Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre naštudovalo pod vedením režiséra Martina Žáka divadelnú hru stvárňujúcu život, zvyky a tradície keramikárov pôsobiacich v Modre. Financie boli použité na kostýmy, tvorbu hudby, scény, keramický materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 697,45 € OZ CZIFFER: Cíferské ochotnícke divadlo v dňoch 19. - 21.8.2016 zorganizovalo na kúpalisku Pác malý festival ochotníckych divadiel Mokré divadlo, ktorého sa zúčastnilo 5 ochotníckych zoskupení. Pre ďalšie ročníky festivalu vytvorili 2 umelecký rezbári plastiku ako symbol festivalu. Financie boli použité na honorár pre rezbára, materiál na plastiku, propagáciu podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 450 € KAMOŠI, o.z.: Cieľom projektu bolo priniesť na kultúrne podujatie Modranské vinobranie nový prvok, kreatívnu zónu pre deti, v ktorej vymaľovávali plátna potlačené motívmi modranskej keramiky. Financie boli použité na plátno, výtvarný materiál, grafické podklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € CVJ Barák: Fest Maringota priniesol viaceré vystúpenia hudobných skupín rôznych žánrov. Úspešnosť podujatia potvrdila vysoká účasť návštevníkov. Financie boli použité na prenájom zvukovej techniky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Dobrá Voda: Cieľom projektu Dobrovodské hodové slávnosti bolo spojiť ľudí prostredníctvom tanca a piesne. Súčasťou projektu bolo vystúpenie viacerých folklórnych súborov, výstava domácich krojov a hodová zábava. Financie boli použité na odmeny pre folklórne súbory, prenájom pódia a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € zaHRAnice o.z.: Festival Veľký deň sa uskutočnil dňa 17. 9. 2016 v budove Kalokagatie v Trnave. V rámci festivalu sa uskutočnili workshopy výroby vtáčích búdok, sieťotlače, knižnej väzby, paličkovania, vyšívania, výroby náramkov. Súčasťou programu boli tiež literárne čítania a vystúpenia hudobných skupín. Financie boli použité na výtvarné potreby, potraviny, kancelárske potreby, zvukárske a ozvučovacie služby, odmeny pre účinkujúcich, propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € I.N.A.K - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity: Filozofiou tanečnej break dance súťaže NEXT GENERATION JAM je podporiť a inšpirovať mladých tanečníkov, integrovať detí a mládež do kultúrneho diania a vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj ich talentu bez toho, aby museli cestovať ďaleko do zahraničia. Tretieho ročníka podujatia sa zúčastnilo vyše 400 účastníkov zo Slovenska, Česka, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska a Slovinska. Financie boli použité na honoráre, zdravotnícku službu, cestovné náklady, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Združenie BRONZ: Projekt SKULPTUR LAB 2016 prispel k rozvoju súčasného slovenského sochárstva. Umelci mohli zrealizovať nové umelecké diela v tvorivom centre 4D Gallery. Projekt bol zakončený výstavou v mestskom parku v Galante a tlačenou publikáciou. Financie boli použité na materiál na vytvorenie sochárskych diel.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Materské centrum MEDULIENKA: Projektu Míľa pre mamu sa zúčastnilo viac ako 1500 účastníkov pochodu. Pre deti boli pripravené súťaže, prútený kolotoč, skákací hrad. Súčasťou programu boli divadelné predstavenia aj hudobné vystúpenia. Financie boli použité na pódium, honorár pre moderátora, ozvučenie, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Mesto Galanta: Pri príležitosti prvej písomnej zmienky o meste pripravila Galanta 14.5.2017 „Piknik v tráve Neogotického kaštieľa“ s podtitulom „Piknik u Esterházyovcov“. Návštevníci sa preniesli na piknik zo 16. a 18. storočia, nazreli do tajomstiev dobovej poľnej kuchyne. Dobové hry zaujali malých aj veľkých, najväčšou atrakciou boli lukostreľba a minikatapult. Dobovú atmosféru doplnili aj šikovní remeselníci a umelci. Financie boli použité na nákup surovín, zabezpečenie historických ukážok.
b) podpora a rozvoj športu 850 € Mládež ulice: Projekt bol zameraný na deti a mládež z nízkoprahového programu Pohodička zo sídliska Východné/Rendez v bratislavskej Rači. Mladí ľudia dostali možnosť zorganizovať obľúbený nízkoprahový futbalový turnaj, ktoré sa zúčastnili deti z viacerých nízkoprahových klubov. Financie boli použité na materiálny zabezpečenie, občerstvenie, odmeny pre hráčov, dresy pre futbalový tím.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Združenie SM Nádej: Projekt Od Tatier k Dunaju odštartoval 22.5.2017 slávnostným štartom na Liptovskej Kokave. Cieľom projektu bolo najmä informovať širokú verejnosť o ochorení sclerosa multiplex. Počas jednotlivých etáp sa na jednotlivých zastávkach uskutočnili viaceré sprievodné aktivity. Financie boli použité na ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Rodičovské združenie pri ZUŠ Ladislava Mokrého: Detský folklórny súbor Žochárik v spolupráci zo ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch spolu s Tribeckým osvetovým strediskom v Topoľčanoch organizoval už 3. ročník Topoľčianskych dní detského folklóru. Financie boli použité na občerstvenie, propagáciu, kroje.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Kráľov Brod: 8.10.2016 sa uskutočnil jablkový a kačací festival. Súčasťou bola výstava jabĺk, výstava „Pamiatky z minulosti“, fotovýstava, výstava drobných zvierat, poľovníckych trofejí a výstava poľnohospodárskych strojov. Financie boli použité na honoráre pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Dedina Mládeže: V priestoroch kultúrneho domu sa 29.10.2016 uskutočnil 3.ročník Festivalu tekvíc. Súčasťou programu bola súťaž v vyrezávaní tekvíc, tvorivé dielne pre deti, vystúpenie bábkového divadla, záhradkárska výstava ovocia, ukážky rôznych remeselných prác. Financie boli použité na honoráre, materiálny náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Základná škola s materskou školou: 27.5.2017 sa v Slatine nad Bebravou uskutočnil 4.ročník Podhorského detského folklórneho festivalu Slatinská šútelica, zameraný na prezentáciu amatérskych detských folklórnych súborov. Spolu sa odprezentovalo 8 detských folklórnych súborov a 5 jednotlivcov prevažne z trenčianskeho kraja. Financie boli použité na potraviny, materiál na tvorivé dielne, materiál na kroje, ozvučenie, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Brestovanské FajnCentrum, o.z.: V rámci projektu sa uskutočnil výlet na Katarínku, rozlúčka s letom na podujatí Dovidenia leto. Projekt spropagoval miestnych umeleckých maliarov, zorganizoval fotografickú súťaž. Pre rodiny s deťmi sa uskutočnili Vianočné tvorivé dielne a prišiel i Mikuláš s anjelom a čertom. Financie boli použité na program na podujatí.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Tekovsky Hrádok: Dni obce 10.-11.9.2016 pripravili futbalový turnaj pre mladšiu aj staršiu generáciu za účasti susedných obcí Bajka a Ondrejovce. Program pokračoval športovými aktivitami pre všetky vekové kategórie, vystúpením folklórnych súborov či cirkusovým predstavením. Financie boli použité na honoráre účinkujúcich, osvetlenie a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Trenčianske Bohuslavice: Kultúrne podujatie "Slovácka jaternica" sa konalo 3. septembra 2016 v športovom areáli v obci Trenčianske Bohuslavice. Išlo o súťaž vo výrobe zabíjačkových špecialít z oblasti pod Lopeníkom. Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev z okolitých obcí. Financie boli použité na reklamné tričká, darčekové koše.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Obec Trnovec nad Váhom: Rozlúčka s letom prilákala cca 600 návštevníkov, pre ktorých bol pripravený bohatý spoločensko-kultúrny program - hudobné vystúpenia, predstavenie kynológov, tvorivé dielne, vystúpenie hasičov. Počas celého podujatia prebiehala súťaž Trnovecká vareška. Financie boli použité na materiálne zabezpečenie, honoráre pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Rumanová: Pri príležitosti 860. výročia obce sa v priestoroch obecného parku uskutočnil folklórny deň speváckych súborov regiónu, ktorého sa zúčastnilo 10 zoskupení. Financie boli použité na ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € MsKS Tlmače: Tlmačská grámora - folklórny festival regiónu Tekov 11. ročník hostil profesionálne zahraničné aj slovenské folklórne súbory, ako aj folklórne súbory a skupiny Tekovského regiónu. Financie boli použité na honoráre, prenájom ozvučovacej techniky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Šoporňa: Projekt mal za cieľ zachovať tradíciu šopornianskych hodov. Vystúpenia tradičných folklórnych súborov z regiónu a hudobné vystúpenia pre všetky vekové kategórie oslovili široké spektrum návštevníkov. Financie boli použité na zabezpečenie kultúrneho programu.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Obec Skýcov: 28. ročník Náučného partizánskeho chodníka Zlatno - Skýcov sa uskutočnil 20. augusta 2016 za účasti cca 450 pochodujúcich a cca 300 účastníkov spomienkových osláv 72. výročia SNP. Financie boli použité na propagačné, upomienkové a darčekové predmety.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Obec Trhova Hradska: Hlavným cieľom projektu bolo posilnenie národnostnej kultúry maďarskej menšiny prostredníctvom jednodňového festivalu. Program priniesol tanečné a hudobné vystúpenia typické pre región Žitného ostrova. Financie boli použité na honoráre účinkujúcich, materiálové náklady, občerstvenie, prenájom stánkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Poľný Kesov: Hlavnou aktivitou projektu Hodové slávnosti bola slávnostná hodová omša, vystúpenie domáceho speváckeho súboru Prameň a flautový koncert domácich flautistiek. Financie boli použité na výzdobu a úpravu okolia kostola, vystúpenie umeleckého súboru, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Občianske združenie "Ďarmočan" - folklórny súbor: Projekt "Ďarmotské fašiangy" sa uskutočnil dňa 25.02.2017. Obsahom projektu bola ukážka fašiangového sprievodu a pochovávania basy, ktorým sa končí fašiangové obdobie. Financie boli použité kroje, výrobu kulís.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 950 € Obec Mojmírovce: Dni obce Mojmírovce - 860. výročie prvej písomnej zmienky sa uskutočnili 9.-11.9.2016. Návštevníkom boli prezentované tradičné remeslá, sprievodným podujatím bola výstava ovocia, zeleniny a kvetov. Počas projektu sa uskutočnili letné tvorivé dielne pre deti na výrobu darčekových predmetov súvisiacich s históriou obce. Financie boli použité na prenájom pódia, ozvučenia a osvetlenia. materiál na tvorivé dielne.
e) podpora vzdelávania 600 € Rodičovské združenie, ZŠ Slovenské Košúty: Cieľom projektu bolo obnovenie miestnej knižnice, vytvorenie návyku u detí na návštevu knižnice a posilnenie vzťahu ku knihám. Počas realizácie sa v knižnici zrealizovali viacero sprievodných aktivít. Financie boli použité na knihy, detské rozprávkové kostýmy, výtvarný materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € S.T.O.K.A., občianske združenie: Zámerom projektu bolo nacvičenie divadelného predstavenia Wellness, ktoré bolo uvedené 19.12.2016. Financie boli použité na honoráre umelcov, materiálne zabezpečenie.
e) podpora vzdelávania 850 € GenoFond - združenie priateľov starých odrôd kultúrnych rastlín a plemien hospodárskych zvierat: Cieľom projektu bolo zorganizovanie podujatia BIO jarmok na Mierovom námestí v Trenčíne a zvýšiť povedomie návštevníkov o lokálnej spotrebe, zdravých potravinách, BIO produkcii, zdravom životnom štýle a ekologickom pestovaní plodín. Financie boli použité na honoráre účinkujúcich a lektorov, materiálne náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Láb: 17.9.2016 sa uskutočnili Oslavy 810. výročia prvej písomnej zmienky o obci Láb. V rámci programu vystúpili viaceré hudobné skupiny, výstava "Z tvorby našich občanov", pripravené boli stánky s občerstvením. Financie boli použité na vystúpenia hudobných skupín a ozvučenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Hul: Hodové slávnosti sa uskutočnili 1.-2.10.2016 a návštevníkom ponúkli vystúpenie folklórneho súboru, remeselný jarmok, atrakcie pre deti a večerný program. Počas oboch dní prebiehal futbalový turnaj. Financie boli použité na kultúrny program, občerstvenie, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Veľké Lovce: Víkendové podujatie pri príležitosti 780.výročia obce sa nieslo v športovo-kultúrnom duchu. Oslavy prebiehali počas dvoch dní, počas ktorých vystúpil folklórny súbor, uskutočnila sa výstava umeleckých prác, beh obcou a tanečná zábava. Financie boli použité na ocenenia, výzdobu, propagačné materiály, ozvučenie.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Občianske združenie MARESSA: V rámci projektu sa uskutočnil benefičný turnaj, Zorbingový futbal. Benefičný výťažok bol vo vianočnom čase použitý na pomoc pre ľudí chorých Alzheimerovou chorobou, ktorí sú umiestnení v Alzheimercentre v Piešťanoch. Financie boli použité na prenájom zorbingových gúľ, skákacích hradov, pohárov pre víťazov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Centrum rodiny, n.o.: Projekt "Susedia, spoznajme sa" mal za cieľ posilniť komunitu. Podarilo sa zorganizovať 5 podujatí - Susedské hodové posedenie, Lampiónový sprievod, Vianočná kapustnica, Fašiangový karneval a Susedská opekačka. Financie boli použité na ozvučovaciu techniku, tvorivý materiál, propagáciu, občerstvenie.
b) podpora a rozvoj športu 680 € Dobrovoľný hasičský zbor BA-Dúbravka: V rámci projektu sa uskutočnil 30. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu MČ BA-Dúbravka, spojený v ukážkami hasičskej techniky pre deti a mládež, širokým spektrom detských atrakcií a kultúrno spoločenským programom. Financie boli použité na prenájom atrakcií pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € MOZAIKA - Svätý Jur: V rámci projektu Spoznaj velikánov svojho mesta sa uskutočnilo 9 stretnutí - nocovačiek pre deti, v rámci ktorých sa oboznamovali s osobnosťami, ktoré ovplyvnili Svätý Jur. Financie boli použité na tričká pre účastníkov, kancelársky a výtvarný materiál, prenájom priestorov, honorár pre lektora, občerstvenie, výzdobu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Združenie lokál patriotov Považskej Bystrice: Výsledkom realizovaného projektu je drevená socha najstaršej obyvateľky považskobystrickej mestskej časti Lány, Gizky, ktorá vznikla na námet detí zo Základnej školy Nemocničná. Miestni obyvatelia po zhotovení sochy podľa nej nazvali aj most cez rieku, ktorý sa nachádza v okolí. Financie boli použité na výrobu a umiestnenie sochy, dopravu, tlačoviny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Záhorácke divadlo: Už ôsmy ročník regionálneho divadelného festivalu Senická divadelná horúčka 2016 v DK Senica priblížil divákom amatérsku neprofesionálnu divadelnú tvorbu zo senického i susedných regiónov. Festival hostil sedem divadelných súborov a skoro tisíc divákov. Financie boli použité na honorár pre divadelnú skupinu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Divadelná skupina Trnava: Cieľom projektu bola tvorba a premiéra inscenácie Blaho Uhlár a kolektív DISK CONTINUO. Inscenácia mala pozitívny ohlas u divákov aj u divadelnej kritiky. V marci 2017 zvíťazila na krajskej súťaži ochotníckych divadelných súborov dospelých Malá krajská scénická žatva. Financie boli použité na zhotovenie hudby, kostýmov, fotografií a videozáznamu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ Foajé: Foajé - centrum pre komunitnú kultúru nie je galéria ani úplne typický výstavný priestor s výnimočnou atmosférou. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať viacero umeleckých aktivít - vernisáže výstav grafiky, maľby, fotografie, výtvarných návrhov animovaného filmu, workshop kaligrafie, viaceré filmové premietania. Financie boli použité na dramaturgiu programu, produkciu, propagáciu, údržbu priestorov, materiálové náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná: 18. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu Stretnutie priateľov umožnil žiakom školy aj občanom obce spoznať autentický folklór rôznych regiónov Slovenska aj blízkej Európy. Uskutočnili sa viaceré sprievodné aktivity - tvorivé dielne, tanečná škola, krojovaný sprievod obcou, športové aktivity, výlet na Trenčiansky hrad, návšteva folklórneho múzea Kušnierovec. Financie boli použité na ubytovanie, materiál na tvorivé dielne, ozvučenie, kamerové služby, knižné odmeny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Rodičovské združenie pri ZUŠ Trenčín: Na základe legendy spojenej s históriou Trenčianskeho hradu vznikol muzikál Studňa lásky. Uvedenie muzikálu na samotnom nádvorí hradu dotvorilo celkovú atmosféru deja muzikálu. Financie boli použité na propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Galéria Trafačka: Projekt Fotka v sieti mal za cieľ zorganizovať stretnutie profesionálnych aj začínajúcich fotografov, ktorí mali možnosť zúčastniť sa dvoch odborných workshopov. 23 fotografov predstavilo svoju tvorbu prostredníctvom výstavy, 10 prihlásených absolvovalo aj celodenný fotomaratón. Podujatie sprevádzali aj hudobné vystúpenia. Financie boli použité na propagáciu, občerstvenie, honoráre a prípravu výstavy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Mestské kultúrne stredisko Senica: Projekt Nočná Senica sa uskutočnil 18.8.2016 s cieľom a jeho hlavnou myšlienkou bolo predstaviť senickej verejnosti dve významné osobnosti kultúrneho života pochádzajúce zo Senice: libretista a spoluzakladateľ slovenskej operety Pavol Braxatoris a divadelníčka, dramaturgička, scenáristka Anna Gamanová. Financie boli použité na občerstvenie, kultúrny program, ozvučenie, osvetlenie, videozáznam.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Nadácia Milana Šimečku: Cieľom iniciatívy Dni Bratislavskej kaviarne bolo zábavnou a netradičnou formou priniesť do pozornosti tému bratislavskej kaviarne, teda komunity ľudí, ktorí si vážia slobodu, demokraciu, diskusiu a pluralitu názorov. Pohľad do minulosti poukázal na to, že mnohé, pre spoločnosť dôležité a kľúčové myšlienky, vznikli práve v prostredí kaviarne. Financie boli použité na produkciu podujatia, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Zelený Jablonec: Projekt Old Boys Cup bol určený primárne pre obyvateľov mikroregiónu Červený Kameň. V rámci podujatia sa odohralo viacero futbalových zápasov seniorov a prípraviek. Pre detských návštevníkov boli pripravené tvorivé dielne a viacero súťažných aktivít. Financie boli použité na prenájom pódia s ozvučením.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Čajkov: Čajkovské vinobranie 2016 spojené so 740. výročím 1. písomnej zmienky o obci a otvorením športovo-relaxačného centra obce sa konalo 17. septembra 2016. Na podujatí boli predstavené tradičné piesne, zvyky, folklór a kroje. Zároveň bol otvorený zrevitalizovaný Lesopark v areáli základnej školy. Financie boli použité na zabezpečenie kultúrneho vystúpenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 721,8 € Parlament mladých mesta Vrbové: Rozprávkový Čerenec bolo podujatie určené najmä pre deti a ich rodičov. V okolí priehrady Čerenec boli pripravené stanovištia s rozprávkovými bytosťami a deti museli plniť rôzne úlohy. Podujatie sprevádzali aj rôzne hudobné vystúpenia. Financie boli použité na kostýmy, tvorivý materiál, prenájom ozvučenia, odmeny, propagáciu, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 450 € Poľovnícke združenie PZ Plavecký Mikuláš: Počas podujatia Mikulášská varecha 1. ročník si medzi sebou zmeralo sily vo varení gulášu 17 družstiev. Podujatie spestrilo vystúpenie detského folklórneho súboru, živá hudba a viaceré atrakcie pre deti. Financie boli použité na živú hudbu, detské atrakcie, vecné ceny pre súťažiacich.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie: Deň sv. Floriana 2017 priniesol zábavné aj súťažné stanoviská s rôznymi disciplínami a prednáškami z oblasti požiarnej a zdravotnej ochrany pre deti a mladých. Návštevníci sa naučili správne podať prvú pomoc, ako sa správať pri požiari, deti sa oboznámili s hasičskou technikou, k dispozícii boli k nahliadnutiu aj vozidlá záchrannej služby. Financie boli použité na reflexné pásky, odmeny, prenájom skákacieho hradu, honoráre pre animátorov, propagáciu, občerstvenie, prenájom stanu.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Materské centrum Lipka: Oslava dňa detí na pešej zóne v Tlmačoch priniesla viacero súťažných a zábavných aktivít pre detských návštevníkov. Financie boli použité na balíčky pre deti, odmeny pre víťazov, spotrebný materiál, odmeny pre zvukára a moderátora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Pro Technik STU: Cieľom projektu bola realizácia séria podujatí a koncertov súvisiacich so 60. výročím založenia zboru. Do projektu boli zapojení bývalí aj súčasní členovia súboru. Financie boli použité na prenájom priestorov, organizačné zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Obec Hrabovka: Hody 2016 v Hrabovke lákali najmä na súťaž vo varení gulášu. Program obohatili vystúpenia viacerých hudobných skupín a folklórnych súborov, pre detských návštevníkov boli pripravené rôzne zábavné atrakcie. Financie boli použité na odmeny do súťaže, materiálové zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 350 € Miestna knižnica Pukanec: Štvrtý ročník podujatia Míľa pre mamu priniesol atraktívny program pre všetky zúčastnené vekové skupiny - tvorivé dielne, kúzelník, balónová šou, hudobné vystúpenia aj pre staršie generácie. Financie boli použité na ceny pre víťazov, honoráre, kreatívny materiál.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Dom kultúry Javorina Stará Turá: Kopaničársky jarmek s heslom "Zachovaj a uč" sa uskutočnil 21.10.2016 za účasti 64 remeselníkov a predajcov, ktorí ponúkali originálne remeselné výrobky a jedlá tradičnej domácej kuchyne. Pripravené boli tvorivé dielne pre deti, vystúpenia folklórnych súborov, možnosť fotografovania v tradičnom kroji. Financie boli použité na honoráre účinkujúcim, materiál na tvorivé dielne, propagáciu, občerstvenie, fotoaparát, réžiu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Pavlová: V kultúrnom dome bola 29.5.2017 zahájená vystáva dobových fotografií zachytávajúcich momenty zo života predkov. Výstavu mohli obohatiť aj obyvatelia zo svojich súkromných zbierok. Financie boli použité na materiálové náklady, digitalizáciu a tlač fotografií, grafické práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € TRAKT: Energiou nabité Folklórne graffiti z dielne TRAKTu sa uskutočnili počas dvoch piatkových večerov 24. a 31. marca 2017 v Trenčíne. Na historickej fasáde ZUŠ Trenčín mohli diváci počas celého večera pomocou interaktívneho spreju vytvárať folklórne vizuálne obrazy. Financie boli použité na vytvorenie vizuálu, prenájom vysokosvietivého projektoru, zvukovej techniky, interaktívnych zariadení, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € CSEMADOK ZO Gabčíkovo: XXIV. adventný koncert sa uskutočnil 3.12.2016 a vystúpilo na ňom 6 speváckych zborov. Po vystúpeniach nasledovalo slávnostné otvorenie a vysvätenie betlehemu pred mestským úradom. Financie boli použité na ozvučenie akcie, občerstvenie pre účinkujúcich, výzdobu kostola, dopravu súborov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Hontianska Vrbica: Posledný aprílový deň v Hontianskej Vrbici sa už štvrtý rok viaže s ľudovou tradíciou stavania mája. O máj sa postarali dobrovoľní hasiči, o program deti zo základnej a materskej školy, folklórny súbor a hudobná skupina. Financie boli použité na ozvučenie, honorár pre folklórny súbor, hudobnú skupinu, stuhy a vecné ceny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Obec Štvrtok na Ostrove: V rámci projektu Čakanie Vianoc sa zrealizovali aktivity Príprava adventného venca, Zapálenie prvej sviečky, Privítanie Mikuláša, Vianočný jarmok, Zapálenie štvrtej adventnej sviečky. Financie boli použité na ozvučenie podujatia, honorár umelcov, tvorivý materiál, výzdobu, mikulášske balíčky, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Golianovo: Výročie 860. výročia prvej písomnej zmienky o obci oslovilo viaceré generácie aj návštevníkov z okolitých miest a obcí. Podujatie prinieslo rozmanité aktivity a hudobný program pre všetkých. Financie boli použité na osvetlenie a ozvučenie podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 800 € Občianske združenie GútorFUN: Cieľom bolo zrealizovať športové podujatie, ktoré pozitívne vplýva na zdravie, medziľudské vzťahy a pomôže deťom a dospelým vytvoriť si aktívny vzťah k športu. Organizátori pripravili bežecké preteky pre detských aj dospelých návštevníkov. Pre deti bola pripravená detská tombola a dielne, kde si mohli vymaľovať vlastné tričko, tašku alebo šálku. Financie boli použité na časomieru, medaile pre deti, trofeje, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € MČ Bratislava-Rusovce: Posledný augustový víkend každoročne patrí Dňu Rusoviec. Organizátori pre návštevníkov pripravili vystúpenia folklórnych súborov, akrobatickú šou, tradičné zapálenie vatry, vystúpenie skupiny Vidiek aj ohňovú šou. Financie boli použité na honoráre pre hudobnú skupinu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Nová Bošáca: Dňa 8.10. 2016 sa uskutočnil Slivkový festival, ktorý priblížil obyvateľom obce, ale aj návštevníkom z okolia, tradičné spracovanie sliviek. O zábavu sa starali harmonikári a ľudová hudba. Financie boli použité na materiálno-technické zabezpečenie.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Spolok priateľov a občanov obce Kostolné: Športového podujatia ČAMPRLA sa zúčastnilo 11 družstiev a v súťaži vo varení gulášu to bolo 41 družstiev z obce Kostolné aj z okolitých obcí. Pripravený bol bohatý program aj pre deti. Financie boli použité na občerstvenie, tričká pre súťažiacich, nájom stanov, banner, prenájom toaliet, propagáciu.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Autis: Benefičného behu PRO AUTIS sa zúčastnilo dňa 22.4.2017 502 zaregistrovaných bežcov a cca 200 rodinných príslušníkov. Účastníci behu boli rozdelení do ôsmich kategórií podľa veku, pohlavia a dĺžky trate. Financie boli použité na medaile, poháre pre víťazov, mobilnú toaletu, tričká pre účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 800 € TJ JUNIOR CLUB BORSKÝ MIKULÁŠ: Projekt MENÍME POHYB NA ZDRAVIE zorganizoval bežecké a chodecké preteky pre rôzne vekové generácie. Vysokú účasť podporila aj prítomnosť olympijského víťaza Mateja Tótha. Financie boli použité na plagáty, štartovné čísla, vecné ceny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 742 € Občianske združenie Spoločnosť Štvrtočanov Svätého Jakuba: Podujatie Slamený salón sa uskutočnilo so zámerom priblížiť návštevníkom tradičnú kultúru v modernej podobe. Na podujatí vystúpili hudobníci či výtvarníci, ktorí vo svojej tvorbe spájajú minulosť so súčasnosťou. Súčasťou projektu bolo aj pečenie chleba v nedávno postavenej komunitnej peci. Financie boli použité na prenájom projekčnej techniky, honoráre, prenájom stanu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Kyselica: Tradičné zabíjačkové hody sa uskutočnili 12.11.2016. Na podujatí vystúpila folklórna hudobná skupina, uskutočnila sa ukážka miestnych kulinárskych špecialít a predaj remeselných výrobkov. Financie boli použité na suroviny a prestieranie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Drietoma: Hody v Drietome pripravili pre obyvateľov obce a návštevníkov počas troch dní bohatý program - diskotéku, divadelné predstavenie pre deti a dospelých, vystúpenie ľudovej hudby Radovanka a historickej hudby v sprievode vokálnej skupiny. Financie boli použité na prenájom kinosály, divadelné predstavenie, hudobnú produkciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € občianske združenie Kvas: V rámci projektu Piešťanské Prúdy sa na jeseň 2016 a jar 2017 podarilo zrealizovať takmer 10 kultúrnych aktivít - filmové premietania, hudobné vystúpenia a koncerty, literárna beseda, dramaticko-hudobný workshop pre deti. Financie boli použité na propagáciu, honoráre pre umelcov.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Informačné centrum mladých Topoľčany: Topoľčianskeho nočného behu 2016 sa zúčastnilo 321 bežcov, na detskom behu sa zúčastnilo 88 detí a s organizáciou pomáhalo 40 dobrovoľníkov. Financie boli použité na meranie a spracovanie výsledkov, športové poháre.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € MOUNTAIN BIKE KLUB DUBNICA o.z.: V sobotu 27.8. 2016 sa konal 22 ročník najstaršieho maratónu horských cyklistov - Novodubnický mtb. maratón. Na trať vyrazilo 552 registrovaných účastníkov všetkých kategórií. Najkratšia trať pre nenáročných cyklistov a rodiny s deťmi mala 9 km. Najnáročnejšia kategória bola v celkovej dĺžke 101km. Financie boli použité na občerstvenie na občerstvovacie stanice.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Obec Starý Hrádok: Zámerom obecného športového dňa bolo vytvoriť podmienky na hromadné pohybové aktivity detí, mládeže a dospelých vedúce k zdravému životnému štýlu. Financie boli použité na propagáciu, ceny pre víťazov, športové náradie, tričká pre súťažiacich, ceny pre víťazov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € Obec Kalná nad Hronom: Cieľom projektu bolo oboznámiť návštevníkov podujatia Hronfest - Spolu pomôžeme s poskytovaním prvej pomoci v rôznych situáciách - záchrana topiaceho, vyslobodenie z vozidla, vyhľadávanie osôb kynologickou službou, použitie ručných hasiacich prístrojov. Financie boli použité na prenájom zvukovej techniky a pódia.
b) podpora a rozvoj športu 700 € ŠKK VESELÝ VIDIEK: Druhý sviatok vianočný patrí v Drietome každoročne obecnému futbalovému turnaju a zúčastňujú sa ho tímy zložené z obyvateľov obce. Celkovo sa ho v ostatnom ročníku zúčastnilo viac ako 90 hráčov a veľké množstvo fanúšikov. Financie boli použité na odmeny a futbalové lopty.
b) podpora a rozvoj športu 300 € Obec Krásno: Silvestrovský obecný deň patril futbalovému turnaju. Na turnaj nastúpili hasiči proti rodákom, pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie a polnočný ohňostroj. Financie boli použité na ohňostroj.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Obec Nová Dedina: Čilejkársky jarmok priniesol všetko, čo k jarmoku patrí - remeselníci, tradičné jedlá, vystupujúci, súťaže, výstavy, zábava pre deti. Financie boli použité na ozvučenie a vystúpenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € DOBRÁ DEDINA BLATNÉ: Projekt Šarfické leto 2016 nadviazal na minuloročnú úspešnú sériu kultúrnych, športových, zábavných podujatí v dedine Blatné, kedysi Šarfia. Aj tento rok organizátori pripravili pre obyvateľov bohatý program, ktorý významne obohatil kultúrne a spoločenské dianie v obci. Financie boli použité na organizačné a technické zabezpečenie, materiál na tvorivé dielne, detské divadelné predstavenie, propagáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Sobotište: Podujatie Sobotišťania varia guláš sa uskutočnilo 3.9.2016. Do súťaže sa zapojilo 23 družstiev a podujatia sa zúčastnilo vyše 700 návštevníkov. Financie boli použité na nákup setov na sedenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Občianske združenie Tekov-Hont: V obci Santovka sa 10.9.2016 uskutočnil prvý ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom ,,Dobruo jedlo z Tekova a Hontu". Hlavným programom bola gastronomická súťaž vo varení miestnych špecialít z obcí regiónu. Financie boli použité na odmeny, materiál na tvorivé dielne, spracovanie receptára miestnych špecialít.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € OZ Adrenalín: Adrenalin Film Festival 2016 opäť predstavil svojim návštevníkom skvelý program, ktorý pozostával z najnovších filmov danej sezóny z oblasti extrémnych športov ako aj diskusií, kvízu, či prezentácií s vrcholovými športovcami. Financie boli použité na prenájom priestorov, filmové licencie a honoráre, propagáciu, PR.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Mestské kultúrne stredisko, Bánovce nad Bebravou: 20.5.2017 sa uskutočnil 2. ročník Bánovského študentského Majálesu pre mladých ľudí z Bánoviec a okolia. Pre návštevníkov boli pripravené koncerty, cestovateľská výstava, knižný klub, výroba tričiek a odznakov, filmové premietanie a športové aktivity. Financie boli použité na honorár pre účinkujúcich.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Euforion – kultúrno voľnočasové fórum: Bratislava Street Art Festival 2016 dvojdňový multižánrový festival v Bratislave mal za cieľ naplniť ulice Starého Mesta profesionálnymi pouličnými umelcami a zrevitalizovať verejný priestor pomocou dostupných nástrojov pouličného umenia. Financie boli použité na farby.
b) podpora a rozvoj športu 750 € Obec Ostrov: 2. ročník športovo-zábavnej akcie troch susedných obcí v netradičných disciplínach BOVO-olympiáda 2016 pripravil pre návštevníkov súťažné aj nesúťažné disciplíny - futbalový turnaj, kopanie jedenástok, hod mechom slamy, BOVO-triatlon, BEZ-orientačný beh, BOVO-maškrta, preťahovanie lanom. Financie boli použité na nákup dresov, atrakcie pre deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Mierovo: Podujatie „Naše dedičstvo“ sa konalo dňa 13.5.2017. Hlavným programom bola súťaž vo varení tradičných jedál, ktorej sa zúčastnilo takmer 70 súťažiacich. Pre návštevníkov bolo pripravených viacero sprievodných aktivít. Financie boli použité na odmeny pre vystupujúcich, nákup stolov a lavíc, tlač plagátov, prenájom stanov a príslušenstva.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Občianske združenie Smoleničan: Tretí ročník podujatia Jablkové hody opäť zorganizoval súťaž o najlepší jablkový koláč. Súťažilo sa v troch kategóriách (deti, dospelý, seniori) a podujatie opäť prilákalo nových súťažiacich. Financie boli použité na hudobnú produkciu a ozvučenie, odmeny, propagáciu, potreby pre tvorivé dielne.
b) podpora a rozvoj športu 960 € OZ Miestna akčná skupina Galanta: Cieľom projektu bolo zviditeľnenie a propagácia cykloturistickej trasy Galanta-Tomášikovo-Jelka a zviditeľneniu cyklistiky a cykloturistiky v našom regióne pre všetky vekové kategórie. Záujemci sa mohli zúčastniť Októbrovej, Štefanskej a Aprílovej cyklojazdy. Financie boli použité na cyklistické doplnky, upomienkové predmety, propagáciu, dokumentáciu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € OZ VITUS: Medzinárodný susedský piknik sa podarilo v mestskej časti Rusovce zorganizovať po prvý krát s cieľom posilniť vzťahy medzi staro- a novousadlíkmi. Dobrovoľníkom sa podarilo zorganizovať program pre deti, hudobný sprievod aj občerstvenie pre návštevníkov. Financie boli použité na propagáciu, animátorov, občerstvenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Obec Šúrovce: Akcia "Poďme s deťmi na guláš" sa uskutočnila 27.5.2017 za účasti 17 súťažných družstiev. Pre návštevníkov bolo pripravených viacero sprievodných aktivít a súťaží. Financie boli použité na občerstvenie, odmeny pre súťažiacich, ceny do programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Čerstvé Ovocie, n.o.: Zimný Urban Market sa uskutočnil 9. – 11.12.2016 na Fakulte architektúry STU. Už tradične priniesol do predvianočnej Bratislavy možnosť nakúpiť originálne darčeky od malých, ale aj väčších dizajnérov a značiek. Financie boli použité na propagačné materiály, príspevok na bezpečnostnú službu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Prvý jazdecký a tradície zachovávajúci spolok v Iži: Jarné ťaženie je každoročne trojdňové podujatie, kedy sa husári na koňoch a pešiaci odetí v historických odevoch slávnostne presúvajú regiónom južného Slovenska a na vybraných miestach ponúkajú návštevníkom atraktívne rekonštrukcie historických bitiek. Financie boli použité na cestovné náklady na prepravu koní.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Nadácia Cvernovka: 1.máj - Deň otvorených ateliérov je tzv. flagship projektom Cvernovky. Hlavnou nosnou ideou tohto ročníka bola zviditeľnenie ateliérov a kreatívcov v nových priestoroch na Račianskej ulici v Bratislave. Program pozostával nie len z otvorených ateliérov ale aj z kultúrneho a hudobného programu, ktorý bol doplnený gastro zónou. Financie boli použité na tlač plagátov a ostatných materiálov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Obec Dolné Srnie: Cieľom projektu bola realizácia druhého ročníka vianočných trhov, ktoré prebiehali počas troch dní. Pre deti boli pripravené tvorivé dielne, stretnutie s Mikulášom, 10.12.2016 sa uskutočnila súťaž vo výrobe zabíjačkových špecialít, program bol bohatý doplnený hudobnými a tanečnými vystúpeniami folkloristov. Financie boli použité na občerstvenie, materiál na tvorivé dielne, odmeny účinkujúcim.
b) podpora a rozvoj športu 700 € Mladý pes n.o.: 24.9.2016 sa uskutočnil v Čároch na Záhorí, futbalový turnaj starých pánov o Starostovu mísu, zúčastnilo sa ho 5 družstiev. Sprievodný program bol pripravený pre všetky vekové kategórie. Financie boli použité na tvorivý materiál, odmeny pre súťažiacich, občerstvenie, odmenu pre moderátora.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € OZ Cestou necestou: V priebehu októbra a novembra 2016 sa podarilo úspešne zorganizovať Cestovateľský festival v 15 slovenských mestách, vrátane 3D cestovateľských prezentácií. Financie boli použité na tlač propagačných materiálov, propagáciu, prenájom techniky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € OZ Iskierka: Vianočný večierok a Vianočný bazár sa uskutočnil už tretí rok. Cieľom projektu bola socializácia zdravotne znevýhodnených mladých ľudí a zmysluplné vyplnenie ich voľného času. Spolu s dobrovoľníkmi pripravili výrobky na Vianočný bazár a nacvičili tanečný a hudobný program na Vianočný večierok. Financie boli použité na prenájom sály a ozvučenie, kostýmy, výzdobu, materiál na výrobky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € OZ VEGÁNSKE HODY: 10.-11.9.2016 sa konalo podujatie Vegánske hody Bratislava 2016, ktorého súčasťou bola sekcia kuchárskych talentov. Cieľom projektu bolo vytvoriť inkubátor mladých kuchárskych talentov, v ktorom si budú môcť otestovať svoje zručnosti a vegánsky gastroprojekt. Financie boli použité na prenájom priestorov, mobiliáru a zabezpečenie inžinierskych sietí, zabezpečenie odborných konzultácií pre víťazov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Trenčianska Teplá obnovila tradíciu, aby sa táto uchovávala aj pre ďalšie generácie s názvom Teplanské hodové slávnosti. Tento rok bol 4. ročník s názvom Teplanské hovové slávnosti s kapelou Heligonica. Sprievodným programom bolo pre deti maľovanie na tvár a rôzne predajné stánky, či so sladkosťami, občerstvením, ale hlavne aj s rôznymi umeleckými remeslami. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € XXI. ročník Podhorských dní ovocia a medu v obci Trebichava bol realizovaný 7.10.2017 aj vďaka podpore Nadácie ZSE. Uvedenej akcie na podporu kultúrneho vyžitia občanov aj chatárov sa zúčastnilo viac ako 2000 návštevníkov. Kultúrna akcia bola podporená vystúpením folklórnych súborov. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € Dobrovoľný hasičský zbor zorganizoval Hasičskú súťaž "O pohár starostu obce Malý Lapáš" kt. sa konala 12. augusta 2017 o 13.00 hod. na ihrisku v Malom Lapáši. Okrem súťaženia nechýbali ani rôzne atrakcie, alebo si mohli zaspomínať na staršie časy pohľadom na fotky, ktoré zobrazovali vývoj hasičstva v obci. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Cieľom 5. ročníka filmového festivalu pod hradom bolo priniesť do obce Plavecké Podhradie kultúru v podobe vystúpení folklórnych, speváckych a divadelných súborov. Projekt sa uskutočnil v zrekonštruovanom amfiteátri, čím sa zvýšila príťažlivosť celého podujatia. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Hlavným zámerom organizátorov VIVA CENTRUM bolo usporiadať dvojdňový medzinárodný tanečný festival. Hlavný cieľ projektu bol naplnený usporiadaním "VIVA DANCE FESTIVALU" a to v Nových Zámkoch 11. - 12. 11. 2017 v športovej hale Milénium. Festival oslovil verejnosť hlavne svojím bohatým tanečným programom. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho programu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Nitrafiesta_Jesenný Nitránsky rínek dal priestor vyše 100 predajcom, aby prezentovali svoju tvorbu, či už pestovateľom, malovýrobcom, remeselníkom a handmade výrobcom. Svätoplukovo námestie v Nitre navštívilo počas konania akcie 2500 - 3000 ľudí. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Zlatý rez - Združenie pre kultúru Šamorína každoročne prganizuje Festival malých folkloristov Katica Festival sa končil galaprogramom, kde vystúpili DFS zo šamorínskeho a priľahlého regiónu: z Dolných Salíb, zo Senca, z Dunajskej Stredy, z Kráľovej nad Váhom, zo Šiah, tiež boli prítomní členovia miestneho DFS Csali. Počet detských účastníkov festivalu: 320. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Obec Farná vďaka popdore Nadácie ZSE sme zrealizovali viac úspešných podujatí, ktoré bohatým kultúrnym programom ozvláštnili predvianočné obdobie obyvateľom obce. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € 14. ročník tradičného Karmelského Jarmoku v obci Dechtice bol zameraný na oživenie ľudových tradícií regiónu. Do organizácie jarmoku sa zapojili všetky zložky, ktoré pracujú v obci, vrátane žiakov základnej školy spolu s viacerými pedagógmi. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Projekt "Starký, starká, ľúbime Vás!" bol zrealizovaný na ZŠ s MŠ Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji v mesiaci október v rámci Mesiaca úcty starším. Dňa 20. októbra 2017 sme zrealizovali spoločné posedenie s klientmi Domu seniorov, na ktorom sa deti predstavili krásnym kultúrnym programom. 22.októbra 2017 sme zrealizovali v spolupráci so Základnou školou a Obecným úradom v Dolnom Ohaji kultúrne vystúpenie pre občanov obce. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Združenie SRRZ-RZ pri Centre voľného času Domino chce uchovať vianočné tradície usporiadaním vianočného galakoncertu"Na Vánoce na ty hody". Súčasťou projektu boli všetky generácie folkloristov z Nitry a blízkeho okolia. Galaprogram obsahoval vianočné piesne, koledy a vinše z regiónov Ponitria, Požitavia, Tekova, a z okolia Nových Zámkov či Topoľčian. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Združenie Šáchor pripravilo autorskú divadelnú hru - Braviár teciny Franciny. Odozva po premiére bola veľmi pozitívna, obecenstvo ocenilo scénu, kulisy, kostýmy a v neposlednom rade herecké a spevácke výkony našich hercov a speváčok, i námet a scenár, ktorý na nich zapôsobil. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Kultúrne centrum Sihoť zorganizovalo Trenčiansky inline polmaratón 2017 – 9.9.2017. - jediné podujatie pre nadšencov kolieskových korčúľ v Trenčíne a širokom okolí. Cieľom podujatia bola pohybová aktivita pre deti, mládež a dospelých. Dĺžka trate bola upravená podľa vekových kategórií a obťažnosti v priemyselnej zóne Trenčín - AU OPTRONIC. Grant bol použitý na technické zabezpečenie športového podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Podujatie s názvom Živý ľudový dom pripravilo združenie Ecori 20. augusta 2017 na dvore ľudového dvora, kultúrnej pamiatky, v Dolnom Štále. Ľudový dom oživili bohatým kultúrnym programom pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa mohli pozrieť na tradičnú stálu výstavu ľudového domu, ale mohli si vyskúšať aj prípravu cesta na chlieb, povoziť sa poníkmi, pozrieť sa na divadelné predstavenie, vypočuť si ľudové piesne, vyskúšať si košikárstvo, ba si mohli kúpiť aj výrobky remeselníkov. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Dňa 2.9.2017 sa v Amfiteátri Trenčianske Teplice konal 1. ročník festivalu "Teplické mechy". Podujatie bolo zamerané na vystúpenia interpretov používajúcich mechové nástroje a nadviazalo na 0. ročník, ktorý sa konal v roku 2016. Cieľom bolo pozitívne prezentovať mesto Trenčianske Teplice, spestrenie a podpora kultúrno-spoločenského života v meste, vzbudenie záujmu detí o hudbu a v neposlednom rade aj o aktívnu účasť, zapojenie a spoluprácu miestnej komunity pri organizácii podujatia. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Obec Starý Hrádok získala v roku 2017 z Nadácie ZSE finančné prostriedky na realizáciu športového podujatia pod názvom "Veľký šport v malej obci - 2.ročník". Grant bol použitý na technické zabezpečenie športového podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € ZŠ Vilka Šuleka pripravila podujatie Nezabudnuteľné Vianoce. Uskutočnili vianočné vystúpenie pre žiakov a obyvateľov mestskej časti. Na akcii sa zúčastnili aj staré mamy žiakov, ktoré priamo na akcii piekli vianočné oblátky, tvorili vianočné ikebany. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 550 € Slávnosti 1. ročníka Bazového festivalu sa uskutočnili v obci Kyselica 2. septembra 2017 na sviatok sv. Rozálie, patrónky farnosti obce. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € „EljátszLAK” – stretnutie amaterských divadelných a tanečných súborov na Žitnom ostrove sa konal v dňoch 17., 18.. novembra 2017 veľmi úspešný III. ročník dvojdňového odborného seminára pre predstaviteľov obecných divadelných ochotníckych súborov a milovníkov divadelnej hry. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 900 € Dožinkové slávnosti a sviatok nového chleba v Ižope sa konali 29. júla 2017. Boli venované žatve, jej koncu, chlebu z novej múky, piesňam a zvykom viažucim sa k tomuto obdobiu. Programy podporovali oživenie remesiel, odovzdávanie záujmu a remeselnej zručnosti mladej generácii a zároveň popularizáciu ľudových remesiel medzi širokou verejnosťou. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Občianske združenie PRO MEGERE sa každoročne zapája do kultúrneho života mesta Veľký Meder. Pomocou tohto úspešného projektu organizoval dňa 14. októbra 2017 na Promenáde termálneho kúpaliska MULTIKULTÚRNY FESTIVAL slovenskej a maďarskej kultúry s názvom Rozlúčka s letom. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Kultúrna komisia Obce Žitavany zorganizovala dňa 19.08.2017 kultúrno-spoločenskú akciu "Takto si tu žijeme". Akciu otvoril domáci folklórny súbor Požitavan. Cieľom bolo pritiahnuť čo najviac remeselníkov, aby ľudia mali možnosť vidieť rôzne tradičné remeslá. Profesionálny fotograf zachytával celodenné udalosti a výsledkom sú fotografie, ktoré budú vystavené v priestoroch obecného úradu. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € Občianske združenie Pomocníček zorganizovalo podujatie s názvom Deň Nádeje 2.9.2017. Akciu prišlo podporiť viac ako 400 športovcov, či už behom, bicyklovaním alebo na ponožkovom pochode. Diváci si naplno užívali sprievodný program, ktorým sme vypĺňali čas, kedy bežci bežali po okruhu. Grant bol použitý na technické zabezpečenie športového podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € 6. ročník Festu Maringota bol jedným z najnavštevovanejších v doterajšej histórii festivalu. Prišli ľudia všetkých vekových kategórií, mladí ľudia, hladajúc zábavu pri kvalitnom hudobnom programe, mladé rodiny s deťmi, ktoré hladali rozptýlenie, či staršia generácia, ktorá sa prišla kultúrne vyžiť, čo dokázalo jeden z primárnych cieľov Festu Maringota a to spájanie generácií. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Obec Rovinka dňa 9.septembra 2017 zorganizovala už tradičný "Deň obce" a pripravila žánrovo pestrý program pre všetky vekové kategórie. Súbežne s kultúrnym programom prebiehala aj "Výstava ovocia, zeleniny a kvetov" organizovaná ZO Slovenského zväzu záhradkárov. V predvečer Dňa obce odohrali mužstvá žiakov a starí páni z Rovinky futbalové zápasy. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Bratislavské regionálne ochranárske združenie realizovalo projekt "Stromy do krajiny" a podarilo sa dosiahnuť rekord vo výsadbe stromov na nelesných pozemkoch v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky a zvýšiť tak povedomie o dôležitosti výsadby stromov v otvorenej krajine, ako aj o ochrane prírody. Do projektu sa zapojilo spolu 75 subjektov a samotnej výsadby sa v deň konania akcie zúčastnilo 542 dobrovoľníkov. Vysadených bolo 951 sadeníc stromov rôznych druhov - jabloní, hrušiek, marhúľ, líp, dubov, javorov a topoľov na viac ako 6 km úseku. Grant bol použitý na sadenice.
e) podpora vzdelávania 400 € Detská organizácia Fénix pripravila Maratón spoločenských hier. Počas 2 dní sa Maratónu zúčastnilo až 250 hráčov. Zabavili sa, spoznali nových ľudí, zapojili sa do súťaží, naučili sa hrať množstvo nových spoločenských hier a participovali na workshopoch. Na tých sa hovorilo o histórii a benefitoch hrania spoločenských hier v každom veku – vzdelávacích i zdravotných. Grant bol použitý na technické zabezpečenie podujatia.
e) podpora vzdelávania 500 € Rodičovské združenie sv. Františk zorganizovalo podujatie na elokovanom pracovisku Spojenej školy sv. Františka, ktoré funguje len druhý rok a priniesť vďaka nemu do komunity pri škole posilnenie vzájomných vzťahov rodič-škola, poskytnúť priestor pre spoznanie sa nových rodičov a vytvoriť základ pre silnú komunitu okolo školy. Grant bol použitý na technické zabezpečenie podujatia.
e) podpora vzdelávania 500 € Športovo-zábavný deň Čas bez bariér sa konal dňa 11.10.2017 v areáli základnej školy na Železničnej ulici č. 14 v Bratislave. Realizovať projekt sa podujali žiaci 7.A triedy s triednou učiteľkou. Boli to práve oni, v ktorých vznikla myšlienka zorganizovať deň, ktorý bude bez bariér. Triedu 7.A navštevuje aj žiak Tomáš Zajíc, ktorý po chorobe ostal na invalidnom vozíku. Súťažilo sa na siedmych športových stanovištiach. Boli to: stolný tenis na stoličkách (náhrada invalidného vozíka), slepecká prekážková dráha, slalom na invalidných vozíkoch spojený s florbalom, jazda na handbiku, lukostreľba z invalidného vozíka, trenažér tenisu a boccia. Grant bol použitý na technické zabezpečenie podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Športové podujatie HandiCamp 2017 sa realizoval v termíne od 27.8.2017 do 31.8.2017 v prekrásnom prostredí Duchonka v penzióne Slniečko. Deti a ich rodičia si mali príležitosť vyskúšať jazdu na handbike, floorball na vozíkoch, aktivity v bazéne, atletiku – hod kuželkou, šerm, jazdu zručnosti na invalidných vozíkoch, trenažér kanoe, rambo dráhu, streľbu z laserovej biatlonickej pušky a v neposlednom rade bocciu aj spolu s paralympíjskym víťazom z paralympiády z Ria de Janeira, Róbertom Ďurkovičom. Grant bol použitý na technické zabezpečenie športového podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Dňa 9.9.2017 obec Čajkov zorganizovala už 16 ročník Čajkovského vinobrania. Týmto podujatím obec ďakuje za úrodu a zároveň propaguje kultúrne dedičstvo a tradície predkov. V tomto roku obec vstúpila ako zakladajúci člen do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov. Podujatie teda zároveň propaguje aj cestovný ruch pre oblasť Tekov. Počet účastníkov v tomto roku dosiahol najväčší počet účastníkov zo všetkých ročníkov.Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Dom kultúry Javorina Stará Turá pripravil Projekt "Prečo bich sa nevidala" - inscenovaná tradičná staroturanská svadba, bol sprievodným programom podujatia "Remeslá našich predkov", ktoré sa konalo 11. augusta 2017 v Starej Turej. Projektom priblížili tradičnú staroturanskú svadbu zo začiatku 20. storočia. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Dňa 27. septembra pripravil n.f. Uško na základnej škole "JEDINEČNÝ DEŇ" ako oslava Medzinárodného týždňa nepočujúcich. V kultúrnom programe sa podarilo spojiť rôzne osobnosti, z rôznych oblastí, ktoré spájajú svet nepočujúcich a počujúcich. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 550 € Veľkogrobský triatlon kt. organizoval Athletis club Human Motors pre rok 2017 bol zatiaľ najúspešnejší ročník čo sa týka počtu účastníkov aj služieb. Vďaka podpore z grantu mohli zabezpečiť meranie čipovou technológiou, ktorá je u pretekárov veľmi cenená.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Aliancia fair-play_17. novembra sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava uskutočnilo už desiate odovzdávanie ocenenia Biela vrana, vzácnymi ľuďom, ktorí v našej spoločnosti bránia pravdu, spravodlivosť a verejný záujem. Laureátmi ocenenia v roku 2017 sa stali bývalí zamestnanci Ministerstva zahraničných vecí Zuzana Hlávková a Pavol Szalai, psychológ Štefan Straka a ekológ Erik Baláž. Počas Dňa bielych vrán mali návštevníci divadla možnosť zažiť aj viacero inšpiratívnych rozprávaní, premietaní filmov či prezrieť si výstavu fotografií laureátov. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 650 € Prvý futbalový klub Piešťany pripravil prvý ročník športovo integračnej akcie Ruka v ruke. Projekt splnil svoj účel, keď sa na športoviskách stretli rodiny s hendikepovanými a zdravými deťmi. Grant bol použitý na technické zabezpečenie športového podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 600 € Delf o.z._Projekt Lezieš, leziem, lezieme vytvoril bezpečné prostredie pre mladých ľudí, kde môžu naplno využiť svoj potenciál a šíriť hodnoty filantropie a dobrovoľníctva. Lezecké aktivity či už vo forme lezenia na umelej lezeckej stene alebo na prírodných lanových prekážkach absolvovali v rámci projektu desiatky až stovky mladých ľudí, detí ale i dospelých. Grant bol použitý na technické zabezpečenie športového podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 800 € I.N.A.K - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity_cieľom tanečnej break dance súťaže NEXT GENERATION JAM je podporiť, inšpirovať, nabiť energiou mladých tanečníkov, integrovať detí a mládež do kultúrneho diania a vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj ich talentu bez toho, aby museli cestovať ďaleko do zahraničia. Podujatia sa zúčastnilo okolo 500 návštevníkov z celého Slovenska a krajín Česko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko a Anglicko. Podujatie prispelo k šíreniu osvetovej činnosť medzi širokou verejnosťou o hip-hopovej kultúre. Grant bol použitý na technické zabezpečenie športového podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 400 € Dňa 25.08.2017 sa uskutočnil 12. ročník večernej súťaže o pohár Františka Pajgera. Zúčastnilo sa 28 súťažných družstiev z celého Trnavského kraja. Grant bol použitý na technické zabezpečenie športového podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Obec Bátovce_Podarilo sa úspešne zrealizovať aj ďalší ročník Bátovského jarmoku, ktorý bol tento krát zaujímavejší o to, že bol spojený s 980. výročím obce a stretnutím rodákov. Aj vďaka podpore z Nadácii ZSE sme mohli program a obsadenie účinkujúcich vylepšiť a zvýšiť tak zaujímavosť podujatia. Celkovo odhadujeme okolo 6000 návštevníkov v priebehu celého dňa. Veľkým prínosom tohtoročného podujatia bolo aj veľké množstvo remeselníkov a veľké množstvo domácich gastronomických špecialít. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Združenie Mám rád cykilstiku organizuje projekt s názvom Cyklocestovanie pravidelne každý rok na jeseň a jeho hlavnou myšlienkou je poskytovať priestor pre širokú verejnosť. Na festivale poskytujeme priestor cestovateľom na bicykloch, ktorý formou prednášok, prezentácií a filmov rozprávajú o svojich cestách po svete na bicykli. Množstvo fotografií, príbehov a zážitkov sú zárukou pre príjemný zážitok a motiváciu či inšpiráciu. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante pripravilo jedinečné podujatie s historickou tematikou. Počas dvoch dní bola odprezentovaná Bitka pri Veľkých Vozokanoch, ktorej sa priamo zúčastnili členovia rodu Esterházy, ktorých predkovia (otcovia) pochádzali z Galanty. Program bol vhodne doplnený o kvalitný večerný program v podobe cimbalovej muziky. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Kaspian pripravil komunitnú akciu PIK NIK. Približný počet návštevníkov bol viac ako 200 osôb, čo je asi dvakrát toľko ako minulý rok. PIK NIKu sa zúčastnili ľudia rôzneho veku - rodičia s malými deťmi, starší ľudia. Podarilo sa nám komunikovať komunite naše poslanie ale aj ponuku spolupráce na komunitnom živote v danej lokalite a ponúkli sme k dispozícii svoje priestory, know how a podporu pri vytváraní ďalších komunitných akcií. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Divadlo Pôtoň prostredníctvom série štyroch podujatí Pecha Kucha Night – Bátovce poskytlo priestor pre mobilizáciu miestnych komunít a aktívnych ľudí z regiónu Hontu a Tekova. Medzi pozvanými prezentujúcimi boli kultúrni operátori z nezávislých centier, kreatívci, ale aj lídri občianskych aktivít z oblasti environmentalistiky, sociálnej pomoci, vzdelávania, dobrovoľníctva a pod. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Obec Sološnica pripravila projekt V Sološnici dobre, v Sološnici hravo a bol úspešne zrealizovaný. Pripravené boli tvorivé dielne pre deti, súťaže a ochutnávka regionálnych jedál. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Ponitranci_Projekt bol zameraný na oslavu 50. výročia FS Ponitran s názvom "Na západe niečo nového", ktorým chcel súbor predstaviť a umelecky interpretovať prejavy ľudovej kultúry juhozápadného Slovenska, čomu sa v súčasnosti primárne venuje. Folklórny súbor Ponitran je vysokoľkolský súbor, reprezentačné teleso Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Aj vďaka podpore Nádácie ZSE mohol by program predstavený v najreprezentačnejšom priestore mesta Nitry - v Divadle Andreja Bagara. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 800 € MOUNTAIN BIKE KLUB DUBNICA o.z._Projekt Rozvoj horskej cyklistiky v trenčianskom kraji a bezpečnosť cyklistov v lese bol úspešné realizovaný. Do cyklomaratónu sa zapojilo 586 účastníkov. Vďaka projektu bolo o cyklistov postarané nielen po zdravotnej stránke ale aj po stránke občerstvovacej. Grant bol použitý na technické zabezpečenie športového podujatia.
b) podpora a rozvoj športu 483,63 € Klub detí a mládeže TIGRÍKY pripravil Rodinné turisticko-hravé podujatie Kúzelná Breznica a nieslo sa v spokojnej príjemnej a veselej atmosfére.Trasa bola obojsmerná a dlhá cca 1,5km. Pripravených bolo 27 stanovíšť s lesnými hrami, ako napr. zdobenie rodinného stromu, výroba koruniek z lístia, výroba hudobných nástrojov. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 700 € Mestské kultúrne stredisko Senec_Slnečný festival sa v meste Senec konal už tretím rokom. V priebehu dvoch dní priniesol do mesta profesionálne divadelné produkcie nielen zo Slovenska, ale i z Čiech, Poľska i Maďarska. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Divé maky, o.z._26. augusta 2017 sa konal Festival Cigánsky bašavel 2017, ktorý sa uskutočnil na námestí Eurovea. Festival Cigánsky bašavel bol prirodzeným vyvrcholením celoročnej snahy detí a mládeže ako aj týždňového tábora Letnej akadémie. Deti a mládež sa od prezentovali každý vo svojom talente a mali u návštevníkov a verejnosti veľký úspech. Návštevníci mali možnosť vidieť úspešných mladých Rómov, ktorí na sebe pracujú, čo bol veľmi pozitívny nástroj na lámanie spoločenských predsudkov. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € OZ Kreatívny dom_Projekt Dizajn Market Hviezdko dáva možnosť prezentácie mladým slovenským značkám a dizajnérom priblížiť ich tvorbu širšej verejnosti. V rámci dizajnových trhov sa vytvára aj priestor pre rozvíjanie kreativity návštevníkov, a to prostredníctvom kreatívnych workshopov. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € Senica 2.0_Senický týždeň dobrovoľníctva sa opäť vydaril. Zapojilo sa dostatok mladých dobrovoľníkov, ktorí pomáhali kde to išlo. Dokopy päť dní akcií navodilo radostnú atmosféru plnú úsmevov a pomoci. Grant bol použitý na technické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Projekt musica_litera sa uskutočnil vo forme troch hudobno-literárnych predstavení, ktorých realizátormi bolo občianske združenie Mucha Quartet v spolupráci s Galériou Nedbalka. Podarilo sa naplniť hlavný cieľ tohto multižánrového projektu – prezentovali sme prirodzený vzťah hudby a umeleckého textu, prilákali sme nielen milovníkov hudby, ale aj krásnej literatúry a výtvarného umenia, a poukázali na vzájomnú inšpiráciu autorov v rôznych oblastiach. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € Publikum.sk_Tretí ročník trnavského festivalu spisovateľov Ypsalon priniesol bohatý literárny program, plný rozhovorov so známymi slovenskými spisovateľmi, vydavateľmi. Hlavný program prebiehal počas štyroch dní v centre Trnavy. Sprievodný program zahŕňal výstavu ilustrácií, koncert a divadelné predstavenia. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € Združenie exallievov don Bosca na Slovensku pripravilo benefičný koncert “Darujme úsmev”, sa konal v nedeľu 17. Decembra 2017 v kostole sv. Jána Pavla II. na Čiernej Vode. Koncert bol vyvrcholením mesačného sociálneho adventného projektu s názvom “Darujme úsmev” na podporu pre ľudí v núdzi. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 750 € Obec Zbrojníky_Zrealizovaním projektu bol vytvorený priestor na stretnutie sa a prežitie spoločného predvianočného obdobia pre všetkých obyvateľov obce, dospelých i deti, rodičov, starých rodičov a známych. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 600 € Občianske združenie Hlas nádeje zorganizovalo festival Jesenné hudbohranie, bol vytvorený na podporu a motiváciu mladým ľuďom, kde si mali možnosť zahrať lokálni hudobníci a deti zo zborov. Grant bol použitý na technické zabezpečenie kultúrneho podujatia.
h) veda a výskum 40 000 € Kľúčovým partnerom Nadácie ZSE v oblasti rozvoja inovácií je Impact Hub Bratislava (HUBBA, o.z.). Je súčasťou medzinárodnej platformy odborníkov, organizácií, tímov a jednotlivcov, ktorú spája jednotný cieľ budovanie lepších podmienok pre rozvoj social biznis na lokálnych trhoch a vo svete. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť a rozvíjať startup a social innovation ekosystém v podmienkach slovenského trhu a vytvoriť profesionálne podmienky pre tieto aktivity. Poskytnutý grant v roku 2016 a 2017 bol využitý na pokrytie nákladov spojených s organizáciou podujatí pre začínajúcich inovatívnych podnikateľov.
e) podpora vzdelávania 79 400 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica: Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Aktuálne je do programu zapojených 321 škôl, 6100 učiteľov a viac ako 60 000 žiakov z celého Slovenska. Poskytnutý grant pokryl náklady v roku 2016 a 2017 spojené s organizáciou vzdelávacích podujatí pre učiteľov a školy.
e) podpora vzdelávania 50 000 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica_Sokratov inštitút je akreditovaným štúdium pre elitných študentov VŠ, ktorého cieľom je vychovávať budúcich lídrov Slovenska. Sokratov inštitút prináša na Slovensko lektorov z celého sveta, ktorí vo svojom odbore niečo dokázali. Sokratov inštitút je štúdium pre prax. Študenti tu pracujú vo svojich komunitách na tzv. mikroprojektoch. Poskytnutý grant pokryl náklady v roku 2016 a 2017 spojené s organizáciou vzdelávacích kurzov pre študentov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € Občianske združenie Punkt_Dobrý trh oživuje mestský verejný priestor, otvára ulice a dvory pre ľudí, vytvára miesto pre stretnutia a zážitky. Podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce produkty, ale aj produkty rozmanitých kultúr a etník, ktoré sú súčasťou našej spoločnosti. Grant pokryl nákaldy spojené so zabezpečením kultúrneho podujatia počas roka 2017.
Spolu 403 604,88 €