Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia VÚB, Bratislava'
za rok 2010

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Ministerstvo kultúry SR 10 000 € Cena Ministerstva kult. SR
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 50 000 € Reštaurovanie antických sôch
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mestská časť BA- Staré Mesto 10 000 € Prešporský Paganini, Putovanie za hudbou
Poskytovanie sociálnej pomoci: S.P.A.C.E 23 000 € Podpora náhradných rodin
Poskytovanie sociálnej pomoci: Kruh n.o. 3 980 € Návrat zdravotne postihnutých osôb s duševným ochorením do zamestnania
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Dlaň 1 992 € Podpora postihnutej mladeže
Poskytovanie sociálnej pomoci: Wellnea s.r.o. 3 995,86 € Založenie zlatníckej dielne pre zdravotne postihnutú zlatníčku
Poskytovanie sociálnej pomoci: Športový klub ŠK NEKO 5 000 € Svetlá budúcnosť (rozvoj sluchovo postihnutých)
Poskytovanie sociálnej pomoci: Plamienok, n.o. 10 000 € Respitná časť denného centra
Poskytovanie sociálnej pomoci: Detské ARO Košice 9 999,54 € Resustitačné postele
Poskytovanie sociálnej pomoci: Hornooravská nemocnica Trstená 3 100 € Polohovateľné postele
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Ambrelo 3 000 € Pozerajte našimi očami a kúpa kompenzačných pomôcok pre nevidiacich
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Radosť zo života pri CŠPP Bocatiova Košice 3 970 € Dyslektický tábor pre deti so špecifickými vývinovými poruchami
Poskytovanie sociálnej pomoci: Amália DSS 710,45 € Talent ako skala čo byriéry váľa
Poskytovanie sociálnej pomoci: Centrum sociálnych služieb KA 3 820 € Vytvárejme Krupinu ,,bez bariér"
Poskytovanie sociálnej pomoci: Bathor 1478 3 370 € Tradičný dom ,,Kukurienka"
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Mladá éra autorov nového tisícročia /MEA/ 3 084 € Šanca pre každého
Poskytovanie sociálnej pomoci: ArtEst polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže 3 500 € Divadlo Hopi hop
Poskytovanie sociálnej pomoci: Spolok sv. Vinceta de Paul na Slovensku 4 000 € Chcem ísť po svojich vlastných nohách
Poskytovanie sociálnej pomoci: Infosluch 1 970 € Multimediálny informačný systém Infosluch
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Athéna 1 984 € Náhradné a podporné formy komunikácie
Poskytovanie sociálnej pomoci: Persona 4 000 € Systematická podpora inklúzie ľudí so zdravotným postihnutím
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS pre deti a dospelých Medveďov 900 € Rozvoj pracovných návykov a zručností
Poskytovanie sociálnej pomoci: Šanca pre nechcených 2 500 € Kmotričky II. Etapa
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Detská komunita 2 382,12 € Zelená oáza
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Slovenská filharmónia 5 000 € Zakúpenie notového materiálu
Zachovanie kultúrnych hodnôt: K2 Production s.r.o. 9 000 € Rabínka dokumentárny film
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Áno pre život 3 900 € Na pracovnom trhu má byť priestor pre všetkých ľudí
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 117 982,8 € Reštaurovanie vitrážových okien a ich kamenných ostení v kostole v Hronskom Beňadiku
Poskytovanie sociálnej pomoci: Nadácia Memory 10 000 € Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou
Poskytovanie sociálnej pomoci: Slovenský vozíčkarský a Integrovaný Florbal SWIF 2 214,4 € Rozvoj Florbalu na vozíku a podpora sociálnej inklúzie
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Kalvarský fond 66 387,84 € Projekt záchrany a využitia Kalvárie v Banskej Štiavnici
Podpora vzdelávania: Rozhlas a televízia Slovenska 4 902,99 € Zapožičanie notového materiálu pre koncert Symfonického orchestra
Podpora vzdelávania: OZ INEX Slovakia 1 950 € Vzdelávaj sa dobrovoľník
Poskytovanie sociálnej pomoci: Slovenský červený kríž územný spolok BA mesto 800 € Pre tvoju ťažkú chvíľu
Podpora vzdelávania: Svet ticha 2 000 € Medzinárodná súťaž sluchovo postihnutých v komunikačných zručnostiach
Poskytovanie sociálnej pomoc: Domka Košice 2 000 € Kreatívna čajovňa
Podpora vzdelávania: Komunitná nadácia Veľký Šariš 2 000 € Šanca (vzdelávanie)
Poskytovanie sociálnej pomoci: Gymnastické centrum BA 1 740 € Futbal vie hrať každý, no stojku či premet len deti, ktoré chodia k nám do gymnastickej haly
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS Merema 1 880 € Harmónia bylín
Poskytovanie sociálnej pomoci: Spojená škola internátna Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva BA 1 995 € Efektívnejšia pomoc rodinám s dieťaťom so stratou sluchu
Poskytovanie sociálnej pomoci: Claudianum 1 870 € Kuchyňa- terapeutická miestnosť
Poskytovanie sociálnej pomoci: Cirkevná MŠ Márie Mazzarellovej 1 303 € Messi, Ronaldino, Škrtel v MŠ
Poskytovanie sociálnej pomoci: Evanjelické gymnázium Tisovec 1 885 € Poznávanie ekosystému
Podpora vzdelávania: Stredná odborná škola Šahy 1 935 € Skvalitniť odborné vzdelávanie na SOŠ
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Frater 2 000 € Miesto pre teba
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Svetielko nádeje 1 188,16 € Darujme čas, prinesieme úsmev
Poskytovanie sociálnej pomoci: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi 496 € Brány poznania- Svet okolo mňa
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Iskierka 1 969 € Hurá do Iskierky
Poskytovanie sociálnej pomoci: Depaul Slovensko 1 820 € Zvýšenie bezpečnosti v nocľahárňach pre ľudí bez domova
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Hopp 1 473,75 € Staronové ihrisko
Podpora vzdelávania: ZŠ v Rožňave 2 000 € Zlatozem- voľnočasová zóna proti obezite detí
Poskytovanie sociálnej pomoci: Detský domov Hriňová 1 738 € Kto športuje nehnevá
Podpora vzdelávania: Matematická spoločnosť Mladý génius 1 700 € Podpor svoj talent
Podpora vzdelávania: INESS- Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 1 527,17 € Krúžok čitateľov INESS
Poskytovanie sociálnej pomoci: DSS Méta Martin 1 600 € Spoznávajme Turiec 2
Podpora vzdelávania: Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva 1 335 € Stop nude
Podpora vzdelávania: Univerzita Komenského Fakulta matematiky 44 920 € Hosťovanie prof. Černého
Poskytovanie sociálnej pomoci: DOMKA Združenie saleziánskej mládeže Lurdová 2 000 € Viacúčelové ihrisko
Podpora vzdelávania: Rodičovské združenie pri MŠ 463,25 € Kvapka krvi
Podpora vzdelávania: Liga za duševné zdravie 2 000 € Prevencia suicídii u stredoškolskej mládeže
Poskytovanie sociálnej pomoci: Detský domov rodinného typu Nové Mesto n/Váhom 865 € Rekonštrukcia ihriska
Podpora vzdelávania: Únia nevidiacich a slabozrakých SR Krajské stredisko Prešov 1 692 € Dajme šancu nevidiacim učiť sa cudzie jazyky
Spoločnosť pre pomoc deťom detského domova Spišský Štiavnik 950 € Spoznávajme svoje korene
Podpora vzdelávania: Ipeľské kultúrne a turistické združenie 2 000 € S tvorivosťou našich predkov do budúcnosti našich detí
Poskytovanie sociálnej pomoci: Archenland 1 800 € 3F: Florbal Fun- Fair play
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Vrabčiaci pri špeciálnej ZŠ v Bratislave 2 000 € Hipoterapia koníček- Kesko
Podpora vzdelávania: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 1 930 € Vzdelávanie zrakovo postihnutých mladých ľudí v oblasti IT
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Vagus 6 500 € Terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova STREETWORK
Poskytovanie sociálnej pomoci: Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 3 880 € Zakúpenie rehabilitačného prístroja MOTO med VIVA 2
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Informčné centrum mladých Banská Bystrica 30 000 € Rekonštrukcia židovského cintorína
Poskytovanie sociálnej pomoci: Nadácia Kvapka nádeje 30 000 € Vysokodávkový žiarič UVA 1Terapia
Podpora vzdelávania: Ekotopfilm- Lím Pavol Ing 15 000 € Medzinárodný festival filmov o TUR
Podpora vzdelávania: OZ Manageria 9 000 € Fórum inšpiratívnych myšlienok
Poskytovanie sociálnej pomoci: ADELI 20 000 € Rovnaké šance IV.
Zachovanie kultúrnych hodnôt: SNM- Múzeum v Martine 5 876 € Rekonštrukcia objektu zrubovej školy z Petrovíc
Zachovanie kultúrnych hodnôt: OZ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane 6 000 € Veľkomoravský dvorec Kostelec v Ducovom- Akútna obnova a propagácia ako cesta pomoci regiónu
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Rímskokatolícky farský úrad Trnava, farnosť sv. Mikuláša 6 000 € Pamiatková obnova vitráží a barokových mreží kaplnkx v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Klub vojenskej histórie Beskydy 6 000 € Záchrana najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mesto Modra 6 000 € Obnova mestského opevnenia v Modre- dostavba v mieste najväčšieho poškodenia hradieb
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mesto Revúca 6 000 € Obnova okolia budovy prvého slovenského gymnázia v Revúcej pri príležitosti 150 výročia založenia
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre 6 000 € Kostol svätého Jána Krstiteľa
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Obec Vaďovce 6 000 € Reštaurovanie organového pozitívu v rímskokatolíckom kostole vo Vaďovciach
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Liptovské múzeum v Ružomberku 6 000 € Ďalej sprístupňujeme poklady nášho mesta
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Obec Dolný Štál 6 000 € Zachráňme ľudovú architektúru v Dolnom Štále
Podpora vzdelávania: Ekonomická univerzita BA- Národohospodárska fakulta 8 000 € Organizácia 20. Medzinárodnej konferencie o input-output modeloch
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Mesto Prešov 3 000 € Obnova fontány Neptún
Zachovanie kultúrnych hodnôt: Obec Stročín 6 000 € Oprava obecného kamenného kríža
Poskytovanie sociálnej pomoci: OZ Proti prúdu 300 € Vianočné posedenie pre ľudí bez domova
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných výtvarníkov v roku 2011 20 000 € súťaž Maľba
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných výtvarníkov v roku 2012 20 000 € súťaž Maľba
Realizácia programu v oblasti vzdelávania- podpora študentov na vysokých školách ekonomického zamerania v roku 2012 10 000 € súťaž Economicus
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných fotografov 26 503,56 € súťaž FOTO
Realizácia programu zameraného na záchranu kultúrneho dedičstva v roku 2011 21 812 € Nadačný program Umenie- Poklady môjho srdca
Realizácia programu zameraného na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania v roku 2011 33 240 € súťaž Hosťujúci profesor a Economicus
Realizácia programu zameraného na rozvoj podporovaného bývania a zamestnávania ľudí s postihnutím, rozvoja ich talentu a osobnosti 4 620 € Nadačný program Nádej
Realizácia programu v oblasti umenia - podpora talentovaných výtvarníkov v roku 2011 4 922,4 € súťaž Maľba
Realizácia programu zameraného na záchranu kultúrneho dedičstva v roku 2012 20 764 € Nadačný program Umenie- Poklady môjho srdca
Realizácia programu zameraného na rozvoj podporovaného bývania a zamestnávania ľudí s postihnutím, rozvoja ich talentu a osobnosti 6 160 € Nadačný program Nádej
Realizácia programu zameraného na zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania v roku 2012 13 413,55 € súťaž Hosťujúci profesor a Economicus
Spolu 863 462,84 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder